Насловна | Архива | Решење о именовању стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2018. години
Решење о именовању стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2018. години
08.03.2018. 14:40

На основу члана 24. Закона о јавном  информисању и медијима (,,Службени гласник РС“ број 83­­/2014,58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“, бр.16/2016 и 8/2017), члана 54. Статута општине Пожега (,,Службени лист општине Пожега“ број 2/08, 9/08,3/10 и 8/15) председник општине Пожега доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА                

ПОДНЕТИХ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА  У 2018. ГОДИНИ

I

Именује се стручна комисија за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2018 години, (у даљем тексту Комисија), у саставу:

          1.  Новка Илић, на предлог УНС-а              

          2.  Владимир Илић,  на предлог ДНВ-а

          3.  Зорица Новаковић, медијски стручњак

II

Задатак Комисије је да на основу Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2018. години, изврши оцену пројеката поднетих на Конкурс, сачини образложени предлог о расподели средстава потписан од стране свих чланова Комисије и исти достави председнику општине ради доношења одлуке о расподели средстава.

III

Комисија на првој седници бира председника Комисије, који координира радом Комисије и води седнице.

Сваки члан Комисије након увида у конкурсну документацију даје писмену изјаву да није у сукобу интереса и да не обавља јавну функцију.

О раду Комисије води се записник.

IV

Председнику и члановима Комисије,  за рад у Комисији припада накнада у висини од 10.000,00 динара у нето износу.

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних седница, а на основу евиденције присуства по завршетку седнице.

V

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичној интернет страници општине Пожега www.pozega.org.rs

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Председник општине Пожега упутио је Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2018. години, 01 бр. 020-28/18 од 02.02.2018.године, који је објављен на интернет страници општине Пожега www.pozega.org.rs  и у недељним  новинама „Вести “.

Чланом 24.став 3. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС“ број 83­­/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), предвиђено је да руководилац органа који је расписао Конкурс именује чланове стручне комисије и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Чланом 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“, бр.16/2016 и 8/2017), предвиђено је да оцену пројеката поднетих на Конкурс, као и предлог о расподели средстава са образложењем доноси стручна комисија коју решењем именује руководилац органа који је расписао конкурс.

Члан 24. став 4. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС“ број 83­­/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење) предвиђа да се већина чланова комисије именује на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају законом предвиђене услове.

Члан 21. став 1, 4. 6.и 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“, бр.16/2016 и 8/2017), предвиђа да комисија може имати три или пет чланова, да се већина чланова комисије именује на предлог новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји, те да на основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења за чланове комисије, руководилац органа који је расписао конкурс бира два односно три члана комисије. Решењем о именовању чланова Комисије утврђују се њихова права и обавезе.

Члан 54. Статута општине Пожега (,,Службени лист општине Пожега“ број 2/08, 9/08,3/10 и 8/15) предвиђа да председник општине доноси појединачне акте за које је овлашћен законом и овим Статутом.

Имајући у виду напред изнето, разматрајући предлоге новинарских и медијских удружења и медијских стручњака приспелих на Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2018. години и поступајући по наведеним прописима, одлучено је као у диспозитиву.

ОПШТИНА ПОЖЕГА

01 број 020-119 /18 од  08.03.2018. године

 

                                                                                                                           Председник

                                                                                                                       др Милан Божић