Насловна | Конкурс за набавку субвенционисах садница воћа за подизање вишегодишњих засада у 2018. години на територији општине Пожега
Конкурс за набавку субвенционисах садница воћа за подизање вишегодишњих засада у 2018. години на територији општине Пожега
11.10.2018. 12:10

К О Н К У Р С

 

ЗА НАБАВКУ СУБВЕНЦИОНИСАНИХ САДНИЦА ВОЋА

ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА

У 2018.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

 

 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ конкурса је подизање нових и осавремењивање постојећих засада, инвестирање у редован и стабилан принос високог квалитета, што дугорочно утиче на јачање конкурентности кроз повећање продуктивности газдинства, смањење производних трошкова, одрживог управљања ресурсима и прилагођавања захтевима домаћег и страног тржишта.

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газдинства које се налази у активном статусу.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 • Подносилац захтева треба да има регистровано комерцијално пољопривредно газдинство, уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;

 • Подносилац захтева мора бити са пребивалиштем на територији општине Пожега као и да се парцеле налазе на територији општине Пожега;

 • Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле дажбине према локалној самоуправи;

 

Услови у погледу површине производног засада:

Право на субвенцију остварује се за један подигнут производни засад, а најмања површина производног засада треба да износи:

 • 0,30 ха – за засад шљиве

 • 0,10 ха- за засад јабуке

 • 0,10 ха- за засад крушке

 • 0,10 ха- за засад трешње

 • 0,10 ха за засад дуње

 • 0,30 ха за језграсте врсте воћа

 

Број садница по воћним сортама:

 • Шљива укупно 1,700 комада,

Стенлеј 650 ком., Чачанска родна 350 ком.,Лепотица 500 ком.,Тимочанка 200ком.;

 • Јабука укупно 585 комада,

Кожара 50 ком., Будимка 50 ком., Ајдаред 200 ком.;Грени Смит 150 ком.;Јонаголд 50 ком.;Златни делишес 50 ком.;Мелрозе 35 ком.

 • Крушка укупно 540 комада,

Виљамовка 90 ком., Абате-фетел 200 ком.;Калуђерка 50 ком.;Јулска лепотица 100 ком.;Јунско злато 100 ком.

 • Трешња укупно 200 комада;

Бурлат 100 ком.;Шпанска марела 100 ком.

 • Вишња укупно 100 комада.

Шумадинка 100 ком.

 • Орах укупно 201 комад.

Расна 67 ком.;Шеиново 67 ком.;Гонзенхајин (Г-139) 67 ком.

 • Лешник укупно 1,110 комада

Делаланге 480 ком.;Дифони 420 ком.;Романа 210 ком.

 

Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину.

Пољопривредници учествују у цени саднице са 40,00 динара по комаду за воћне сорте Шљиве, Јабуке, Крушке, Трешње, Вишње и Лешника, а цена саднице Ораха је 100 динара, док је преостали износ до укупне цене садница учешће општине Пожега.

 

Предност код конкурса имаће :

 • млади пољопривредници, са навршених 18 и до напуњених 40 година живота у години у којој подносе пријаву, носиоци пољопривредног газдинства;

 • пољопривредна газдинства која се налазе у подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди;

 • жене, носиоци пољопривредног газдинства.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Читко попуњен образац захтева (преузети на писарници општинске управе општине Пожега);

 • Фотокопија личне карте за носиоца РПГ;

 • Потврду о активном статусу газдинства за 2018.годину (копија);

 • Извод из биљне производње из Управе за трезор за 2018.годину(копија);

 • Уверење о измиреним пореским обавезама (Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода,канц.број 9, у приземљу зграде општине Пожега).

 

Конкурс је отворен до 23.10.2018.године

Након завршетка конкурса Комисија ће прегледати све пристигле захтеве и сачинити листу корисника субвенција која ће бити објављена на огласној табли општинске управе.

Захтев са потребном документацијом доставити лично на писраницу општинске управе општине Пожега.

 

Пратећа документација

Комплетан текст конкурса - Преузми

Захтев за саднице - Преузми