Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


711 Јавна набавка мале вредности, број јавне набавке 1.3.7/2018-Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације
712 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)
713 Набавка материјала за одржавање водовода и канализације, отворени поступак, јнбр.1.1.11/2018
714 Одлука о додели уговора за јавну набавку број. 1.1.12/2018 , Набавка грађевинског материјала за потребе ЈКП "Наш Дом" Пожега
715 О Д Л У К A о измени и допуни одлуке о додели уговора бр.404-3-9/2018 од 05.03.2018. године - Набавка резервних делова за путнички и теретни програм за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега
716 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ : Гориво за службена возила за потребе Општинске управе Пожега
717 Измена конкурсне документације за јавну набавку: Набавка прехрамбених производа и артикала за потребе Пољопривредне школе
718 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке: Набавка прехрамбених производа и артикала за потребе Пољопривредне школе јн. бр. 1.1.23/2018
719 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)
720 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку бр. 1.1.4/2018 НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА

Страна 72 од 92, приказ 711 - 720 од 916 набавке