Насловна | Архива | Рани јавни увид Елабората за израду Плана детаљне регулације комплекса трансформаторског постројења ЕМС – Електромрежа Србије у Пожеги
Рани јавни увид Елабората за израду Плана детаљне регулације комплекса трансформаторског постројења ЕМС – Електромрежа Србије у Пожеги
07.07.2020. 11:50

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, на основу чл. 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –др.закон и  9/2020) 

оглашава

Рани јавни увид Елабората за израду

Плана детаљне регулације комплекса трансформаторског постројења ЕМС – Електромрежа Србије у Пожеги

 

Рани јавни увид у Елаборат за израду Плана детаљне регулације комплекса трансформаторског постројења ЕМС – Електромрежа Србије у Пожеги трајаће од 08.јула до 22. јула 2020.год. ради упознавања јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Непосредни увид у графичке прилоге Елабората за израду Плана детаљне регулације комплекса трансформаторског постројења ЕМС – Електромрежа Србије у Пожеги може се обавити у холу зграде СО Пожега – 2. спрат сваког радног дана од 700 до 1500 сати. Непосредни увид у изложени материјал, може се извршити у канцеларији бр.46 зграде СО Пожега сваког радног дана од 800 до 1400 сати, где ће бити пружене потребне информације и стручна помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе могу доставити у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, или електронском поштом на адресу : urbanizam45@gmail.com, закључно са даном завршетка јавног увида.

Након завршетка јавног увида наставља се израда предметног плана у складу са Законом, а све евидентиране примедбе, сугестије и предлози биће достављени обрађивачу плана ради разматрања могућности уградње истих у план.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Материјал за рани јавни увид - Преузми