Насловна | Јавни конкурс за финансирање пројеката месних заједница из буџета општине Пожега
Јавни конкурс за финансирање пројеката месних заједница из буџета општине Пожега
10.07.2018. 17:32

На основу Правилника о финансирању пројеката месних заједница 01 број 021-30/18 од 02.07.2018. године Председник општине Пожега дана 10.07.2018. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

 

I Предмет јавног конкурса

          Предмет Јавног конкурса је додела средстава за финансирање пројеката месних заједница са подручја општине Пожега у циљу унапређења развоја пољопривреде, културних садржаја, јавног здравља, комуналних улуга, реконструкције и санације инфрасруктурних објеката, остваривања општег добра и заједничког интереса.

Укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката месних заједница из буџета општине Пожега за 2018. годину износи 2.000.000,00 динара.  

Општина Пожега финансираће најмање 20%, а највише 80% буџета пројекта.

Право на доделу средстава могу остварити месне заједнице основане Одлуком o образовању месних заједница на подручју општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 2/11, 4/12 и 8/15).

II   Намена средстава

          Средстава намењена за суфинансирање пројеката месних заједница одобравају се за предлоге пројеката који се односе на најмање једну од следећих области:

 1. Развој пољоприведе (пројекти из области развоја органске производње, задругарства – удруживања и едукације пољопривредних произвођача, представљања готових производа итд.),
 2. Реконструкција и санација инфрасруктурних објеката месне заједнице,
 3. Унапређење културних садржаја (подршка неговању старих заната, подршка развоју нових садржаја домова културе и домова за стара и изнемогла лица, формирање нових кутлурно уметничких група, осмишљавање нових културних манифестација итд.),
 4. Унапређење јавног здравља (пројекти из области превенција различитих болести, подршка тешко оболелим лицима – геронто подршка, едукативни програми превенције и заштите од заразних болести, едукација деце и младих о заразним болестима итд.),
 5. Унапређење комуналних услуга (сакупљање, одлагање и одвожење кућног и других врста отпада, чишћење растиња, одржавање локалних гробља, формирање одлагалишта за компостирање, различите акције уклањања отпада и санирања последица загађења, итд.),
 6. Унапређење комуникације и учешћа у доношењу одлука од значаја за месне заједнице са Општином Пожега (пројекти из области укључивања месних заједница у процесе доношења одлука од значаја за рад и функционисање самих месних заједница, као и грађана који живе у месних заједницама),
 7. Подршка омладинском активизму и спорту (пројекти који подржавају рад спортских клубова, омладинских клубова и уопште омладинског и ђачког активизма).

 

III Критеријуми за доделу средстава

Критеријуми за доделу средстава су:

 1. значај пројекта: велики значај (5 бодова), изузетан значај (10 бодова),
 2. оправданост пројекта  (0-10 бодова),
 3. могућности пројекта да обухвати шири круг корисника: до 100 корисника (5 бодова), до 300 корисника (10 бодова), преко 400 корисника (20 бодова),
 4. обезбеђена финансијска средства из сопствених или других извора – обезбеђена средства (10 бодова).

IV Потребна документација

             Конкурсна документација садржи:

 1. образац пријаве са детаљно разрађеним предлогом пројекта потписан од стране овлашћеног лица месне заједнице (Образац бр. 1),
 2. изјаву о суфинансирању пројекта из других извора,
 3. одлуку о избору овлашћеног лица месне заједнице.

          Oбразац пријаве је објављен на званичној интернет страници општине Пожега.

          Поред прописане конкурсне документације, пријава на Конкурс може да садржи и друга документа које подносилац сматра значајним за доказивање.

Пријаве се подносе у штампаном облику и предају на писарницу општине Пожега или достављају поштом.

Пријава са потребном документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу: Општина Пожега, Комисија за доделу средстава за финансирање пројеката месних заједница, Трг Слободе 9, 31210 Пожега, са назнаком: „не отварати – Пријава на Конкурс за финансирање пројеката месних заједница из буџета општине Пожега“.

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 24.08.2018. године.

Назив и адресу подносиоца пријаве потребно је назначити на полеђини коверте.

Благовременом доставом сматра се пријава предата на писарницу, односно препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (пријемни штамбиљ, односно печат поште).

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднете на прописаним обрасцима, као и пријаве које су поднете од стране неовлашћених лица неће бити разматране.

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Комплетан текст Јавног Конкурса - Преузми

Образац пријаве - Преузми