Насловна | Општинско веће
Општинско веће

Општинско веће:
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка
фискалне године;
4) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у
сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа
и других организација у управним стварима из надлежности општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне
покрајине;
7) поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине области. 

Чланови општинског већа:

1. Мирослав Ковачевић, дипл.правник, члан

2. Драгослав Шљивић, предузетник, члан

3. Милован Вуксановић, дипл.инж.агрономије, члан

4. Костантин Даничић, предузетник, члан

5. Рада Новаковић, економиста, члан

6. Радосав Обрадовић, дипл.ецц, члан

7. Јован Пилиповић, грађ.инж., члан

8. Бранислав Глушац, инж.пољопривреде, члан

9. Андрија Вукашиновић, члан