were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
Насловна | Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом
28.02.2022. 14:27

Министарство за бригу о селу расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

 

I.ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА

Програмом доделe бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2022. годину (у даљем тексту: Програм) утврђени су циљеви Програма, субјекти који могу да конкуришу, намена средстава, услови за учешће на конкурсу, процедура доделе бесповратних средстава као и начин коришћења бесповратних средстава.

Сеоском кућом са окућницом у смислу Програма се сматра кућа са економским двориштем, које се налази на истој катастарској парцели као и сеоска кућа или на суседним парцелама у односу на сеоску кућу.

Млади пољопривредник/ца у смислу Програма је физичко лице старости до 45 година живота, које није у брачној заједници, живи на селу и бави се пољопривредом.

Брачним паром у смислу Програма сматра се брачна заједница супружника, односно заједница живота жене и мушкарца, која је уређена Породичним законом („Службени гласник РСˮ, бр. 18/05, 72/11 – др. закон и 6/15).

Ванбрачним партнерима у смислу Програма сматрају се мушкарац и жена који се налазе у ванбрачној заједници. Ванбрачна заједница је трајнија заједница живота жене и мушкарца, између којих нема брачних сметњи, уређена Породичним законом.

Самохрани родитељ у смислу Програма је родитељ који сам врши родитељско право јер je други родитељ непознат или је други родитељ умро или је потпуно лишен родитељског права, односно пословне способности, а све у складу са Породичним законом. Самохраним родитељем се такође сматра родитељ који самостално врши родитељско право на основу одлуке суда или споразума о самосталном вршењу родитељског права.

II.ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Подносиоци пријаве на јавни конкурс (у даљем тексту: подносиоци пријаве) су супружници/ванбрачни партнери, самохрани родитељ и млади пољопривредник/ца који испуњавају све обавезно прописане услове за учешће на јавном конкурсу.

Подносиоци пријаве конкуришу заједно са јединицом локалне самоуправе, на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, коју подносиоци пријаве предлажу приликом конкурисања. Јединица локалне самоуправе гарантује тачност података и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом.

III.НАМЕНА СРЕДСТАВА

Бесповратна средства су намењена за куповину сеоске куће са окућницом.

Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу, може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима.

Бесповратна средства нису намењена за опремање сеоске куће и окућнице, порез на пренос апсолутних права приликом купопродаје сеоске куће са окућницом, порез на имовину, трошкове прикупљања документације за пријављивање на јавни конкурс, као и за грађевинске радове за адаптацију сеоске куће.

IV.ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000,00 динара. Укупна вредност сеоске куће са окућницом не може бити већа од 1.200.000,00 динара.

Министарство за бригу о селу (у даљeм тексту: Министарство) додељује бесповратна средства за целокупни износ процењене тржишне вредности непокретности, утврђен у обрасцу пријаве од стране јединице локалне самоуправе, а са којом се продавац сагласио у оквиру изјаве која се прилаже са конкурсном документацијом. Тржишну вредност сеоске куће са окућницом утврђује јединица локалне самоуправе у сарадњи са надлежним пореским органом и надлежним органом за геодетске послове.

Додељена бесповратна средства ће бити пренета јединици локалне самоуправе након закључивања уговора о додели бесповратних средстава који закључују Министарство, јединица локалне самоуправе на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом и подносилац пријаве коме су решењем министра одобрена бесповратна средства. Бесповратна средства се уплаћују јединици локалне самоуправе, у року предвиђеном уговором о додели бесповратних средстава, на подрачун за текуће наменске трансфере у ужем смислу, од Републике нижем нивоу власти. По уплати средстава на рачун јединице локалне самоуправе, закључује се уговор о промету непокретности између подносиоца пријаве коме су решењем министра одобрена бесповратна средства и продавца непокретности, а чија је уговорна страна и јединица локалне самоуправе, која је у обавези да средства пренесе на наменски рачун продавцу непокретности по закљученом уговору о промету непокретности.**Службени гласник РС, број 18/2022

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Обавештење - Преузми

Захтев - Преузми

Образац пријаве - Преузми

Упутство за прибављање документације - Преузми

Изјаве (.zip формат) - Преузми