Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


721 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке: Материјал за одржавање хигијене за потребе ПУ „Олга Јовичић – Рита“ Пожега
722 Јавна набавка:Наставак радова на изградњи дела просторије за смештај механизације са којом располаже ЈКП „Наш Дом“ Пожега
723 Oдлукa о додели уговора за јавну набавку, Набавка горива за возила ЈКП "Наш Дом" Пожега
724 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: Материјал за одржавање хигијене за потребе ПУ „Олга Јовичић – Рита“ Пожега
725 Јавна набавка мале вредности, број јавне набавке 1.3.8/2018- Поправка заштитних и мостовских ограда на локалним путевима, регулисање отицања површинских вода на локалним путевима и улицама – израда линијских решетки, израда бетонских пропуста и канала
726 Одлука о додели уговора - Набавка гасног уља за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега
727 Додатно појашњење у вези јавне набавке бр.1.1.27/18– ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
728 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке: Набавка прехрамбених производа и артикала за потребе Пољопривредне школе јн. бр. 1.1.23/2018
729 Одлука о додели уговора - јнмв 1.2.6/2018 Анализа воде
730 Јавна набавка мале вредности, број јавне набавке 1.3.7/2018-Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације

Страна 73 од 94, приказ 721 - 730 од 935 набавке