Насловна | Начелник општинске управе
Начелник општинске управе

Начелник општинске управе Пожега је Велимир Максић, дипломирани правник.

Начелник Oпштинскe упрaвe прeдстaвљa Oпштинску упрaву, oргaнизуje и oбeзбeђуje зaкoнитo и eфикaснo oбaвљaњe пoслoвa и oдлучуje o прaвимa, дужнoстимa и oдгoвoрнoстимa зaпoслeних.

Начелник Општинске управе:

- организује и руководи радом Општинске управе,
- стара се о законитом, благовременом и квалитетном обављању послова и задатака,
- даје упутства извршиоцима за обављање послова,
- прати и проучава прописе који се односе на рад Општинске управе,
- потписује сва акта Општинске управе,
- остварује сарадњу и контакте са ресорним министарствима и надлежним државним органима управе из области за које је надлежна Општинска управа,
- решава у другом степену,
- обавља и друге послове по налогу председника Општине, Општинског већа и Скупштине Општине.