Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


721 Одлука о додели уговора - Набавка гасног уља за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега
722 Додатно појашњење у вези јавне набавке бр.1.1.27/18– ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
723 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке: Набавка прехрамбених производа и артикала за потребе Пољопривредне школе јн. бр. 1.1.23/2018
724 Одлука о додели уговора - јнмв 1.2.6/2018 Анализа воде
725 Јавна набавка мале вредности, број јавне набавке 1.3.7/2018-Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације
726 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)
727 Набавка материјала за одржавање водовода и канализације, отворени поступак, јнбр.1.1.11/2018
728 Одлука о додели уговора за јавну набавку број. 1.1.12/2018 , Набавка грађевинског материјала за потребе ЈКП "Наш Дом" Пожега
729 О Д Л У К A о измени и допуни одлуке о додели уговора бр.404-3-9/2018 од 05.03.2018. године - Набавка резервних делова за путнички и теретни програм за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега
730 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ : Гориво за службена возила за потребе Општинске управе Пожега

Страна 73 од 93, приказ 721 - 730 од 930 набавке