Насловна | ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
04.11.2019. 07:25

На основу члана 4, 94 и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије,  број 21/16, 113/2017 и 95/18), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-9587/2019 од 27. септембра 2019. године, Општинска управа општине Пожега, оглашава.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

 

I Орган у коме се раднo местo попуњава

Општинска управа општине Пожега, у Пожеги, Трг Слободе бр.9.

II Радно место које се попуњава

1.  Радно место Послови пољопривреде и руралног развоја у Одсеку за пољопривреду у Одељењу за привреду и локални економски развој, у звању млађи саветник – 1 извршилац.

Опис послова: Прати и анализира кретања у области пољопривреде и развоја села  и израђује потребне извештаје, анализе, програме, информације и нацрте општих и посебних аката; учествује у припреми нацрта Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине и учествује у реализацији активности предвиђених овим Програмом и учествује у изради и спровођењу развојних пројеката у области руралног и пољопривредног развоја општине; води управни поступак и одлучује по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта, утврђује накнаду сходно закону и учествује у поступку комасације пољопривредног земљишта: учествује у изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног замљишта;  учествује у раду Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода,  Комисије за давање у закуп државног пољопривредног земљишта; израђује нацрте аката којим се одлучује о начину коришћења пашњака и привођењу пашњака другој култури и стара се о њиховом спровођењу; сарађује у акцијама у вези са сузбијањем биљних штеточина и болести ширих размера; сарађује са министарством надлежним за област пољопривреде и другим стручним службама, представницима агробизнис сектора, пољопривредним удружењима и другим релевантним организацијама и институцијама и стара се о благовременом информисању пољопривредних произвођача о питањима од значаја за ову област, врши и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из научне области пољопривредних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање годину радног искуства радног искуства.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, број 18/16), Закона о пољопривреди и руралном развоју („Сл. гл. РС“, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл.гл. РС“, број 10/2013,142/2014, 103/2015 и 101/2016) – усмено; вештина комуникације – кроз разговор са кандидатом

III Место рада 

Општина Пожега, Општинска управа, Трг Слободе бр. 9. 

IV. Адреса на коју се подносе пријаве

Општинска управа општине Пожега – Конкурсној комисији, са назнаком. „За јавни конкурс на радно место Послови пољопривреде и руралног развоја , ул. Трг Слободе 9, или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Пожега.

V. Лице које је задужено за обавештења о конкурсу

Милорајка Марковић, тел: 0698977878, сваког радног дана од 11 до 14.00 часова.

Пратећа документација:

Комплетан текст јавног конкурс - Преузми

Изјава - Преузми