Насловна | Јавни конкурс за избор директора ЈКП ”Наш дом”
Јавни конкурс за избор директора ЈКП ”Наш дом”
15.07.2021. 07:20

На основу члана 36. став 3. и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА01 број 011-28/2021 од 30.06.2021. године, Скупштина општине ПОЖЕГА, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„НАШ ДОМ'' ПОЖЕГА

 

I  Подаци о јавном предузећу:

Јавно предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће  „НАШ ДОМ'' ПОЖЕГА

Скраћено пословно име: ЈКП ''НАШ ДОМ''ПОЖЕГА

Седиште предузећа је у Пожеги, Зелена пијаца 7

Матични број предузећа: 07239408

ПИБ предузећа: 101004247

Претежна делатност предузећа - 3600 скупљање, пречишћавање  и дистрибуција воде 

II Послови директора: 

Представља и заступа предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање предузећа; одговара за законитост рада предузећа; предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; подноси извештаје о раду; доноси акт о систематизацији; доноси опште акте за чије је доношење овлашћен; предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга рада; одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са Законом, Правилником о раду и Статутом Предузећа; врши и друге послове одређене Законом и Статутом Предузећа и доноси одговарајуће одлуке, решења, упутства, наредбе и др. акте из своје надлежности.

III   Услови за именовање директора:

            За директора јавног предузећа може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

  1. да је пунолетно и пословно способно;
  2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, или специјалистичким струковним студијама;
  3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;
  4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
  5. да познаје област корпоративног управљања;
  6. да има радно искуство у организацији рада и вођењу послова;
  7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
  8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
  9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, делатности и дужности.

Мандат директора и место рада: Мандат директора траје четири године, а место рада је Пожега, улица Зелена пијаца 7.

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

*Kонкурс за именовање директра ЈКП објављен је и у Вечерњим новостима од 19. јула 2021. године, страница бр. 12.