Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
23.02.2018. 13:41

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Јавна презентација урбанистичког пројекта за кат. парцеле бр 184, 173, 172 и 179/3 КО Пожега на локацији "стара аутобуска станица"
23.02.2018. 13:40

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, на основу члана 63 Закона о планирању и изградњи изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 83 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања («Сл.гл.РС» број 64/15) оглашава

ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА КАТ. ПАРЦЕЛE БР. 184, 173, 172 И 179/3 КО ПОЖЕГА

НА ЛОКАЦИЈИ „СТАРА АУТОБУСКА СТАНИЦА“

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за кат. парцеле бр.184, 173, 172 и 179/3 КО Пожега, на локацији „Стара аутобуска станица“, биће организована у периоду од 23.02.2018.године до 01.03.2018. године.

Обрађивач урбанистичког пројекта je Предузеће за  консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг „Урбанпројект“ д.о.о. Чачак, ул. Жупана Страцимира бр.35/III.

oпширније...
 
ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање пројеката удружења из буџета општине Пожега у 2018. години
12.02.2018. 14:35

На основу чл. 38. Закона о удружењима (,,Службени гласник РС“ бр.51/09, 99/2011), Одлуке  о буџету општине Пожега за 2018. годину (,,Службени лист општине Пожега“ бр.11/17) и Одлуке о финансирању пројеката удружења из буџета општине Пожега (,,Службени лист општине Пожега“ бр.5/10), Комисија за финансирање пројеката удружења из буџета општине Пожега, дана 12.02.2018. године расписује

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА  УДРУЖЕЊА

 ИЗ  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  ПОЖЕГА У 2018. ГОДИНИ

 

Укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката удружења из буџета општине Пожега за 2018. годину износи  4.370.000,00 динара. Ова средства се распоређују на следећи начин:

- за финансирање пројеката из области културно-уметничког аматеризма 370.000,00 динара

и

- за финансирање пројеката из осталих области 4.000.000,00 динара.

1. Области у којима ће се финансирати пројекти удружења:

    1. подстицање и развој привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати, задругарство, пољопривреда, рурални развој и др.)

    2. развој локалне заједнице

    3. екологија, заштита животне средине

    4. заштита, очување и развој биљног и животињског света

    5. здравствена заштита

    6. афирмисање људских и мањинских права

    7. програми за предшколску, школску децу и младе

    8. програми за стара лица

    9. програми из области образовања, науке, културе, информисања

  10.неговање културне баштине, очување народне традиције и стваралаштва и историјског наслеђа

   11.социјална заштита

   12. борачко-инвалидска заштита

   13. подршка особама са инвалидитетом

   14. превенција и заштита од болести зависности

   15. волонтерство

   16. активности пензионерских удружења

   17. афирмисање женских права

   18. превенција насиља

   19. подстицање наталитета

   20. хуманитарни пројекти

   21.други пројекти који искључиво и непосредно следе јавне потребе општине  Пожега

2. Услови које треба да испуни удружење:

 • да је уписано у регистар удружења
 • да је удружење поднело извештај о  реализацији програма/пројекта и оправдало средства додељена у претходној години, у складу са уговором
 • да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења
 • да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности (у моменту подношења пријаве)
 • да нема блокаду рачуна (од тренутка објављивања Јавног конкурса до момента подношења пријаве на Јавни конкурс), пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања
 • да поднесе предлог пројекта у складу са Одлуком о финансирању пројеката удружења из буџета општине Пожега

3. Услови које треба да испуни предлог пројекта:

 • да се већи део пројектних активности реализује на територији општине Пожега
 • уколико се мањи део пројектних активности реализује на територији општине Пожега, може се добити само финансирање поменутих активности
 • изузетно, Комисија за финансирање пројеката удружења из буџета општине Пожега може предложити да се финансира пројекат чији се већи део активности реализује ван територије Општине, уколико је то у интересу општине Пожега (ову могућност треба тумачити као изузетак)
 • да се активности које се финансирају из буџета општине Пожега заврше најкасније до 15. децембра текуће године
 • да су пројектне активности из области прописаних јавним конкурсом
 • да у буџету трошкови запослених лица, канцеларије и путовања у збиру не буду већи од програмских трошкова
 • да добије највише до 40% од укупне суме намењене финансирању пројеката удружења у календарској години

4. Критеријуми за оцењивање предлога пројекта:

 • усаглашеност са стратегијама општине Пожега и Републике Србије
 • квалификације и стручност особа ангажованих на пројекту
 • искуство удружења у областима за које тражи финансирање
 • висина тражених средстава
 • обезбеђено учешће других донатора
 • одрживост пројекта

5. Општина Пожега у овом Конкурсу неће финансирати:

 • појединце за учешће на конференцијама, путовања, студирање и сличне активности
 • иницијативе које доносе профит удружењима
 • политичке и страначке организације
 • владине организације или институције укључујући школе, месне заједнице, спортска удружења, цркве и верске заједнице и сл.
 • активности које заговарају нетолерантност и насиље

6. Документа која удружење предаје на конкурсу:

1.  попуњен предлог пројекта, одштампан и оверен у два примерка и у електронској форми на диску

2. биографија пројeкт менаџера и кључних особа укључених у рад на пројекту,

3. фотокопија решења о упису удружења у регистар,

4. фотокопија Статута удружења,

5. фотокопија финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну годину (документ није потребан код новооснованих удружења),

6. фотокопије Извештаја о реализацији пројеката - наративни и финансијски, којима се правдају средства добијена из буџета општине Пожега за претходне 2 године  

7.писмена изјава о обезбеђивању учешћа других донатора, у случају суфинансирања пројекта од стране општине Пожега

7. Рок и начин слањa предлога пројеката:

 • предлози пројеката предају се у року од 30 дана од дана објављивања Конкурса на званичној интернет презентацији општине Пожега www.pozega.org.rs и на огласној табли општине Пожега.
 • предлог пројекта мора бити у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Пожега у 2018.години– не отварати“
 • предлог пројекта доставља се на писарници општине Пожега или поштом на адресу: Општина Пожега – Комисија за финансирање пројеката удружења из буџета општине Пожега у 2018.години,  Трг Слободе бр. 9, 31210 Пожега
 • неблаговремене пријаве неће бити разматране
 • уколико је пријава непотпуна, Комисија за финансирање пројеката удружења одлучиће да ли ће тражити допуну документације или ће одбити пријаву као непотпуну

8. Рок за одлучивање и објављивање одлуке о финансирању предлога пројеката удружења

 • комисија за финансирање пројеката удружења у року од 30 дана од закључења Конкурса доноси одлуку о пројектима које ће предложити председнику Општине за финансирање, а председник Општине има рок од десет дана да закључи уговор о финансирању удружења
 • одлука о избору пројеката удружења која се финансирају из буџета општине Пожега биће објављена на огласној табли општине Пожега и званичној интернет презентацији Општине.

9. Информације о начину реализације одобрених пројеката

 • уплата одобрених средстава извршиће се у складу са динамиком реализације пројеката/програма и према достављеној документацији.
 • за све одобрене пројекте који се финансирају из буџета општине Пожега потребно је отворити посебан наменски рачун у  Управи за трезор.
 • корисник средстава се обавезује да достави Извештај о реализацији пројекта на начин и са садржајем предвиђеним у одељку општих напомена у обрасцу Извештаја о реализацији пројекта који је саставни део докумената која се односе на Конкурс.

 

03 број 400 -1/18 од  12.02. 2018. године

Комисија за финансирање пројеката удружења

из буџета општине Пожега

 

                                      Председник Комисије

Велимир Максић

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Образац за предлог пројекта - Преузми

Извештај о реализацији пројекта - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Jавна набавка мале вредности:Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети
22.02.2018. 15:10

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Јавна набавка мале вредности:Набавка гума за путнички и теретни програм за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега
22.02.2018. 15:05

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
20.02.2018. 11:48

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Започела изградња још једног моста у пожешким селима, овог пута на Добрињској реци у Доњој Добрињи
20.02.2018. 11:47

Тек што је недавно завршен мост на Краваричкој реци у Прилипцу, започела је изградња још једног моста.

Наиме, мештани засеока Богдановићи у Доњој Добрињи ће ускоро добити мост.

За пар дана ће започети изградња јоше једног моста али у Честобродици, а након тога на ред долазе Речице, каже председник општине, приликом обиласка радова у Доњој Добрињи.

oпширније...
 
Позив за стручно саветовање из области пољопривредне производње
19.02.2018. 16:29

Општина Пожега у сарадњи са Пољопривредно саветодавном стручном службом Ужице, организују стручно саветовање уз учешће еминентних предавача из Инстута за ратарство и повртарство-Нови Сад, из области пољопривредне производње са следећим темама:

ПССС Ужице,
    “ИПАРД фондови”

др Горан Бекавац,
„Технологија производње кукуруза”

др Горан Малиџа,
„Начин предузимања мера у заштити биља карактеристичних у пољопривредној производњи за ово подручје са посебним освртом на кукурузну златицу”

др Драган Милић,
„Препорука сортимента крмног биља најпогоднијег у исхрани стоке у брдско-планинском подручју“

Саветовање се одржава 28.02.2018.године (среда) у Великој сали СО Пожега са почетком у 11 сати.

Позивамо Вас да вашим присуством и учешћем допринесете што успешнијем ширењу и примени нових сазнања у производњи и заштити кукуруза и крмног биља.

oпширније...
 

Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности:Набавка резервних делова за путнички и теретни програм за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега
22.02.2018. 14:18

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација Набавка гасног уља за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега
21.02.2018. 12:56

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Oдлука о измени уговора о извођењу радова на асфалтирању локалних путева у месним заједницама (Тометино Поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице)
14.02.2018. 11:39

Oдлука о измени уговора о извођењу радова на асфалтирању локалних путева у месним заједницама (Тометино Поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице) - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке