were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
3. Седница СО Пожега, дневни ред и материјал
17.09.2020. 23:52

На основу члана 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),
За среду 23.09.2020. године, у 10.00 часова
у сали Културног центра Пожега

с а з и в а м

ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА ( материјал на седници)
2. ЗАПИСНИЦИ СА КОНСТИТУТИВНЕ И ДРУГЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
4. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. – 30.06.2020. ГОДИНЕ
5. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
6. ОДЛУКА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
7. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
8. ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СТИЦАЊА ПРАВА НА УПЛАТУ ДОПРИНОСА ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ САМОСТАЛНО ОБАВЉА УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
9. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
10. ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
11. ПРЕДЛОГ СТАТУТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
12. СПОРАЗУМ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПОСЛОВА РАЗВОЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ
13. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ВОДЕ II ДРУГОГ РЕДА У 2020. ГОДИНИ
14. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
15. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 31.03.2020. ГОДИНЕ
16. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ
17. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НОВЕ ЦЕНЕ ЗА ПРИЈЕМ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОСТАЛИХ ВРСТА ОТПАДА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
18. ОДЛУКА О ПОКРИЋУ ГУБИТАКА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ
19. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ
20. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 31.03.2020. ГОДИНЕ
21. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ
22. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ РЕДОВНИХ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ОДЛУКОМ О ПОКРИЋУ ГУБИТАКА ЗА 2019. ГОДИНУ
23. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ ПРЕДУЗЕЋА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
24. СУБВЕНЦИОНАРНЕ ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД 01.09. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ
25. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2020. ГОДИНЕ ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА
26. НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О РАДУ УСТАНОВЕ ДОМСКОГ ОДЕЉЕЊА ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА ЗА 2019. ГОДИНУ
27. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВШТАЈЕМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
28. ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
29. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ
30. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
31. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ И
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020. ГОДИНУ
32. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА СА БРОЈЕМ ИЗВРШИЛАЦА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПОЖЕГА
33. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА ПРОГРАМСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ СПОРТСКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
34. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА
35. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
36. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
37. ПРОГРАМ РАДА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЖЕГИ за 2020/2021 год
38. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА И ПЛАН РАДА „СРБИЈАШУМЕ“ БЕОГРАД: - ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИЦИМА ПРИРОДЕ ЗА ПЕРИОД 2011.-2021. ГОДИНА ЗА „СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА – БЕЛЕ ВОДЕ“ И ПЛАН УПРАВЉАЊА СПОМЕНИЦИМА ПРИРОДЕ У ПЕРИОДУ 2021.-2030. ГОДИНЕ ЗА „СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА – БЕЛЕ ВОДЕ“
- ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИЦИМА ПРИРОДЕ ЗА ПЕРИОД 2011.-2021. ГОДИНА ЗА „СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЉУТИЦЕ“ И ПЛАН УПРАВЉАЊА СПОМЕНИЦИМА ПРИРОДЕ У ПЕРИОДУ 2021.-2030. ГОДИНЕ ЗА „СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЉУТИЦЕ“
- ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИЦИМА ПРИРОДЕ ЗА ПЕРИОД 2011.-2021.
ГОДИНА ЗА „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА– ПОЧЕЧА“ И ПЛАН УПРАВЉАЊА СПОМЕНИЦИМА ПРИРОДЕ У
ПЕРИОДУ 2021.-2030. ГОДИНЕ ЗА „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА– ПОЧЕЧА“
39. ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА ИЗВЕШТАЈЕМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ПОЖЕГА“ У ЛИКВИДАЦИЈИ, ЗА 2019. ГОДИНУ
40. ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЛИКВИДАЦИЈЕ И ЗАВРШНИ ЛИКВИДАЦИОНИ БИЛАНС УСТАНОВЕ
КУЛТУРЕ „“КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА“ У ЛИКВИДАЦИЈИ СА:
- ОДЛУКОМ О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ И ОДЛУКОМ О РАСПОДЕЛИ ЛИКВИДАЦИОНОГ ОСТАТКА
- ГОДИШЊИМ ЛИКВИДАЦИОНИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ
41. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ ( материјал на седници)
42. 0ДБОРНИЧКА ПИТАЊА


НАПОМЕНА:
- СТАВ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ПО ТАЧКАМА 10, 12, 13, 39 И 40. БИЋЕ ВАМ ДОСТАВЉЕН НА СЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ.

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дејан Мркић

Преузмите комплетан материјал за седницу (.zip формат)