Пожега
Насловна | ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2018. години
ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2018. години
02.02.2018. 11:04

На основу члана 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", број 83/14, 58/15, 12/16-аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", број 16/16, 8/17), члана 54. Статута општине Пожега ("Службени лист општине Пожега", број 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15) и Одлуке о буџету општине Пожега за 2018. годину ("Службени лист општине Пожега", број 11/17)  председник општине Пожега упућује 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања

јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега

у 2018. години

1. Намена средстава за остваривање јавног интереса

Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2018. години (у даљем тексту: Конкурс) се расписује за суфинансирање пројеката:

            1) производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега.

Средства за Конкурс опредељена су Одлуком о буџету општине Пожега за 2018.годину,  у износу од 5.700.000,00 динара

Намена Конкурса је суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана општине Пожега о збивањима на локалном нивоу, актуелностима у образовању, здравству, култури, уметничком стваралаштву, туризму, пољопривреди и руралном развоју, привреди, предузетништву, спорту, заштити животне средине, заштити деце и омладине, људским правима, односно о свему о чему грађани општине Пожега имају оправдан интерес да знају.

Најмањи износ средстава који се одобрава по пројекту је 50.000,00 динара а највећи износ средстава који се одобрава по пројекту је 3.000.000,00 динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног Конкурсом.

 Конкурс се расписује за спровођење пројеката у 2018.години.

Средства ће се додељивати у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), по правилима за Државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

2. Право учешћа

Право учешћа на Конкурсу имају:

а) издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре.

б) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на конкурсу. Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на Конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом.

Учесник Конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

3. Критеријуми за оцену пројекта

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, а посебно:

 1. значај пројекта са становишта :
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене Конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 

2. утицај и изводљивост са становишта :

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 

 1. Капацитети са становишта :
 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта :
 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, а посебно:

 1. да ли су учеснику Конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

            Додатни критеријуми за оцењивање пројеката:

            1. Да је предложени пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Пожега

            2. Доступност медијског садржаја што већем броју корисника на територији општине Пожега

            3.  Актуелност теме

4. Документација коју прилаже подносилац пројекта

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију:

           1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у четири примерка:

               - попуњен предлог пројекта, и

               - попуњен буџет пројекта

Образац се преузима са интернет странице општине Пожега www.pozega.org.rs

5. Уз наведени образац, неопходно је доставити документа у једном примерку:

-  доказ о регистрацији издавача медија

- доказ о регистрацији правног лица, односно предузетника који се бави производњом медијског садржаја

           -  потврду банке да рачун учесника Конкурса није у блокади

           -  дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за електронске медије

- оверену изјаву/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма)

- визуелни приказ предложеног медијског садржаја (фотографије,примерак новина, материјал на ЦД-у и сл).

6. Рок за пријављивање

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у недељном листу “Вести” и на интернет страници општине Пожега www.pozega.org.rs

Пријаве на Конкурс подносе се на адресу: Општина Пожега, Трг Слободе 9, 31210 Пожега, са ознаком пуног имена и адресе пошиљаоца и назнаком: “Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години“ - (не отварати), или предајом лично - на писарници Општинске управе општине Пожега.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу неће бити разматране.

7. Конкурсна комисија 

            Оцену пројеката поднетих на Конкурс као и предлог о расподели средстава са образложењем доноси стручна комисија од три члана.

            Чланове стручне комисије именује председник општине из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Одлука о именовању комисије доноси се у форми решења и објављује се на интернет страници општине Пожега.

8. Позив за учешће у раду Комисије

            Позивају се новинарска и медијска удружења, као и медијски стручњаци заинтересовани за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисијe.

            Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса. Уз предлог за чланове комисије, новинарска и медијска удружења прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистар удружења.

            Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.

            Рок за достављање предлога за чланове комисије исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

9. Одлука о расподели средстава

            Одлуку о расподели средстава доноси Председник општине Пожега, у форми решења са образложењем, а на основу образложеног предлога Комисије.

            Решење о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

            Решење о расподели средстава биће достављено сваком учеснику конкурса и објављено на интернет страници општине Пожега.

            Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

            Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да достави нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима.

            Решење о расподели средстава представља основ за закључење уговора са учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање пројектних активности.

            Уговором о додели средстава ће се ближе одредити права и обавезе уговорних страна.

10. Извештај о реализацији програма

            Учесници Конкурса који су добили средства, у обавези су да доставе наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава на Обрасцу 2, који је прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (образац се преузима са интернет странице општине Пожега), и то најкасније у року од 15 дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

            Уз извештај се доставља и доказ о реализацији пројекта.

11. Објављивање јавног позива

Јавни позив за учешће на Конкурсу биће објављен на интернет страници општине Пожега www.pozega.org.rs и у недељним новинама “Вести“.

Додатне информације могу се добити радним даном на телефон 031/812 -742

 

ОПШТИНА  ПОЖЕГА

01 број: 020 -28 /18 од 02. 02. 2018. године

                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК

др Милан Божић

Пратећа документација:

Образац 1, Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања - Преузми

Образац 1, Буџет пројекта - Преузми

Образац 2, Наративни и финансијски извештај - Преузми

Образац 2, Финансијски део извештаја - Преузми

 
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
zlibrary
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
betebet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
casino siteleri
güvenilir casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
lesbian sex indian first sex Indian Hardcore Wife Homemade Blue Film Video
Bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
bets10