Насловна | Конкурс за набавку субвенционисаних садница воћа за подизање вишегодишњих засада у 2017. години на територији општине Пожега
Конкурс за набавку субвенционисаних садница воћа за подизање вишегодишњих засада у 2017. години на територији општине Пожега
27.10.2017. 07:57

 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

    Циљ конкурса је подизање нових и осавремењивање постојећих засада, инвестирање у редован и стабилан принос високог квалитета, што дугорочно утиче на јачање конкурентности кроз повећање продуктивности газдинства, смањење производних трошкова, одрживог управљања ресурсима и прилагођавања захтевима домаћег и страног тржишта.

 КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

         Физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газдинства које се налази у активном статусу.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 • Подносилац захтева треба да има регистровано пољопривредно газдинство, уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;
 • Подносилац захтева мора бити са пребивалиштем на територији општине Пожега;
 • Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле дажбине према локалној самоуправи;

Услови у погледу површине производног засада:

Право на субвенцију остварује се за један подигнут производни засад, а најмања површина производног засада треба да износи:

 • 0,30 ха – за засад шљиве
 • 0,10 ха- за засад јабуке
 • 0,10 ха- за засад крушке
 • 0,10 ха- за засад трешње
 • 0,10 ха за засад дуње

Број садница по воћним сортама:

 • Шљива укупно 2.640 комада,

Стенлеј 800 ком., Чачанска родна 900 ком.,Лепотица 490 ком., Ваљевка 200 ком. и Чачанска најбоља 250 ком.;

 • Јабука укупно 240 комада,

Кожара 60 ком., Будимка 100 ком. и Ајдаред 80 ком.;

 • Крушка укупно 200 комада,

Виљамовка 100 ком., Абате-фетел 100 ком.;

 • Трешња укупно 180 комада;
 • Дуња укупно 70 комада.

Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину.

Пољопривредници учествују у цени саднице са 40,00 динара по комаду за све воћне сорте предвиђене конкурсом, док је преостали износ до укупне цене садсница учешће општине Пожега.

Предност код конкурса имаће :

 • млади пољопривредници, до напуњених 40 година живота, носиоци пољопривредног газдинства;
 • пољопривредна газдинства која се налазе у подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди;
 • жене, носиоци пољопривредног газдинства.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Читко попуњен образац захтева (преузети у општини)
 • Фотокопија личне карте за носиоца РПГ
 • Потврду о активном статусу газдинства за 2017.годину (копија)
 • Извод из биљне производње из Управе за трезор за 2017.годину(копија)
 • Уверење о измиреним пореским обавезама (Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода,канц.број 9, у приземљу зграде општине Пожега)

 

Конкурс је отворен до 10.11.2017.године

Након завршетка конкурса комисија ће прегледати све пристигле захтеве и сачинити листу корисника субвенција.

Захтев са потребном документацијом доставити лично на писраницу општине Пожега.

Додатне информације можете добити лично у канцеларији 39 општинске управе Пожега или путем телефона 031/3816-401 локал 124 сваког радног дана од  07,30 до 15,30 часова.

Текст конкурса и захтев за набавку субвенционисаних садница воћа за подизање вишегодишњих засада на територији општине Пожега могу се преузети лично у Одељењу за привреду и локлани економски развој канц.бр.39 или путем интернет сајта www.pozega.org.rs

Начелник општинске управе

Велимир Максић

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Текст конкурса - Преузми

Захтев за саднице - Преузми