Насловна | Архива | Јавна презентација урбанистичког пројекта за кат. парцеле бр. 184, 173, 172 и 179/3 КО Пожега на локацији "стара аутобуска станица"
Јавна презентација урбанистичког пројекта за кат. парцеле бр. 184, 173, 172 и 179/3 КО Пожега на локацији "стара аутобуска станица"
08.03.2018. 12:45

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, на основу члана 63 Закона о планирању и изградњи изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 83 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања («Сл.гл.РС» број 64/15) оглашава

ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА

ЗА КАТ. ПАРЦЕЛE БР. 184, 173, 172 И 179/3 КО ПОЖЕГА

НА ЛОКАЦИЈИ „СТАРА АУТОБУСКА СТАНИЦА“
 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за кат. парцеле бр.184, 173, 172 и 179/3 КО Пожега, на локацији „Стара аутобуска станица“, биће организована  у периоду од 08.03.2018.године до 14.03.2018. године.

Обрађивач урбанистичког пројекта je Предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг „Урбанпројект“ д.о.о. Чачак, ул. Жупана Страцимира бр.35/III.

Непосредни увид у графичке прилоге урбанистичког пројекта може се обавити у холу зграде СО Пожега - II спрат сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова. Непосредни увид у осталу документацију урбанистичког пројекта може се извршити у канцеларији 46 зграде СО Пожега сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези истог.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу доставити непосредно преко писарнице Општинске управе у Пожеги, искључиво у писаном облику и закључно са периодом завршетка јавне презентације (14.03.2018.године), са назнаком «ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ».