Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
19.09.2017. 09:25

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
У пет села Пожешке општине почеле да раде канцеларије Општинске управе
19.09.2017. 09:25

Након што су недавно свечано отворене, према најавама челника општине  Пожега, 1. септембра су почеле и са званичним радом канцеларије у пет села ове  општине.

Реч је о селима: Тометино Поље, Душковци, Горња Добриња, Лорет и Роге, док  би за неколико дана требала да буде отворена и канцеларија у Годовику.

Већ првог дана рада ових канцеларија, показала се оправданост њиховог отварања

oпширније...
 
Јавни конкурс за  доделу средстава из буџета општине Пожега за финансирање програма, односно пројеката цркви и верских заједница за 2017. годину
01.08.2017. 01:12

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за  доделу средстава из буџета општине Пожега за финансирање програма, односно пројеката цркви и верских заједница за 2017. годину

1.Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета општине Пожега за 2017. годину за финансирање програма, односно  пројеката цркви и верских заједница у износу од  750.000 динара. Наведена средства обезбеђена су у буџету општине Пожега за 2017.годину - у разделу 3.Општинска управа Пожега,функција 160 Опште јавне услуге које нису квалификоване на другом месту,програм 0602 Локална самоуправа, пројекат 0015 Конкурсно финансирање удружења, позиција 41,економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

2. Право на учешће на конкурсу имају цркве и верске заједнице у складу са чланом 10 став 1 и 2 Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06), под следећим условима:

- да је седиште подносиоца програма односно пројекта  на територији општине Пожега

- да је  програм односно пројекат  од јавног интереса  и да се реализује на територији општине Пожега.

3. Цркве и верске заједнице могу поднети само једну пријаву на конкурс, а средства по овом  јавном конкурсу додељују се за финансирање једног програма, односно пројекта.

4. Средства из става 1. овог конкурса опредељују се црквама  и верским заједницама за реализацију програма, односно пројеката, из следећих области:

- изградњу или обнову цркава и верских објеката

- адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката

- инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

- набавка намештаја и опреме

- за реализацију догађаја битних за верску заједницу

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Јавни конкурс - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за набавку добара: Набавка дрва за огрев за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега
20.09.2017. 14:31

Обавештење о покретању поступка - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: Набавка дрва за огрев за потребе ОШ „Емилија Остојић“ Пожега
20.09.2017. 13:16

Обавештење о покретању поступка - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Оглас за пословни простор
19.09.2017. 07:28

О  Г  Л  А  С

РАСПИСУЈЕ СЕ  јавна лицитација за издавање у закуп најповољнијим понуђачима за пословну  просторију која је у својини Републике Србије а на коришћењу код Општине Пожега ближе означена као:

  1. Пословна просторија која се налази на углу улице Војводе Мишића и Николе Пашића у Пожеги у површини од 24м2, на парцели 207/2 КО Пожега.

          Пословна просторија издаје се на одређено време у трајању од четири године.

           Обавеза закупопримца је да поред излицитиране цене закупа плаћа додатно и ПДВ на уговорену цену закупа, као и трошкове потрошње електричне енергије, градског грађевинског земљишта и комуналних услуга.

            Јавна лицитација одржаће се дана 26.9.2017. године са почетком у 10,00 сати у Малој сали Општине.

            Почетна цена за пословну просторију је 1.500,00   дин/м2.

            Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица уз претходну уплату учешћа у износу од 50.000,00 динара на рачун број 840-742152843-59 - приходи од издавања локала у закуп.

            Право на учешћу на лицитацији немају они који дугују општини Пожега закупнину по досадашњим Уговорима на име закупљеног пословног простора, односно пре лицитације Комисији морају доставити потврду од Службе за рачуноводство да су измирили своје обавезе у потпуности.

Оглас за пословни простор - Преузми

oпширније...
 
Одржана 9. седница СО Пожега
31.08.2017. 10:10

Одборници  Скупштине  општине  Пожега  су  се  састали  по  девети  пут  на  седници  „општинског  парламента“,  чија  је  окосница  била  Одлука  о  Допунском  буџету  општине  Пожега  за  2017.  годину  али  не  само  то.

Одборници  су,  између  осталог,   усвојили  и  Одлуке  о   доношењу  плана  генералне   регулације  „Роге“  и  о  Одржавању  зграда  и  спољног  изгледа  зграда.

Усвојен  је  и  Почетни  ликвидациони  извештај  ЈП „Дирекција за изградњу Пожега“   а  усвојено  је  и  Решење  о  именовању стручног   тима за  реализацију  пројекта  јавно приватно  партнерство  без  елемената  концесије.

oпширније...
 
9. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
18.08.2017. 14:52

На основу члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист
општине Пожега'', бр. 9/16),

За четвртак 24.08.2017. године, у 10,00 сати

у великој сали Скупштине општине Пожега
с а з и в а м
ДЕВЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНИК СА OСME СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
3. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РОГЕ“
4. ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДА,
УСЛОВИМА, НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА СУФИНАНСИРАЊА ОБНОВЕ
ФАСАДА СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
5. ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“
ПОЖЕГА - У ЛИКВИДАЦИЈИ
6. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ
7. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ИЗДАВАЊУ ЛОКАЛА – ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА УГЛУ УЛИЦА Војводе Мишића и Николе Пашића
8. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на
седници)
9. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
10. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 

Јавне набавке

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку радова: Реконструкција окретнице у улици Пожешких ратника и изградња дела кишног колектора према улици Момчила Тешића
20.09.2017. 13:14

Обавештење о покретању поступка - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

Предмер - Преузми

 

oпширније...
 
О Д Л У К A о обустави поступка јавне набавке Реконструкција окретнице у улици Пожешких ратника и изградња дела кишног колектора према улици Момчила Тешића
19.09.2017. 11:46

О Д Л У К A о обустави поступка јавне набавке Реконструкција окретнице у улици Пожешких ратника и изградња дела кишног колектора према улици Момчила Тешића - Преузми

oпширније...
 
О Д Л У К A о закључењу оквирног споразума - Услуга извођења екскурзија
19.09.2017. 11:45

О Д Л У К A о закључењу оквирног споразума - Услуга извођења екскурзија - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке