were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
Насловна | Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Пожега за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења у 2022. години
Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Пожега за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења у 2022. години
29.04.2022. 10:28

На основу члана 38. Закона о удружењима  („Сл. гласник РС" број 51/09,  99/11–др. Закон и 44/18-др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), члана 9. Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. лист општине Пожега“ бр. 14/18), у складу са Одлуком о буџету општине Пожега за 2022. годину  („Сл. лист општине Пожега“ бр. (19/21),  председник општине Пожега, дана  29.04. 2022. године расписује

 

ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
У 2022. ГОДИНИ

 1.  Увод

 Јавни конкурс (у даљем тексту: конкурс) се расписује у циљу доделе средстава из буџета општине Пожега за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Пожега у 2022. години.

 Овим  Конкурсом нису обухваћени програми и пројекти удружења за која су у буџету општине Пожега за 2022. годину већ планирана средства.

Под удружењем се подразумева добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења заједничког или општег циља или интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у складу са законом.

 1. Области од јавног интереса

Под програмом од јавног интереса, у смислу овог Конкурса, сматрају се програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, подстицањa наталитета, образовања, науке, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите биљног и животињског света, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

Програм нарочито садржи: област у којој се програм реализује, територију на којој би се програм реализовао, време и дужину трајања програма, циљ, врсту и обим активности које би се вршиле у току реализације програма и укупан број лица који је потребан за извођење програма.

     У формалном смислу програм може бити означен и називом пројекат.

 1.  Износ опредељених средстава

На основу овог Конкурса расподелиће се средства у износу од 2.000.000,00 динара која су планирана  за ове намене у буџету општине Пожега за 2022 годину.

 1. Услови зa учешће

Право учешћа на  Конкурсу има удружење које испуњава следеће услове:

 • да је  регистровано најмање 6 месеци пре оглашавања конкурса;
 • да има седиште и програм реализује на територији општине Пожега, као и удружење која нема седиште на територији општине Пожега, али организује, подстиче или помаже активности од  јавног интереса које се реализују на територији општине Пожега, односно своје услуге пружа корисницима са подручја општине Пожега
 • да је директно одговорно за припрему и извођење програма;
 • да је поднело извештај о реализацији програма и оправдало средства додељена у претходној години ( уколико их је било );
 • да његово деловање није политичке природе;
 • да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења;
 • да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
 • да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

Једно удружење може учествовати на конкурсу са једним предлогом програма.

 

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Образац пријаве програма - Преузми

Образац за извештај - Преузми