Насловна | Архива | Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу верског објекта црква са пратећим објектима на КП 1141 КО Велика Јежевица
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу верског објекта црква са пратећим објектима на КП 1141 КО Велика Јежевица
04.07.2019. 13:51

У складу са одредбом члана 63 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и члана 88 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. гл. РС" број 32/19), Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА
ЦРКВА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА
НА КП 1141 КО Велика Јежевица

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу верског објекта - црква са пратећим објектима на кп 1141 КО Велика Јежевица обавиће се у просторијама зграде Општинске управе Пожега - II спрат, канцеларија 45, од 05.07.2019. до истека трајања јавне презентације, тј. закључно са 11.07.2019. године, сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова.

Наручилац израде предметног урбанистичког пројекта је Црквена општина Горња Добриња, а обрађивач урбанистичког пројекта је Предузеће за пројектовање, консалтинг и инжењеринг "Д.А. - ДИЗАЈН АРХИТЕКТУРА" д.о.о. Београд.

Сва заинтересована правна и физичка лица могу да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења доставе овом Одељењу искључиво у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, закључно са даном завршетка јавне презентације, са назнаком "ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ"

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

Прилог: Текст Јавне презентације