Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
22.04.2019. 11:28

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Обавештење о оснивању Савета за здравље
09.04.2019. 10:42

У циљу сталног унапређења здравствене заштите, у јединици локалне самоуправе, поред Саветника за заштиту права пацијената, одлуком Скупштине општине Пожега, образован је и Савет за здравље.

Савет за здравље обавља и одређене послове који се тичу права пацијената приликом коришћења здравствене заштите, начина остваривања и заштите тих права и предлаже мере заштите и промоције права пацијената.

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ
Општинска управа Пожега
Трг слободе бр. 9
31210 Пожега
zdravljepozega@gmail.com

oпширније...
 
Јавни конкурс за попуњавање положаја - Заменик начелника Општинске управе општине Пожега
02.03.2019. 10:32

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, на основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије,  број 21/16, 113/2017 и 95/18), члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 -др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16), члана 57. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе општине Пожега, 01број 011-3/19 од 27.02.2019. године, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА


I Орган у коме се раднo местo попуњава

Општинска управа општине Пожега, Трг Слободе бр.9.

II Положај који се попуњава

1.  Заменик начелника Општинске управе општине Пожега – II група положаја, број службеника на положају: 1.

Опис послова: Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине; обавља и друге послове из  надлежности Општинске управе  по овлашћењу начелника управе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.


Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Изјава 1 - Преузми

Изјава 2 - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка канцеларијског материјала. ЈН бр.1.1.1/2019
22.04.2019. 16:15

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка канцеларијског материјала. ЈН бр.1.1.1/2019 - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Поправка заштитних и мостовских ограда на локалним путевима, регулисање отицања површинских вода на локалним путевима и улицама – израда линијских решетки, израда бетонских пропуста и канала. ЈН бр.1.3.6/2019
22.04.2019. 11:27

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Обавештење о суфинансирању камате на пољопривредне кредите у 2019. години
03.04.2019. 21:13

Обавештавају се пољопривредна газдинства са територије општине Пожега, да ће општина Пожега суфинансирати камату на пољопривредне кредите у 2019. години, а на основу Одлуке о буџету општине Пожега за 2019. годину („Службени лист општине Пожега“, број 14/18), Одлуке о расподели средстава у оквиру Програма 0101, пољопривреда, фун.кл. 421, број 01-020-116/19 од 11.02.2019.године и на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Пожега за 2019.годину, број 03-320-2/19 („Службени лист општине Пожега 1/19), а на основу давања претходне сагласности од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-01651/2018-09 дана 19.02.2019. године.

Ова мера подразумева одобравање субвенције на краткорочни динарски кредит који ће бити одобрен током 2019. године.

Интезитет помоћи је фиксан и износи 100% од вредности камате на одобрени краткорочни кредит.

Износ краткорочног кредита за који се субвенционише камата не може бити већи од 300.000,00 динара.

Корисник је дужан да изврши наменско трошење средстава у складу са овим Програмом.

Кредити ће се одобравати по редоследу подошењу захтева, за оне подносиоце који испуне опште критеријуме, односно до утрошка планираних средстава.

oпширније...
 
Обавештење о субвенционисању куповине одређене врсте механизације и опреме за пољопривреду
03.04.2019. 21:11

Обавештавају се пољопривредни произвођачи да ће општина Пожега субвенционисати куповину одређене врсте механизације и опреме за пољопривреду.

Набавку нове опреме и механизације заинтересовани корисници могу да остваре код изабраног добављача а то је фирма „Шаптовић доо„ Горобиље“.

Набавка механизације ће се субвенционисати до 50% вредности инвестиције (без ПДВ-а), а максималан износ субвенције је 100.000,00 динара по кориснику субвенције.

Захтеви се подносе на одговарајућем обрасцу пријаве у просторијама добављача пољопривредене опреме и механизације, фирме „ШАПТОВИЋ“ доо, из Горобиља.

Уз образац пријаве корисник је обавезан да достави следећу документацију:

  1. Потврду о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства;
  2. Копију личне карте;
  3. Извод из сетвене структуре биљне производње и стања сточног фонда за 2019.годину;
  4. Потврду локалне пореске администрације да нема дуговања по основу локалних јавних прихода;

 

Конкурс је отворен од 08.04.2019. године па до утрошка средстава планираних за ову намену.

Све додатне информације у вези конкурса могу се добити у фирми „Шаптовић“ доо Горобиље путем телефона 031/721-223 и 721-566 и на телефон 031/3816-401 лок.124 општинске управе Пожега.

oпширније...
 
Бесплатни јавни превоз у општини Пожега
02.04.2019. 12:16

Бесплатне аутобуске линије са поласцима на територији општине Пожега (ред вожње ажуриран 01.04.2019) - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Питање и одговор – Набавка горива за возила ЈКП „Наш Дом“ Пожега
22.04.2019. 08:16

Питање и одговор – Набавка горива за возила ЈКП „Наш Дом“ Пожега - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о обустави поступка за јавну набавку Анализа воде. ЈН бр.1.2.3/2019
22.04.2019. 08:15

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку Анализа воде. ЈН бр.1.2.3/2019 - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученим уговорима за партију 1 и 2 за јавну набавку: Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети
19.04.2019. 11:29

Обавештење о закљученим уговорима за партију 1 и 2 за јавну набавку: Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке