РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Резултат слика за grb opstine pozegaОпштина Пожега                                                                                                                                  
Општинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
03 број 350–366/2022
ROP-POZ-18667-LOCА-5/2022
03.06.2022.год.
П  о  ж  е  г  а
 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, решавајући по захтеву Марије Стојановић из Пожеге, ул. Југ Богданова бр.3, ЈМБГ : 2601969175003, који је поднет преко пуномоћника Костантина Даничића из Пожеге, ул.Болничка бр.25, ЈМБГ : 2006962791811, на основу члана 53а Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и Плана генералне регулације Пожеге („Службени лист Општине Пожега“, бр.5/15, 7/16, 2/17, 14/18, 13/21 и 15/21-испр.грешке) издаје

                                                          ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

      за доградњу постојећег стамбеног објекта

                                                изграђеног на кат. парцели бр.8 КО Пожега

 

 1. Подаци о катастарској парцели/локацији

1.1       Према подацима који су прибављени са сервисне магистрале е-управе 01.06.2022.год., катастарска парцела бр.8 КО Пожега (број листа непокретности 231 КО Пожега) се према врсти земљишта води као градско грађевинско земљиште, док се по култури и класи води на следећи начин :

-           број дела парцеле бр.1 у површини од 100 м2 (земљиште под зградом и другим објектом, породична стамбена зграда, има одобрење за градњу, а нема одобрење за употребу, приземне спратности, имаоца права Милорад Лазић из Пожеге, ул. Петра Тановића бр.20, врста права својина у уделу ½ и Стојановић Чедомир из Пожеге ул. Петка Тановића бр. 20, својина у уделу 1/2),

-           број дела парцеле бр.2 у површини од 20 м2 (помоћна зграда приземне спратности, објекат изграђен пре доношења прописа, имаоц права Стојановић Марија из Пожеге, ул.Француска 4,  врста права својина у уделу 1/1),

-           број дела парцеле бр.3 у површини од 32 м2 (култура и класа:земљиште под зградом и другим објектом, помоћна зграда приземне спратности, има одобрење за градњу, а нема одобрење за употребу, имаоца права Лазић Милорад из Пожеге, ул.Петка Тановића бр.20, својина приватна у уделу 1/1),

- број дела парцеле бр.4- у површини од 294 м2 (култура и класа:земљиште уз зграду и други објекат.

            Укупна површина кат. парцеле бр.8 КО Пожега је 446 м2. Имаоци права су Лазић Милорад из Пожеге и Стојановић Марија из Пожеге, са обимом удела 1/2.

1.2       Према Копији катастарског плана водова број 956-307-12708/2022 од 31.05.2022.год. која је прибављена од стране Одељења за катастар водова Ужице, на катастарској парцели број 8 КО Пожега нема евидентираних водова.

1.3       Уз захтев за издавање локацијских услова приложен је катастарско-топографски план из новембра 2019.год., израђен од Геодетске агенције ГЕОДЕТСКИ БИРО ЧАЈЕТИНА, Илија Драгутиновић, предузетник.

1.4       Катастарска парцела број 8 КО Пожега има правилан облик, довољну површину и приступ на јавну саобраћајницу са ул.Војводе Степе, па испуњава услове за грађевинску парцелу.              

 1. Подаци о класи и намени планиране изградње

-           Према Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС“ бр.22/15), планирани објекти припадају :

- 100 % - класа -  Стамбене зграде са једним станом, Издвојене куће за становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће, до 400 м2 и П+1+Пк (ПС), категоорије А (незахтевни објекти), класификациони број 111011.

 1. Анализа и оцена постојећег стања

Због потребе инвеститора, израђен је пројекат за измену локацијских услова за доградњу постојећег стамбеног објекта. Идатим локацијским условима 03 број 350-182/17 од 08.08.2017.год. и грађевинском дозволом 03 број 351-981/2017 од 28.11.2017.год. одобрена је доградња приземног стамбеног објекта тако да нови стамбени објекат задржава постојећу приземну спратност. Накнадно се инвеститору указала потреба за повећањем спратости, тако да је извршено препројектовање постојећег пројекта и формирање поткровља изнад приземне етаже. На приземљу су извршене корекције тако да ће предмет ових локацијских услова бити објекат у целини. Објекат је пројектован као једна функционална целина, укупне корисне површине од 82,28м2. Доградња се врши на северном делу парцеле где се налазио стамбени објекат бр.2 укупне БРГП од 20 м2, а који је и предмет доградње. Објекту се приступа са јужне стране парцеле. Након извршене доградње формираће се једна стамбена функционална целина са ходником, дневним боравком са кухињом и трпезаријом, спаваћом собом и купатилом на приземљу, а на поткровљу су предвиђене две собе и купатило. Део постојећег објекта са источне стране уз суседну кат. парцелу се уклања у ширини од 1,38м. Нето корисна висина дограђеног дела објекта је H=2,60м док је висина надзитка на поткровљу 1,00м.

Предметна парцела води се као приватна својина у уделу ½, Лазић Милорада и Стојановић Марије обоје из Пожеге, а објекат бр.1 као приватна својина Стојановић Чедомира и Лазић Милорада такође из Пожеге у уделу ½.

Планирана доградња пројектована је тако да не задовољава урбанистичке услове положаја обј. на парцели у смислу мање удаљености од границе суседне парцеле од планом прописане и постављања отвора на припадајућим фасадама. Идејним решењем планирани су отвори на западној фасади, према кат. парцели бр.4/1 КО Пожега. Из наведених разлога, уз захтев су приложене сагласности поменутих сувласника за планирану доградњу као и Сагласност Алексић (Мирољуб) Небојше, власника кат. парцеле бр.4/1 за отварање прозора.

 1. Намена, правила уређења и грађења из ПГР Пожеге
 1. -Подаци о планском документу

-        Катастарска парцела број 8 КО Пожега, налази се у оквиру градског подручја Пожеге, где су правила изградње и уређења локације прописана Планом генералне регулације Пожеге („Службени лист Општине Пожега“, бр.5/15, 7/16, 2/17, 14/18, 13/21 и 15/21-испр.грешке).

 1. Подаци о целини, односно зони

-        Према Плану генералне регулације Пожеге, предметнa катастарскa пацелa број 8 КО Пожега припада урбанистичкој целини Ц4, подцелини Ц4.1 - становање већих густина 150-250 ст/ха. Правила грађења дефинишу се на основу Плана генералне регулације Пожеге („Службени лист Општине Пожега“, бр.5/15, 7/16, 2/17, 14/18, 13/21 и 15/21-испр.грешке) и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“ бр. 22/15).

         Правила за изградњу и уређење

-           Становање већих густина од 150 – до 250 ст/ха

Планирана је реконструкција, доградња и адаптација постојећих и изградња нових објеката породичног становања, са максимално 4 стамбене јединице.

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена - Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају делатности које могу да угрозе околне објекте и животну средину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим штетним дејствима, као и објекти који се по архитектонско грађевинском склопу не уклапају у окружење.

Општа правила грађења

Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају делатности  које могу да  угрозе околне објекте и  животну средину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим штетним дејствима, као и објекти који се по архитектонско грађевинском склопу не уклапају у окружење.

Услови и начин обезбеђења простора за паркирање возила

Паркирање и гаражирање возила за потребе власника односно корисника објеката свих типова изградње, обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели изван површине пута, изградњом паркинга или гаража уз услов који је дат за сваку намену посебно.

Потребан број паркинг и гаражних места се одређује по критеријуму :

Типологија  изградње објеката

Објекти могу бити грађени као:

-  слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле

- у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле;

- у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле;

Висинска регулација

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише тачке фасадног платна) и одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, односно приступној јавној саобраћајној површини.

Висина етажа се одређује према намени.

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије (ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе) које се користе као помоћни простор, а у случају сутерена породичних стамбених објеката и као стамбени простор, под условом да има довољну висину за ову намену и улаз са нивоа терена.

Последња етажа може бити у форми спрата, поткровља или повученог спрата.

Поткровље је последња етажа која се у целини или делом налази унутар кровне конструкције са надзитком висине од 1,6м од коте последње етаже.

Повучени спрат је последња етажа повучена од предње и задње фасадне равни минимално 1,5м од венца објекта.

Кота приземља нових објеката

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута. Кота приземља објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута, односно треба да је у односу на коту нивелете јавног или приступног пута виша за минимално 0,15 м а највише 1,20 м.

Код објеката са подрумом или сутереном коту приземља усагласити тако да максимално 1/3 висине подрума буде изнад земље, док код сутерена треба омогућити да 1/2 површине бочних страна сутерена објекта буде ван терена  како би се обезбедило правилно проветравање и осветљавање сутеренских просторија.

За објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза,

кота приземља утврђује се у односу на  коту пролаза а у складу са горе наведеним параметрима.

Изградња других објеката на истој грађевинској парцели

Дозвољена је изградња другог објекта основне или пратеће намене у оквиру  планираних урбанистичких параметара. За изградњу другог објекта основне или компатибилне намене основној минимална површина парцеле је 5.0 ари.

За објекте у дубини парцеле обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 3,5м за све врсте објеката што задовољава противпожарне услове.

На истој грађевинској парцели може се изградити један помоћни објекат приземне спратности, који је у функцији главног објекта – гаража, остава и сл.

Помоћни објекти у функцији становања су: летње кухиње, гараже, оставе, бунари, водонепропусна бетонска септичка јама (прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу) и сл.

Заштита суседних објеката

На грађевинским парцелама није дозвољена било каква изградња која би могла угрозити објекте на суседним парцелама и њихову функцију. Код грађења објеката на граници катастарске парцеле према суседу водити рачуна да се објектом или неким његовим елементом (испадом, стрехом и сл) не угрози ваздушни, односно подземни простор суседне парцеле.

Приликом формирања градилишта и изградње потребно је обезбедити све објекте на парцели као и суседне објекте у погледу статичке стабилности.

Одводњавање и нивелација

Површинске воде одводе се са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5 %.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

Ограђивање парцела по појединим зонама

Одлагање отпада

Одлагање отпада врши се у одговарајуће посуде у сопственом дворишту за породичне стамбене објекте, односно у контејнере смештене на погодним локацијама у склопу парцеле или у одговарајућим просторијама у објекту за вишепородичне и пословне објекте, а у складу са прописима за објекте одређене намене.

Одлагање комуналног кућног отпада за вишепородичне зграде решавати у оквиру парцеле у складу са важећим стандардима.

Са парцела на којима је планирана изградња или су изграђени пословни и производни објекти потребно је предвидети и уредити место за одлагање комуналног отпада. За смештај контејнера потребно је осигурати посебан простор ограђен зеленилом. Одлагање других врста отпада потребно је уредити

у складу са законским прописима, зависно од врсте отпада. У зависности од врсте производње, односно врсте и карактера отпада, отпадни производни продукти се одлажу на прописану локацију и на прописани начин, у складу са врстом отпада.

Третман изграђених објеката

За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0 м, у случају реконструкције и доградње, не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

Напомена: За остале услове користити Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник РС,бр.22/15).

Урбанистички показатељи и правила грађења по наменама у обухвату плана

Правила грађења за остале намене 

СТАНОВАЊЕ ВЕЋИХ ГУСТИНА од 150 - 250 СТ/ХА

 

УРБАНИСТИЧКА (ПОД)ЦЕЛИНА

 

 

Ц4.1

 

Претежна намена :

становање већих густина од 150 - 250 ст/ха

Пратеће намене :

пословање компатибилно основној намени становања, које не угрожава животну средину (ближе одређено у правилима уређења)

објекти јавних намена, верски и инфраструктурни објекти

Врста и намена

објеката који се

могу градити :

породични стамбени објекти са максимално 4 стамбене јединице

породични стамбено-пословни или пословно-стамбени објекат

вишепородични стамбени, стамбено-пословни и пословно-

стамбени објекат (минимално 4 стамбене јединице)

пословни објекат (може се градити као јединствени објекат на

парцели или као засебан објекат на парцели са породичним

стамбеним објектом)

помоћни објекти у функцији објеката основне намене

објекти јавних намена

верски објекти

инфраструктурни објекти

Врста и намена

објеката чија је изградња

забрањена :

 

Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају

делатности које могу да угрозе околне објекте и животну

средину буком, вибрацијама, мирисима, гасовима, отпадним

водама и другим штетним дејствима, као и објекти који се

по архитектонском склопу не уклапају у окружење.

Тип изградње :

(објекти на парцели

могу бити)

слободно-стојећи

двојни (објекти на суседним парцелама додирују једну

заједничку линију    границе парцеле)

у непрекинутом низу (објекат додирује обе бочне линије

грађевинске парцеле)

у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну

линију грађевинске парцеле)

 

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле :

Минимална површина парцеле :

за слободностојећи објекат:

   • породични стамбени објекат је 3.0 ара
   • породични стамбено-пословни и пословни објекат је 3.0 ара
   • вишепородични стамбени, стамбено-пословни и пословни објекат је 6.0 ара

за двојни:

   • породични стамбени и стамбено-пословни објекат је 4.0 ара (2 x 2.0 ара)

за објекте у прекинутом низу:

   • породични стамбени и стамбено-пословни објекат је 3.0 ара
   • вишепородични стамбени и стамбено-пословни објекат је 5.0 ара

за објекте у непрекинутом низу:

   • породични стамбени и стамбено-пословни објекат је 1.5 ара
   • вишепородични стамбени и стамбено-пословни објекат је 5.0 ара

Минимална ширина фронта парцеле :

за слободностојећи објекат:

   • породични стамбени објекат је 10.0м
   • породични стамбено-пословни и пословни објекат је 15.0м
   • вишепородични стамбени, стамбено-пословни и пословни објекат је 16.0м

за двојни:

   • породични стамбени и стамбено-пословни објекат је 16.0м  (2 x 8.о м)

за објекте у прекинутом низу:

   • породични стамбени и стамбено-пословни објекат је 8.0м
   • вишепородични стамбени и стамбено-пословни објекат је 14.0м

за објекте у непрекинутом низу:

   • породични стамбени и стамбено-пословни објекат је 5.0м
   • вишепородични стамбени и стамбено-пословни објекат је 12.0м

Макс. индекс заузетости :

60%
На постојећим изграђеним грађeвинским парцелама чији је
индекс заузетости већи од дозвољеног могућа је реконструкција
и пренамене постојећих објеката.

Положај објекта

на парцели :

Новопланирани објекти се постављају у оквиру
дефинисаних грађевинских линија (графички прилог
„КАРТА УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“).
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада)
новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за:
 • објекте у непрекинутом низу је 0м. Када се постављају на бочној граници парцеле није дозвољено отварање прозора на бочним фасадама.
 • Објекте у прекинутом низу (новопланирани објекти) и за први и последњи у непрекинутом низу минимално растојање је  3,5м уз  испуњен услов у погледу међусобне удаљености објеката у односу на намену и висину.
-За слободностојеће објекте:
 • За објекте спратности до П+3 (четири надземне етаже) је 3,5м
 • За објекте спратности П+4 (пет надземних етажа) је 4м
Међусоба удаљеност нових и околних објеката, осим објеката у
низу је 5м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од
границе суседне парцеле.
За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4м не могу
се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.
 

Спратност :

максимално По + П + 3 – четири надземне етаже,
осим у блоку оивиченом улицама Бана Милутина, Цара Душана
и дечијим вртићем, где је максимално По + П + 4 - пет надземних етажа
висина назитка поткровне етаже износи максимално 1,6 м ,
рачунајући од коте пода поткровне етаже до висине кровног венца.
дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, уколико
не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе

Услови за изградњу

другог објекта на

парцели :

дозвољена је изградња другог објекта основне или пратеће намене
у оквиру  планираних урбанистичких параметара
Минимална удаљеност слободностојећег објеката на истој
парцели износи 1/2 висине вишег објекта. За објекте у дубини
парцеле обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини
минималне ширине 2,5 м.
Дозвољена је изградња једног помоћног објекта на парцели,
приземне спратности

Уређење зелене површине :

минимално 20% површине грађевинске парцеле уредити
зеленим површинама .

Архитектонско обликовање и материјализација:

Објекте градити од квалитетних, савремених материјала, са
циљем постизања већег разреда у смислу енергетске ефикасности.
У обликовном смислу објекте уклопити у постојећи амбијент.
Кровови обавезно коси , максималног нагиба до 45°.
 
Услови за
постојеће објекте:
 
- Постојећи објекти могу се реконструисати, адаптирати и
санирати у постојећим габаритима.
- Постојећи објекти могу бити дограђени уз поштовање
планираних урбанистичких параметара.
- Постојеће објекте  који се налазе у појасу регулације
планираних саобраћајница уклонити приликом привођења
земљишта планираној намени
- Постојећи објекти који делом задиру у планирану
грађевинску линију, задржавају се уз услов  да се доградња врши у складу са планираном грађевинском линијом.
- Уколико је постојећи објекат на мањој удаљености од
границе суседне парцеле, од планом прописане, није
дозвољено отварање отвора на фасади  изузев на
помоћним просторијама са парапетом минималне висине од 1,80м
или фиксни ''стаклени зидови'' ( стаклене призме) за нужно
осветљење просторија.
 
Минимални
степен
комуналне
опремљености:
- обезбеђен излаз на јавни пут
- могућност прикључења на  електроенергетску и мрежу водовода
и канализације
- решено одлагање комуналног отпада

 

Остала правила:

 

- Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа
и норматива за пројектовање ове врсте објеката и прописа
за стабилност објеката.
- На постојећим изграђеним парцелама, које су мање од
прописаних  дозвољена је реконструкција, доградња или
замене објеката до највећег дозвољеног степена заузетости.
Могућа је промена намене из стамбене у пословну.

 

Мере енергетске ефикасности - Под појмом енергетске ефикасности подразумева се скуп мера које се предузимају у циљу смањења потрошње енергије, а које при томе не нарушавају услове рада и живљења. Дакле, циљ је свести потрошњу енергије на минимум, а задржати или повећати ниво удобности и комфора. Енергетска ефикасност подразумева и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова пројектовања, планирања и изградње објеката. Приоритет је рационална употреба квалитетних енергената и повећање енергетске ефикасности у производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије од крајњих корисника услуга. Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), уважава значај енергетске ефикасности објеката. Обавеза унапређења енергетске ефикасности објеката дефинисана је у фази пројектовања, извођења, коришћења и одржавања (члан 4).

Енергетска ефикасност се постиже коришћењем ефикасних система грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење отпадне топлоте и обновљиве изворе енергије колико је то могуће. Битан енергетски параметар су облик и оријентација објекта који одређују његову меру изложености спољашњим климатским утицајима (температура, ветар, влага, сунчево зрачење). Избором одговарајућег облика, оријентације и положаја објекта, као и одговарајућим избором конструктивних и заштитних материјала, може се постићи енергетска повољност објекта.

При пројектовању и изградњи планираних објеката применити следеће мере енергетске ефикасности:

 1. Услови изградње објекта и уређења парцеле
  1.    Подаци о планираном објекту

                                          површина под објектом за доградњу : 20,00 м2

                                          површина под планираном доградњом : 60,00 м2

БРГП : планиране доградње 120 м2

             постојећи објекти сви пре доградње : 152,00 м2

             Са планираном доградњом : 252,00 м2

5.2   Урбанистички показатељи :

-  индекс заузетости : 43 %  <   60 % ( макс. дозвољени индекс одређен Планом генералне регулације Пожега)

-  индекс изграђености : 0,56 < 1,80 (макс. дозвољени индекс за градске стамбене и опште зоне већих густина по Правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015).

5.3    Услови уређења парцеле

- Слободне површине затравити и озеленети уз примену садног материјала који не спречава природно проветравање простора у проценту од 20%. Идејним решењем је планирано партерно уређење са 22,70% зелених површина.

- Одводњавање решити у границама сопствене парцеле. Кроз уређење слободних површина и нивелацију терена решити одводњавање атмосферске воде до реципијента, тако да површинска вода не угрожава суседне парцеле и објекте, нити јавне површине.          

- Паркирање и гаражирање возила је обавезно у оквиру сопствене грађевинске парцеле, изван површине јавног пута, по критеријуму : једно паркинг место по једној стамбеној јединици. У овом случају је потребно обезбедити 1. паркинг место за планирану доградњу и стечена обавеза 1. паркинг место за постојећи стамбени објекат са ознаком 1, укупно два паркинг места што је и приказано у ситуацији. Места за смештај возила и простор за маневрисање возила приликом уласка/изласка на места за смештај, у зависности од угла паркирања, димензионисати према важећим нормативима. Димензије просторног габарита (2,5x5,0 за управно и 2,3х6,0 за подужно паркирање) су полазни геометријски стандард у планирању и пројектовању паркиралишта за путничке аутомобиле.

- Грађевинска парцела се може оградити зиданом оградом до висине од 0,90м (рачунајући од коте тротоара), или транспарентном оградом до висине од 1,40м. Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1,40м, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

Одводњавање и нивелација

Површинске воде одводе се са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5 %. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

Заштита суседних објеката

На грађевинским парцелама није дозвољена било каква изградња која би могла угрозити објекте на суседним парцелама и њихову функцију. Код грађења објеката на граници катастарске парцеле према суседу водити рачуна да се објектом или неким његовим елементом (испадом, стрехом и сл.) не угрози ваздушни, односно подземни простор суседне парцеле.

