were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
Насловна | Архива | ​​​​​​​ОБАВЕШТЕЊЕ О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ
​​​​​​​ОБАВЕШТЕЊЕ О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ
20.04.2022. 13:05

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, на основу чланова 10 и 29  Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гл.РС'', бр.135/04 и 36/09), издаје

ОБАВЕШТЕЊЕ

О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

Самостална занатска радња „SOLIDUS“ Павловић Владимир ПР Пилатовићи, општина Пожега, носиoц пројекта : „Складиштење и термички третман (ливење) неопасног отпада од алуминијума, дневних количина складиштења 5 тона и 60 тона на годишњем нивоу, а ливења 0,4 тоне на дан и 60 тона годишње, у оквиру кат. парцеле бр.1604/1 КО Пилатовићи Општина Пожега“, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на  животну  средину.

Катастарска парцела број 1604/1 КО Пилатовићи налази се изван градског урбанистичког подручја Пожеге, у подручју које није обухваћено урбанистичким планом детаљне разраде, већ су правила изградње и уређења локације прописани Просторним планом општине Пожега («Службени лист општине Пожега» бр. 8/13). Према намени простора дефинисаној у оквиру плана, катастарска парцела број 1604/1 КО Пилатовићи, опредељена је : према карти Шеме насеља Просторног плана Пожега - локација је у оквиру постојећег грађевинског реона – рурално становање постојеће. Реферална карта бр.1, Намена простора, истог плана, дефинише предметну парцелу као постојећи изграђени простор.

Наведено складиштење и третман обављаће се у објекту за који је прибављено Решење о озакоњењу  03 број 351-041/2021 од 11.10.2021.год. издато од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега.

Предметна локација има директан присту са кат. парцеле бр.2208/3 КО Пилатовићи која представља локални пут I реда, ул.Пилатовачка.

Катастарска парцела број 1604/1  КО Пилатовићи површине 5960 м2 се према врсти земљишта води као грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, имаоца права на парцели и објектима Владимира (Микан) Павловића из Пожеге, ул. Војводе Мишића бр.11, својина приватна у уделу 1/1.

Овим путем се обавештавају заинтересовани органи и организације као и заинтересована јавност да  могу извршити увид у поднети ЗАХТЕВ за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта, у згради општине Пожега, канцеларија бр.46, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, тј. закључно са 29.04.2022.год.