Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
09.07.2018. 12:58

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Општинско руководство организовало састанке са грађанима свих Месних заједница
09.07.2018. 12:57

Како би сагледали стање на терену, односно приоритете међу потребама мештана свих пожешких села, председник општине др Милан Божић је са својим сарадницима одржао састанке са грађанима свих села.

Након ових састанака, јасно је да је у највећој мери изражена потреба за улагање у инфраструктуру, у првом реду - путну.

Председник је обећао да ће у сарадњи са Одборима месних заједница и њиховим председницима обезбедити материјал за насипање некатегорисаних и категорисаних путева, наставити са започетим радовима на асфалтирању појединих путева, али и направити планове за ову годину, а све у складу са приоритетима које поставе саме Месне заједнице односно њихови мештани.

Видео прилоге са састанака можете погледати на страници Видео записи

oпширније...
 
Јавни конкурс за финансирање пројеката месних заједница из буџета општине Пожега
10.07.2018. 17:32

На основу Правилника о финансирању пројеката месних заједница 01 број 021-30/18 од 02.07.2018. године Председник општине Пожега дана 10.07.2018. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

 

I Предмет јавног конкурса

          Предмет Јавног конкурса је додела средстава за финансирање пројеката месних заједница са подручја општине Пожега у циљу унапређења развоја пољопривреде, културних садржаја, јавног здравља, комуналних улуга, реконструкције и санације инфрасруктурних објеката, остваривања општег добра и заједничког интереса.

Укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката месних заједница из буџета општине Пожега за 2018. годину износи 2.000.000,00 динара.  

Општина Пожега финансираће најмање 20%, а највише 80% буџета пројекта.

Право на доделу средстава могу остварити месне заједнице основане Одлуком o образовању месних заједница на подручју општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 2/11, 4/12 и 8/15).

II   Намена средстава

          Средстава намењена за суфинансирање пројеката месних заједница одобравају се за предлоге пројеката који се односе на најмање једну од следећих области:

 1. Развој пољоприведе (пројекти из области развоја органске производње, задругарства – удруживања и едукације пољопривредних произвођача, представљања готових производа итд.),
 2. Реконструкција и санација инфрасруктурних објеката месне заједнице,
 3. Унапређење културних садржаја (подршка неговању старих заната, подршка развоју нових садржаја домова културе и домова за стара и изнемогла лица, формирање нових кутлурно уметничких група, осмишљавање нових културних манифестација итд.),
 4. Унапређење јавног здравља (пројекти из области превенција различитих болести, подршка тешко оболелим лицима – геронто подршка, едукативни програми превенције и заштите од заразних болести, едукација деце и младих о заразним болестима итд.),
 5. Унапређење комуналних услуга (сакупљање, одлагање и одвожење кућног и других врста отпада, чишћење растиња, одржавање локалних гробља, формирање одлагалишта за компостирање, различите акције уклањања отпада и санирања последица загађења, итд.),
 6. Унапређење комуникације и учешћа у доношењу одлука од значаја за месне заједнице са Општином Пожега (пројекти из области укључивања месних заједница у процесе доношења одлука од значаја за рад и функционисање самих месних заједница, као и грађана који живе у месних заједницама),
 7. Подршка омладинском активизму и спорту (пројекти који подржавају рад спортских клубова, омладинских клубова и уопште омладинског и ђачког активизма).

 

III Критеријуми за доделу средстава

Критеријуми за доделу средстава су:

 1. значај пројекта: велики значај (5 бодова), изузетан значај (10 бодова),
 2. оправданост пројекта  (0-10 бодова),
 3. могућности пројекта да обухвати шири круг корисника: до 100 корисника (5 бодова), до 300 корисника (10 бодова), преко 400 корисника (20 бодова),
 4. обезбеђена финансијска средства из сопствених или других извора – обезбеђена средства (10 бодова).

IV Потребна документација

             Конкурсна документација садржи:

 1. образац пријаве са детаљно разрађеним предлогом пројекта потписан од стране овлашћеног лица месне заједнице (Образац бр. 1),
 2. изјаву о суфинансирању пројекта из других извора,
 3. одлуку о избору овлашћеног лица месне заједнице.

          Oбразац пријаве је објављен на званичној интернет страници општине Пожега.

