Пожега
Насловна | Решење о неуспеху интерног конкурса
Решење о неуспеху интерног конкурса
21.07.2023. 12:25

На основу члана 4.став 8., а у вези са чланом 88.став 1.тачка 1.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл.гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017,113/2017-I-др.закон, 95/2018 и 114/2021), начелник Општинске управе Пожега,доноси

  Р Е Ш Е Њ Е

о неуспеху интерног конкурса

 Интерни конкурс 01 бр. 111-4/2023 од 10.07.2023.године за попуњавање извршилачког радног места Послови озакоњења и послови из области урбанизма разврстано у звању саветник – Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 1 извршилац, објављен дана 10.07.2023.године на интернет презентацији општине Пожега www.pozega.org.rs и огласној табли Општинске управе, није успео, јер по истом није било поднетих пријава.

Решење о неуспеху интерног конкурса објавити на огласној табли и интернет презентацији општине Пожега www. pozega. org.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем начелника Општинске управе Пожега  02 бр.112-69/23 од 07.07.2023.године, одобрено је попуњавање интерним конкурсом, на неодређено време извршилачког радног места Послови озакоњења и послови из области урбанизма - разврстано у звању саветник –Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 1 извршилац.

Интерни конкурс објављен је на огласној табли Општинске управе општине Пожега и интернет презентацији општине Пожега www.pozega.org.rs, дана 10.07.2023.године. Услови за заснивање радног односа прописани су чланом 80.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( "Сл.гласник РС", бр.21/2016, 113/2017 и 113/2017-I-други закон ,95/2018 и 114/2021) и Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Пожега (''Службени лист општине Пожега'', број 17/22).

Конкурсна комисија образована решењем начелника Општинске управе 02 бр 112-70/2023 од 07.07.2023.године, доставила је извештај о споведеном интерном конкурсу, у коме је констатовано да је рок за подношење пријава на расписани интерни конкурс истекао дана 18.07.2023.године и да на исти није било поднетих пријава.

Сагласно члану 88.став 1. тачка 1.Закона запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл.гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017,113/2017-I-др.закон, 95/2018 и 114/2021), којим је прописано да интерни конкурс није успео ако није било пријава на интерном конкурсу, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

 
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
zlibrary
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
betebet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
casino siteleri
güvenilir casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
lesbian sex indian first sex Indian Hardcore Wife Homemade Blue Film Video
Bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
bets10