Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


721 Одлука о обустави поступка јавне набавке Пројектовање, израда и монтажа дечјег авантура парка у објекту „Леприрић“ ПУ „Олга Јовичић – Рита“ - (Спајди систем)
722 Одлука о додели уговора за јавну набавку радова Асфалтирање локалног пута за Шеварице
723 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за набавку добара: Набавка дрва за огрев за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега
724 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: Набавка дрва за огрев за потребе ОШ „Емилија Остојић“ Пожега
725 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку радова: Реконструкција окретнице у улици Пожешких ратника и изградња дела кишног колектора према улици Момчила Тешића
726 О Д Л У К A о обустави поступка јавне набавке Реконструкција окретнице у улици Пожешких ратника и изградња дела кишног колектора према улици Момчила Тешића
727 О Д Л У К A о закључењу оквирног споразума - Услуга извођења екскурзија
728 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - Асфалтирање локалног пута за Шеварице. ЈН. БР. 1.3.31/2017
729 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18/2017 - Пројектовање, израда и монтажа дечјег авантура парка у објекту „Леприрић“ ПУ „Олга Јовичић – Рита“ - (Спајди систем)
730 О Д Л У К A о додели уговора за јавну набавку радова Грађевински радови на изградњи моста на Краваричкој реци и регулација речног корита у зони моста

Страна 73 од 87, приказ 721 - 730 од 866 набавке