          Поред прописане конкурсне документације, пријава на Конкурс може да садржи и друга документа које подносилац сматра значајним за доказивање.

Пријаве се подносе у штампаном облику и предају на писарницу општине Пожега или достављају поштом.

Пријава са потребном документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу: Општина Пожега, Комисија за доделу средстава за финансирање пројеката месних заједница, Трг Слободе 9, 31210 Пожега, са назнаком: „не отварати – Пријава на Конкурс за финансирање пројеката месних заједница из буџета општине Пожега“.

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 24.08.2018. године.

Назив и адресу подносиоца пријаве потребно је назначити на полеђини коверте.

Благовременом доставом сматра се пријава предата на писарницу, односно препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (пријемни штамбиљ, односно печат поште).

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднете на прописаним обрасцима, као и пријаве које су поднете од стране неовлашћених лица неће бити разматране.

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Комплетан текст Јавног Конкурса - Преузми

Образац пријаве - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: Субвенционисање набавке пољопривредне механизације за потребе пољопривредника са територије општине Пожега
18.07.2018. 11:46

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку : Реконструкција и доградња пословног школског објекта Техничке школе Пожега
17.07.2018. 16:41

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Јавни увид у измене и допуне плана генералне регулације Пожеге
02.07.2018. 12:41

ЈАВНИ УВИД
У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГЕ


Јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације Пожеге трајаће од 29. јуна до 29. јула 2018. године.
Непосредни увид у графичке прилоге нацрта Измене и допуне Плана генералне регулације Пожеге може се обавити у холу зграде СО Пожега - II спрат сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова. Непосредни увид у текстуални део нацрта плана може се извршити у канцеларији 45 зграде СО Пожега сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези нацрта плана.
Јавна презентација нацрта Измене и допуне Плана генералне регулације Пожеге биће одржана у среду 18.07.2018.године, у великој сали зграде СО Пожега са почетком у 13,00 сати

oпширније...
 
16. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
26.06.2018. 08:46

За четвртак 28.06.2018. године, у 10.00 часова

у великој сали Скупштине општине Пожега

с а з и в а м

ШЕСНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

са

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 

1. ЗАПИСНИЦИ СА ЧЕТРНАЕСТЕ И ПЕТНАЕСТЕ (прве ванредне) СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
3. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
4. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
5. ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА
6. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
7. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ПРОСТОРА УЗ КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ МУНИЦИЈЕ У ВИСИБАБИ
8. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РОМСКО НАСЕЉЕ ЛИСИШТЕ“ У ПОЖЕГИ
9. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТРАНСФЕР СТАНИЦУ
10. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
11. САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2017. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
13. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
14. ПРЕДЛОГ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
15. ФИНАНСИЈСКИ И НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ИЗВЕШТАЈЕМ О РАДУ ДОМСКОГ ОДЕЉЕЊЕА У ПОЖЕГИ ЗА 2017. ГОДИНУ
16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
18. ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
19. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
20. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
21. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
22. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
23. ПРОГРАМ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
24. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
25. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
26. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
27. РАЗНО

ПРЕДСЕДНИК СО
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
Обавештење о јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 2 сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи
25.06.2018. 09:05

Општина Пожега обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 2 сеоске куће са окућницом и дoделу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5 – сеоске куће из средстава која су обезбеђена из буџета Републике Србије, а на име контрибуције Републике Србије у реализацији Потпројекта 5 (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен дана 25.07.2018. године на огласним таблама општине Пожега и месних заједница општине Пожега и на интернет презентацији општине Пожега и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs

oпширније...
 

Јавне набавке

Питања и одговори везани за јавну набавку 1.2.4/2018– за доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера уштеде енергије са „LED“ технологијом на територији општине Пожега
16.07.2018. 17:33

Питања и одговори везани за јавну набавку 1.2.4/2018– за доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера уштеде енергије са „LED“ технологијом на територији општине Пожега - Преузми

oпширније...
 
Јавна набавка велике вредности, Набавка лож уља за потребе Пољопривредне школе „Љубо Мићић“ Пожега. ЈН бр.1.1.24/2018
12.07.2018. 10:47

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку велике вредности, Радови на реконструкцији некатегорисаног пута у Тометином пољу. ЈН бр.1.3.22/2018
10.07.2018. 17:24

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке