Насловна | Одељење за буџет и финансије
Одељење за буџет и финансије

Одељење за буџет и финансије организује и координира поступак израде буџета, издаје упутства за припрему нацрта буџета и обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин уређен Законом о буџетском систему.

Прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о томе извршне органе.

У извршавању буџета Одељење за буџет и финансије, контролише план извршења буџета, врши промене апропријација у складу са Законом о буџетском систему, контролише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава. Месечно информише председника Општине и начелника Општинске управе о планираним и оствареним примањима и издацима буџета.

Одељење за буџет и финансије пројектује и прати приливе на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање расхода и дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте предузетих обавеза и плаћања. Управља готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе, управља дугом.

Обавља рачуноводствене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и одабране помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт одлуке о завршном буџету.

Одељење за буџет и финансије обавља рачуновдствене послове за Општинску управу, месне заједнице, фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено.

Контакт:

Одељење за буџет и финансије налази се на другом спрату зграде Општине, канцеларије број 31, 32 и 41.

Телефони: 031/ 3816-401, локали 139, 221 и 117

Начелник Одељења: Бркић Иван, дипл. ецц, канцеларија бр. 32, локал 139
nacelnik.finansija@pozega.org.rs

Шеф трезора: Видић Оливера, дипл. ецц, канцеларија бр. 31, локал 221
finansije@pozega.org.rs

Шеф рачуноводства: