a leader in https://www.hu-watchesbuy.com making since 1868.cheap rolex metss social duckling vape jetable 12000 puffs boite mystere will be altogether hand-crafted. Пожега
Насловна | ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Пожега за особе са инвалидитетом
ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Пожега за особе са инвалидитетом
07.08.2023. 09:02

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачког радног места

у Општинској управи општине Пожега за особе са инвалидитетом

 

I Орган у коме се радно место попуњава

 Општинска управа Општине Пожега, ул. Трг Слободе број 9, Пожега.

II Радно место које се попуњава

 

1. Послови озакоњења и послови из области урбанизма у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, у звању саветник – 1 извршилац;

опис посла: води поступак озакоњења објекта изграђених без грађевинске дозволе, како по раније поднетим захтевима за легализацију објеката, тако и по захтевима за озакоњење објеката, у свим радњама утврђивања провере поднете документације,прима странке о даје обавештења о захтевима и стању предмета у поступцима легализације, т.ј. озакоњења објеката,припрема нацрте захтева за допуну поднесака подносиоца захтева за које је надлежни орган утврдио да није поднета прописана документација након утврђивања постојања могућности озакоњења, обавештава власника незаконито изграђеног објекта да у року од 15 дана достави доказ о плаћању таксе за озакоњење припрема нацрте решења о озакоњењу објеката, припрема нацрте решења о одбацивању захтева у случајевима предвиђеним Законом о озакоњењу, припрема нацрте уверења о поднетим захтевима за легализацију, води евиденцију издатих решења о грађевинским и употребним дозволама у поступку легализације бесправно изграђених објеката, као и решења о озакоњењу објеката, издаје уверења о издатим грађевинским и употребним дозволама у поступку легализације, односно озакоњења објеката, као и друга уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција, припрема информације и извештаје о грађевинским и употребним дозволама за Републички завод за статистику и све друге органе (статистичко-евиденционе послове) прати и проучава прописе из области планирања, уређења и коришћења грађевинског земљишта и изградње објеката, прати прописе из области комуналних делатности, израђује нацрте аката из комуналне области, води управни поступак по захтеву странака и израђује решења из комуналне области, води евиденцију о издатим решењима по појединим областима, израђује уверења о старости  намена у складу са чланом 88 Закона о планирању и изградњи, уверење да је парцела у грађевинском реону), доставља податке по захтеву других државних органа, израђује информације о локацији, потврђује да су урбанистички пројекат, пројекат парцелације и препарцелације израђени у складу са урбанистичким планом, издаје сагласност на елаборат геодетских радова за измену граница парцела и обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

услови: стечено високо образовање из научне области техничко технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три година радног искуства у струци, као и потребне компентенције за обављање послова радног места.

 

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Образац изјаве - Преузми

 
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
zlibrary
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
betebet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
casino siteleri
güvenilir casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
lesbian sex indian first sex Indian Hardcore Wife Homemade Blue Film Video
Bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
bets10