were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
4. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
14.12.2020. 06:26

На основу члана 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),

За петак  18.12.2020. године, у 10.00 часова

у сали Културног центра Пожега

с   а   з   и   в   а   м

ЧЕТВРТУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА  (предлог Комисије на седници)  
 2. ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ  СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
 3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
 4. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020.-30.09.2020. ГОДИНЕ
 5. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 6. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 7. ОДЛУКА О ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ЗА НОВОРОЂЕНЧАД
 8. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 9. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ ОТПАДНИХ ВОДА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 10. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
 11. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ - СКЦ ПОЖЕГА
 12. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ
 13. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
 14. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ
 15. ПРОГРАМ  ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
 16. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА 2021. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
 17. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 18. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ
 19. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 20. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ  НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА
 21. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ
 22. ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 23. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА
 24. ПРОГРАМ РАДА СПОРТСКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 25. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА, ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ
 26. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА, ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
 27. ИЗВЕШТАЈИ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА У 2020. ГОДИНИ И ПРОГРАМИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА-БЕЛЕ ВОДЕ“, „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА –ПОЧЕЧА“ И „СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА-ЉУТИЦЕ“
 28. ПРОГРАМ РАДА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА ЗА 2021/2022. ГОДИНУ
 29. ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ JП.–“Дирекција за изградњу” – ПОЖЕГА, у ликвидацији  
 30. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА                   
 31. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 32. ПРИБАВЉАЊЕ, ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП СРЕДСТАВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ:
 • ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ УДЕЛА У КАПИТАЛУ „FULL PROTECT“ DOO BEOGRAD И ОВЛАШЋЕЊЕ ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ИВАНУ НОВАКОВИЋУ ДА ПОТПИШЕ УГОВОР
 • ОДЛУКА О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ – ЗЕМЉИШТА – ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА И ПРЕДУЗЕЋА „РАТКО МИТРОВИЋ“ ПОЖЕГА ДОО, БЛИЖЕ  ОЗНАЧЕНИХ КАО КП. БР. 465/1, 358/1, 358/4 И 358/5 СВЕ КО ПОЖЕГА
 • ЗАКЉУЧАК О ПРИБАВЉАЊУ У СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА КП.БР. 1327/1 и 1327/31 ОБЕ КО ПОЖЕГА, ЗА ИЗГРАДЊУ ИГРАЛИШТА
 • ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА КП. БР.465/12 КО ПОЖЕГА
 • ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ –СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА КП. БР. 509/62 У КО ПОЖЕГА

33. ОДЛУКА О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ТРГУ СЛОБОДЕ БРОЈ 3 У ПОЖЕГИРЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА ДЕЛА УЛИЦЕ ПЕТРА ЛЕКОВИЋА, КП.БР.104/19  КО ПОЖЕА (БОЛОВИЋ ПРЕДРАГ,ПОЖЕГА)
34. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ СВИОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА – ДЕЛА НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЗ УЗИЋИ, КПБР 862 КО УЗИЋИ И ПРОГЛАШЕЊА ЗА ЈАВНО ДОБРО (ЈОКИЋ НЕБОЈША, БЕОГРАД И САМАРЏИЋ НИКОЛ, НЕМАЧКА)
35. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ ( материјал на седници)
36. 0ДБОРНИЧКА ПИТАЊА
                                                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК СО,

Дејан Мркић

Преузмите комплетан материјал за седницу (.zip формат)