were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
Насловна | Архива | Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу породичних стамбених објеката пољопривредног домаћинства у функцији сеоског туризма на К.П. број 706/7, 706/15, 706/16, 706/17 И 706/19 и 706/19 све у КО Љутице
Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу породичних стамбених објеката пољопривредног домаћинства у функцији сеоског туризма на К.П. број 706/7, 706/15, 706/16, 706/17 И 706/19 и 706/19 све у КО Љутице
05.04.2022. 07:50

О д е љ е њ е       з а       у р б а н и з а м ,       г р а ђ е в и н а р с т в о ,       с т а м б е н о – к о м у н а л н е      п о с ло в е      и     з а ш т и т у     ж и в о т н е     с р е д и н е

На основу члана 63 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21) и члана 88-95 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања («Сл. гл. РС» брoj 32/19),

О г л а ш а в а

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ ПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ДОМАЋИНСТВА У ФУНКЦИЈИ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА К.П. БРОЈ 706/7, 706/15, 706/16, 706/17 И 706/19 СВЕ У КО ЉУТИЦЕ

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од 7 дана, од 12.04.2022. до 19.04.2022. године,  у просторијама зграде Општинске управе Пожега - II спрат, канцеларија 45, где се може извршити увид у Урбанистички пројекат, у току трајања јавне презентације у времену од 07,00 до 15,00 часова, као и на на званичној интернет адреси Општине Пожега (http://www.pozega.org.rs/).

Информације и обавештења о јавној презентацији могу се добити на телефон 031/3816-401 локал 142, или у канцеларији 45-други спрат, у времену од 10-12 часова радним данима у току трајања јавне презентације, од овлашћеног лица Иване Кораћ, маст.инж.арх. или путем мејла на адресу arhitekta.urbanizma@pozega.org.rs.

Наручилац израде предметног урбанистичког пројекта је Светлана Ковачевић из Београда, а обрађивач урбанистичког пројекта је Политехнички биро за пројектовање и просторно планирање „ПОЛИТБИРО“ д.о.о. из Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат. Примедбе и сугестије се могу доставити овом Одељењу искључиво у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, Трг Слободе број 9, са назнаком «ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ», у току трајања јавне презентације а најкасније до 19.04.2022. године.

Пратећа документација:

Свеска 1 - Преузми

Свеска 2 - Преузми

Графика свеска 1  - Преузми