Насловна | ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ И ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА У 2021. ГОДИНИ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ И ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА У 2021. ГОДИНИ
09.09.2021. 09:39

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/013, 142/014, 103/015 и 101/16), члана 55. Статута општине Пожега („Сл. лист општине Пожега“, бр. 1/19), Одлуке о ребалансу буџета општине Пожега за 2021. годину („Сл. лист општине Пожега“, бр. 9/21) и тачке 2.2. шифра мере 101 Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  општине Пожега за 2021. годину 01 број 021-31/2021, а по претходно прибављеној Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-00-02951/2021-09 од 11. јуна 2021. године, Председник општине Пожега, дана 13.09.2021. године,  расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА

ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ И ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА  У 2021. ГОДИНИ

 

Предмет Јавног позива

Члан 1.

У складу са  тачком 2.2. шифра мере 101 Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  општине Пожега за 2021. годину 01 број 021-31/2021, Председник општине расписује Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству и примарне производње биљних култура  у 2021. години (у даљем тексту: Јавни позив).

Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују право на подстицаје, условима и начину остваривања права на подстицаје, обрасцу захтева, максималним износима подстицаја по кориснику, висини укупних расположивих средстава по Јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев, као и друге податке за спровођење Јавног позива.

Лица која остварују право на подстицаје

Члан 2.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

  1. физичко лице - носилац регистрованог пољопривредног газдинства са пребивалиштем и производњом на територији општине Пожега.

Општи услови за остваривање права на подстицаје

Члан 3.

Лице из члана 2. овог Јавног позива остварује право на подстицај ако:

1) је у Регистру пољопривредних газдинстава уписано као носилац регистрованог пољопривредног газдинства које се налази у активном статусу са пребивалиштем и парцелама на територији општине Пожега;

2)  у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом биљних култура за које је инвестиција везана и/или у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинстава (ХИД) на којем се држе или узгајају);

3) за инвестицију за коју подноси захтев, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

4) је измирило доспеле обавезе по основу локалних јавних прихода од стране локалне пореске администрације;

5) је предметну инвестицију купио и преузео у текућој години;                                                            

6) по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених овим Јавним позивом;

7) подносилац захтева може поднети само један захтев за подстицаје;

8) подносилац захтева остварује право на субвенционисање до 50% вредности инвестиције (без ПДВ-а) и остварити повраћај максимално до 100.000,00 динара по газдинству без обзира на вредност инвестиције.

 

Пратећа документација:

Комплетан текст јавног позива - Преузми

Захтев за остваривање права - Преузми

Изјава 1 - Преузми

Изјава 2 (о сагласност странке) - Преузми