Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
15.01.2019. 07:53

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Бесплатни јавни превоз у општини Пожега
14.01.2019. 15:07

Поштовани грађани,

Данас су пуштене у саобраћај аутобуске линије бесплатног јавног превоза у општини Пожега.
Ред вожње који објављујемо (поласци аутобуса), за сада је само оквиран, а у наредним данима имаћемо тачно време полазака са свих станица, као и време повратка аутобуса.
О свим променама бићете благовремено обавештавани.

Ред вожње (поласци аутобуса - ажурирано 16.01.2019. год.) - Преузми

oпширније...
 
Јавни конкурс за попуњавање положаја Начелника Општинске управе општине Пожега
22.01.2019. 07:39

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, на основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије,  број 21/16, 113/2017 и 95/18), члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 -др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16), члана 57. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Пожега, 01број 011-2/19 од 18.01.2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

I Орган у коме се раднo местo попуњава

Општинска управа општине Пожега, Трг Слободе бр. 9.

II Положај који се попуњава

1.  Начелник Општинске управе општине Пожега – I група положаја, број службеника на положају: 1.

Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.

Цео текст конкурса - Преузми

Изјава бр. 1 - Преузми

Изјава бр. 2 - Преузми

 

Обавештење о оглашеном јавном конкурсу за попуњавање положаја - начелник Општинске управе општине Пожега је објављено у дневним новинама "Политика" 22.01.2019. године

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Одлука о закључењу оквирног споразума - Јавна набавка - отворени поступак - Услуга извођења екскурзија 2018/19 - ЈН бр 1.2.1/2018
17.01.2019. 14:05

Одлука о закључењу оквирног споразума - Јавна набавка - отворени поступак - Услуга извођења екскурзија 2018/19 - ЈН бр 1.2.1/2018 - Преузми

oпширније...
 
Одлука о измени уговора о јавној набавци : Асфалтирање локалног пута Глумач – Миљаковина (до раскрснице за цркву) уз учешће грађана
11.01.2019. 14:07

Одлука о измени уговора о јавној набавци : Асфалтирање локалног пута Глумач – Миљаковина (до раскрснице за цркву) уз учешће грађана - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
25.12.2018. 11:09

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Конкурс за избор директора Спортско-културног центра Пожега
17.12.2018. 13:49

На основу члана 21. став 1. 1). и 36. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94 79/2005- др.закон, 81/2005-испр.др. закона, 83/2005-испр.др.закона  и 83/2014-др.закон),на основу члана 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45. Статута Спортско-културног центра Пожега број 1/2017 од 22.11.2017. године, и Одлуке Управног одбор Спортско-културног центра Пожега број 391-2/18 од 30.11.2018. године,

Управни одбор

СПОРТСКО-КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА

расписује

КОНКУРС

за избор директора Спортско-културног центра Пожега

За директора Спортско-културног центра Пожега бира се лице које испуњава следеће услове:

            Услови за избор кандидата за директора Установе су:

 1. да је лице пунолетно и пословно способно; 
 2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;
 4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Установе;
 5. да познаје област корпоративног управљања;
 6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 7. знање најмање једног од светских језика;
 8. познавање рада на рачунару;
 9. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 
 10. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 11. да му нису изречене мере безбедности у складу са Законом којим се уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, делатности и дужности.


Преузмите текст конкурса

oпширније...
 
19. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
15.12.2018. 10:03

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),


За четвртак 20.12 .2018. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега


с а з и в а м

ДЕВЕТНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ
3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ
4. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
5. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
6. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
7. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГА
8. ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
9. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2017. ГОДИНИ
10. ОДЛУКА О СРЕДСТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТAЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
11. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЧЛАНСТВУ УДРУЖЕЊА „ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ 3 ПЛУС“ ИЗ ЧАЧКА
12. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈА ТАКСИ ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
13. ПРЕДЛОГ СТАТУТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
14. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.ГОДИНЕ ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ
15. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
16. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА 2019. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
17. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
18. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
19. САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА СУБЈЕКТА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
20. ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА, ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ
21. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ
22. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИJЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
23. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
24. ПРОГРАМ РАДА СПОРТСКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ
25. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА
26. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ЗА:
- „ХРАСТ ЛУЖЊАК-БЕЛЕ ВОДЕ“ У 2018. ГОДИНИ,
- ЗА „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА –ПОЧЕЧА“ У 2018. ГОДИНИ И
- ЗА „ СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА-ЉУТИЦЕ“ У 2018. ГОДИНИ И
- ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ ЗА:
- „ХРАСТ ЛУЖЊАК-БЕЛЕ ВОДЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ,
- „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА –ПОЧЕЧА“ ЗА 2019. ГОДИНУ И
- „ СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА-ЉУТИЦЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ
27. РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПОЖЕГА
28. РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БАКИОНИЦА
29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЗА РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА ДОО „ЕВОЛВА“ ПОЖЕГА
30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЗА РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА МИТРОВИЋ МИЛИНКА И МИТРОВИЋ ЖЕЉКА ИЗ ПОЖЕГЕ
31. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
32. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
33. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК СО
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 

Јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Емилија Остојић“, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега. Партија 3: Гасно уље
03.01.2019. 21:23

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Емилија Остојић“, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега. Партија 3: Гасно уље - Преузми

oпширније...
 
Одлука о измени Конкурсне документације - Јавна набавка - отворени поступак Услуга извођења екскурзија 2018/19, ЈН бр. 1.2.1/2018
28.12.2018. 17:16

Одлука о измени Конкурсне документације - Јавна набавка - отворени поступак Услуга извођења екскурзија 2018/19, ЈН бр. 1.2.1/2018. - Преузми

oпширније...
 
Јавна набавка мале вредности Услуга израде пројектне документације за санацију, адаптацију и реконструкцију Гимназије „Свети Сава“ и Техничке школе Пожега. ЈН бр.1.2.8/2018
27.12.2018. 14:44

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преуми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке