were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
Насловна | Архива | ОБАВЕШТЕЊЕ О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ
ОБАВЕШТЕЊЕ О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ
14.04.2022. 08:01

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинска управа Пожега, на основу чланова 10 и 29  Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гл.РС'', бр.135/04 и 36/09), издаје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

 

Носилац пројекта Зарић Марко из Пожеге,  Честобродица бб, за пројекат – „Иградња самоуслужне аутоперионице са три перионичка места на кат. парцелама број 107 и 1338 обе у КО Пожега“, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на  животну  средину.

Локација на којој се планира изградња самоуслужне перионице налази се у обухвату Плана генералне регулације Пожеге („Службени лист Општине Пожега“, бр.5/15, 7/16, 2/17, 14/18, 13/21 и 15/21-испр.грешке), а у оквиру урбанистичке целине Ц 4 -  подцелина Ц 4.1.- планиране намене –становање већих густина од 150 до 250 ст/ха.

Снабдевање водом и прикључење на јавну канализацију планирано је на постојећу мрежу за које није потребно повећање капацитета. Технолошка отпадна вода ће се преко сабирног канала одводити до сепаратора уља и масти. Тако пречишћена води се у градски канализациони систем, а све у складу са Водним условима број 6382/1 од 29.06.2021.год. прибављеним од стране Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак.

Објекат је по својој функцији самоуслужна аутоперионица, за истовремено прање три аутомобила и за његову изградњу прибављени су Локацијски услови  бр. 350-214/21 од 07.07.2021.год. издати од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинска управа Пожега

На парцели је у циљу затите животне средине од изливања масти и уља, предвиђен уклопни лежећи сепаратор уља са by-pass водом.

Овим путем се обавештавају заинтересовани органи и организације као и заинтересована јавност да  могу извршити увид у поднети ЗАХТЕВ за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта, у згради општине Пожега, канцеларија бр.46, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, тј.  до закључно са 22.04.2022.год.