Насловна | Архива | Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "Овчарско-кабларска клисура"
Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "Овчарско-кабларска клисура"
28.05.2018. 14:45

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА“

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА“

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ (у даљем тескту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 28. МАЈА 2018. ГОДИНЕ ДО 26. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама градске управе града Чачка и општинске управе општина Лучани и Пожега, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 26. јуном 2018. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у среду 6. јуна 2018. године са почетком у 1100 часова, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању – Чачак, Цара Душана бб, Чачак.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у петак 6. јула 2018. године са почетком у 1100 часова, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању – Чачак, Цара Душана бб, Чачак.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.