Насловна | Архива | Обавештење о јавној расправи и јавној презентацији
Обавештење о јавној расправи и јавној презентацији
06.08.2018. 16:19

Завод за заштиту природе Србије доставиo је Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Пожега, дана 20.07.2018.год. Студију заштите предела изузетних одлика „Маљен“ коју је израдио Завод за заштиту природе, ради обављања процедуре јавног увида и јавне расправе који ће бити одржани у петак 24.08.2018.год. са почетком у 12оо часова у просторијама Градске управе града Ваљева (Велика скупштинска сала).

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине је 26.06.2018.год. огласило следећи текст :

Подручје Предела изузетних одлика „Маљен”, које се предлаже за заштиту, се налази у западном делу Србије, на северу Ваљевских планина и обухвата Град Ваљево са катастарским општинама Дивчибаре, Пријездић и Бачевци, као и општине Горњи Милановац са катастарском општином Богданица, општина Мионица са катастарским општинама Брежђе, Горњи Лајковац, Крчмар, Осеченица и Планиница и општину Пожегу са катастарским општинама Љутице и Тометино поље, укупне површине 10.104,83 ха, од чега је 3.098, 33 ха (30,66%) у државном власништву, 5.335, 58 ха (52.80%) у приватном власништву и у јавном власништву, 1.670, 92 ха (16.54%).

Нацрт уредбе о проглашењу Предела изузетних одлика „Маљен” и Студија заштите са картографском документацијом, које је на основу овлашћења из чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 900 до 1400 часова у канцеларији бр.46, у згради ОУ Пожега.

Физичка и правна лица могу, примедбе и мишљења на поднети захтев могу поднети у писаном облику и доставити Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Пожега, све до закључно са 22.08.2018.год.

ЈАВНА РАСПРАВА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА   докумената о заштити биће одржана у петак, 24. августа 2018. године, са почетком у 1200 часова у просторијама Градске управе града Ваљева (Велика скупштинска сала).  

У јавној расправи могу учествовати физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач документа о заштити јавно износи свој став.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине.