Насловна | Јавни конкурс за  доделу средстава из буџета општине Пожега за финансирање програма, односно пројеката цркви и верских заједница за 2017. годину
Јавни конкурс за  доделу средстава из буџета општине Пожега за финансирање програма, односно пројеката цркви и верских заједница за 2017. годину
01.08.2017. 01:12

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за  доделу средстава из буџета општине Пожега за финансирање програма, односно пројеката цркви и верских заједница за 2017. годину

1.Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета општине Пожега за 2017. годину за финансирање програма, односно  пројеката цркви и верских заједница у износу од  750.000 динара. Наведена средства обезбеђена су у буџету општине Пожега за 2017.годину - у разделу 3.Општинска управа Пожега,функција 160 Опште јавне услуге које нису квалификоване на другом месту,програм 0602 Локална самоуправа, пројекат 0015 Конкурсно финансирање удружења, позиција 41,економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

2. Право на учешће на конкурсу имају цркве и верске заједнице у складу са чланом 10 став 1 и 2 Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06), под следећим условима:

- да је седиште подносиоца програма односно пројекта  на територији општине Пожега

- да је  програм односно пројекат  од јавног интереса  и да се реализује на територији општине Пожега.

3. Цркве и верске заједнице могу поднети само једну пријаву на конкурс, а средства по овом  јавном конкурсу додељују се за финансирање једног програма, односно пројекта.

4. Средства из става 1. овог конкурса опредељују се црквама  и верским заједницама за реализацију програма, односно пројеката, из следећих области:

- изградњу или обнову цркава и верских објеката

- адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката

- инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

- набавка намештаја и опреме

- за реализацију догађаја битних за верску заједницу

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Јавни конкурс - Преузми