Насловна | ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
09.07.2021. 11:45

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

  1. ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА

Програмом доделe бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину (у даљем тексту: Програм) утврђени су циљеви Програма, субјекти који могу да конкуришу, намена средстава, услови за учешће на конкурсу, процедура доделе бесповратних средстава као и начин коришћења бесповратних средстава.

Сеоска кућа са окућницом се у смислу овог Програма сматра кућа са економским двориштем, које се налази на истој катастарској парцели као и сеоска кућа или на суседним парцелама у односу на сеоску кућу.

Млади пољопривредник/ца у смислу овог Програма је физичко лице старости до четрдесет пет година живота, које није у брачној заједници, живи на селу и бави се пољопривредом.

Брачним паром се у смислу овог Програма сматра брачна заједница супружника, односно заједница живота жене и мушкарца, која је уређена Породичним законом („Службени гласник РС“ 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015).

Ванбрачним партнерима се у смислу овог Програма сматрају мушкарац и жена који се налазе у ванбрачној заједници. Ванбрачна заједница је трајнија заједница живота жене и мушкарца, између којих нема брачних сметњи, уређена Породичним законом („Службени гласник РС“ 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015). Самохрани родитељ у смислу овог Програма јесте родитељ који сам врши родитељско право јер други родитељ непознат или је други родитељ умро или је потпуно лишен родитељског права, односно пословне способности, а све у складу са Породичним законом („Службени гласник РС“ 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015).

II. ЦИЉ ПРОГРАМА

Општи циљ Програма је смањење миграторних кретања становништва која доводе до депопулације у руралним подручјима Републике Србије, мотивисање сеоског становништва да остане на селу и подстицање младих да се врате на село, решавањем стамбеног питања.

Специфични циљеви овог Програма су:

  • Повећање броја становника у селима;
  • Смањење просечне старости становништва у селима;
  • Повећање стопе наталитета и побољшање демографске структуре у селима;
  • Покретање и раст привредних активности на селу.

 

III.ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Подносиоци пријаве на јавни конкурс (у даљем тексту: подносиоци пријаве) су супружници/ванбрачни партнери, самохрани родитељ и млади пољопривредник/ца који испуњавају све обавезно прописане услове за учешће на јавном конкурсу као и један од (било који) алтернативно прописаних услова за учешће на јавном конкурсу.

Подносиоци пријаве конкуришу заједно са јединицом локалне самоуправе, на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, коју подносиоци пријаве предлажу приликом конкурисања. Јединица локалне самоуправе гарантује тачност података и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом.

IV.НАМЕНА СРЕДСТАВА

Бесповратна средства су намењена за куповину сеоске куће са окућницом.

Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу, може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима.

Бесповратна средства нису намењена за опремање сеоске куће и окућнице, порез на пренос апсолутних права приликом купопродаје сеоске куће са окућницом, порез на имовину, трошкове прикупљања документације за пријављивање на јавни конкурс, као и за грађевинске радове за адаптацију сеоске куће.

Пратећа документација:

Комплетан текст јавног позива - Преузми

Обавештење о процедури подношења пријаве - Преузми

Захтев - Преузми

Изјава о сагласности странке - Преузми

Образац пријаве - Преузми