Приликом формирања градилишта и изградње потребно је обезбедити све објекте на парцели као и суседне објекте у погледу статичке стабилности.

Одлагање отпада

Одлагање отпада врши се у одговарајуће посуде у сопственом дворишту за породичне стамбене објекте, односно у контејнере смештене на погодним локацијама у склопу парцеле или у одговарајућим просторијама у објекту за вишепородичне и пословне објекте, а у складу са прописима за објекте одређене намене. За смештај контејнера потребно је осигурати посебан простор ограђен зеленилом.

 1. Услови за прикључење на инфраструктуру

Саобраћајни приступ – предметна локација има приступ са постојеће улице Војводе Степе са прилазом објектима у дубини парцеле у ширини 2,6 м.

Водовод и канализација – на основу Техничких услова број 2197/1 од 18.07.2017. године. издатим од стране ЈКП „Наш дом“ Пожега, прибављени у претходно спроведеној процедури прибављања Локацијских услова бр.350-182/17 од 08.08.2017.год.

Електроенергетска мрежа на основу Услова за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије број 27/182275/2017 од 19.07.2017, издатим од надлежног предузећа « Електро дистрибуција Србије » Д.О.О. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, прибављени у претходно спроведеној процедури прибављања Локацијских услова бр.350-182/17 од 08.08.2017.год.

Сви наведени технички услови прибављени од стране имаоца јавних овлашћења су саставни део ових локацијских услова.

 1. Подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити пре грађења

Констатовано је да на локацији постоји објекат које је потребно уклонити ради планиране изградње, постојећа надтрешница спратности П+0.

За рушење објеката обавезно ангажовати специјализоване извођаче радова. Нови Закон о градњи налаже да дозволу за рушење можете добити на два начина : или као дозволу за уклањање објекта или у склопу дозволе за изградњу, при чему се рушење објекта сматра делом припремних радњи за новоградњу и мора бити планирано и уврштено у пројектну документацију. У оба случаја почиње се пријавом грађевинских радова, осигурањем градилишта (мора се осигурати неометан и заштићен приступ постојећем објекту) те привремена саобраћајна сигнализација, по потреби. За рушење или уклањање објеката дозволу или решење издаје орган јединице локалне самоуправе надлежан за грађевинске послове. Дозвола или решење се издају на захтев власника, заинтересованог лица или органа инспекције, када се утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена стабилност или функционалност те објект представља опасност по живот и здравље људи, суседне објекте или безбедност саобраћаја. Дозвола за рушење или уклањање објекта издаје се према документацији која је поднета уз захтев, а мора да садржи : доказ о својини, а када су већи објекти у питању, прилажу се и уверења о локацијским и пројектним условима, пројект рушења с техничком контролом, и одобрења која се тичу заштите постојеће комуналне и друге инфраструктуре, културних добара, животне средине и сличних, уколико такве околности постоје. 

 1. Промена намене пољопривредног земљишта

                              /

 1. Посебни услови

                                    /

 1. Рок важности локацијских услова

 

Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

 1. Обавезе инвеститора

11.  Поука о правном средству

На издате локацијске услове може се изјавити приговор општинском већу преко овог органа или електронским путем кроз централни информациони систем, у року од три дана од дана достављања.

12.  Напомена                             /

 

Саставни део издатих локацијских услова су Идејно решење, број техничке документације 27/21 новембар 2021.год., урађено од стране СГЗР „ГРАЂЕВИНАР ДАНИЧИЋ“, ул. Болничка бр.25, Пожега, главни пројектант :  Милош Јелисавчић, диа, број лиценце:  300 О480 15  као и сви прибављени услови имаоца јавних овлашћења.

 

Обрадио/ла : Д. Стефановић дипл.инж.арх.

 

                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                 Руководилац,                                                                                                                                     Нада Красић, дпп

 

 

 

 

 

                                                        ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

          за доградњу постојећег стамбеног објекта

на кат. парцели бр.8 КО Пожега

                                  

       

 

 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и

заштиту животне средине

03 број 350–366/2022

ROP-POZ-18667-LOCА-5/2022

03.06.2022.год.