ЈАВНИ ПОЗИВ свим заинтересованима да се укључе у процес израде Локалног антикорупцијског плана општине Пожега,кроз учешће на седницама Радног тима које ће бити одржане у уторак и среду, 28. и 29. јануара 2020. године.
22.01.2020. 10:34

Позив се односи на појединце, представнике удружења грађана, професионалних, струковних и других организација, као и представнике других јавних институција који имају сугестије у вези са следећим областима из Модела Локалног антикорупцијског плана: област 1: Усвајање прописа у органима јединице локалне самоуправе (ЈЛС); област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу; област 3: Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника услуга на рад службеника и органа ЈЛС и  област 4:Однос између ЈЛС и јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира и контролише.

О областима 1 и 2 расправљаће се на седници Радног тима у уторак, 28. јануара, од 11ч, а о областима 3 и 4 у среду, 29. јануара, од 10ч. Седнице се одржавају у малој сали  општине Пожега.

Општина Пожега, уз подршку Сталне конференције градова и општина, започиње процес израде Локалног антикорупцијског плана и формирања тела за његово праћење.Радни тим за израду Локалног антикорупцијског плана чине седам представника органа општине Пожега, других органа јавне власт и јавних служби, три представника удружења грађана и један представник медија

Ово подразумева да ће Радно тело на својим седницама разматрати области из Модела Локалног антикорупцијског плана, који је припремила Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, а појединци, који су стручни и заинтересовани за те области, добиће прилику да се укључе у рад и изнесу своје предлоге. На овај начин заинтересована јавност може значајно да утиче на квалитет овог документа и утиче на превенцију корупције у локалној заједници.

За додатне информације можете се обратити општини Пожега емаил адресу ler@pozega.org.rs и zamenik.predsednika@pozega.org.rs

Модел Локалног антикорупцијског плана можете преузети са интернет странице Агенције за борбу противкорупције: http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2017/04/Model-LAP-04042017.pdf?pismo=lat

oпширније...
 
26. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
23.12.2019. 09:53

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),

 За четвртак 26.12.2019. године, у 10.00 часова

у великој сали Скупштине општине Пожега

с   а   з   и   в   а  м

ДВАДЕСЕТ ШЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 

 1. ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 2. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
 3. OДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 5. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ“
 6. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПРЕДУЗЕЋА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ“
 7. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ“
 8. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ГОДИНЕ – 30.09.2019. ГОДИНЕ
 9. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 10. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ГОДИНЕ – 30.06.2019. ГОДИНЕ
 11. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ГОДИНЕ – 30.09.2019. ГОДИНЕ
 12. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
 13. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ
 14. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ – НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПОЖЕГА
 15. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЖЕГА
 16. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ – СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА
 17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА ЗА 2018/2019 ГОДИНУ
 18. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ
 19. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ – СРБИЈАШУМЕ БЕОГРАД
 20. ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА – У ликвидацији
 21. ПРАВИЛНИК О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ И ДЕТЕТОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
 22. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ГОДИНЕ – 30.09.2019. ГОДИНЕ
 23. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА
 24. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 25. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА ЗА 2020 ГОДИНУ
 26. ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
 27. ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 28. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 29. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 30. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
 31. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
 32. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
 33. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

 

ПРЕДСЕДНИК СО,

Верица Богићевић

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Пожега у 2020. години
24.01.2020. 12:18

На основу члана 76. Закона о култури (,,Службени. гласник РСˮ, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана 5. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, бр. 105/16 и 112/17), члана 55. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр. 1/19) и Одлуке о буџету општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр. 16/19), председник општине Пожега, дана 24.01.2020. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У 2020. ГОДИНИ

 

I Предмет Јавног конкурса

Jaвни конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке пројектима у култури, као и пројектима уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури који се реализују у 2020. години, а који својим квалитетом доприносе развоју и афирмацији уметности и културе.

Jавни конкурс се расписује за следеће области културне делатности:

1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);

2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);

3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;

4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);

5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво,

продукција и интерпретација);

6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

7) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

8) дигитално стваралаштво и мултимедији;

9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.);

10) откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем;

11) библиотечко-информационе делатности;

12) научноистраживачке и едукативне делатности у култури;

13) менаџмент у култури.

 

II Циљ Јавног конкурса

Циљ Јавног конкурса jе стварање подстицајног окружења за унапређење утврђених културних области, обезбеђивање услова за доступност културних садржаја и развоја публике, као и усклађен културни развој на територији општине Пожега.

III Средства за финансирање/суфинансирање пројеката

За реализацију пројеката поднетих по овом Јавном конкурсу, Одлуком о буџету општине Пожега за 2020. годину („Службени лист општине Пожега“ бр. 16/2019) опредељена су средства у износу од 1.600.000,00 динара.

 IV Право учешћа на Јавном конкурсу

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури и не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.

Уколико је подносилац пријаве појединац, корисник средстава може бити искључиво правно лице регистровано на делатност из области културе, које није буџетски корисник, преко кога се реализује пројекат.

Одобрена средства не могу бити уплаћена на жиро рачун физичког лица, нити се корисник средстава може накнадно мењати. Jедном пријавом може се конкурисати само за једну област културне делатности.

Предлагач пројекта не може да:

1) буде у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности;

2) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу.

Предлагач пројекта не може добијати средства из буџета општине Пожега за реализацију својих пројеката две године од дана када је утврђено постојање следећих околности:

1) нетачно или непотпуно обавештавање даваоца средстава о битним околностима везаним за одобрење и реализовање пројекта;

2) својим пропустом не изврши пројекат у целини или га изврши у небитном делу;

3) употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не придржава

прописаних или уговорених мера које су утврђене ради осигурања реализације пројекта;

4) не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице;

5) престане да испуњава услове који су потребни за добијање средстава.\

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Образац пријаве - Преузми

Образац за извештај - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Измењена конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку Услуга личног пратиоца детета, Јн бр.1.2.5/2020
28.01.2020. 16:07

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Одлука о измени конкурсне документације за јавну набавку Услуга личног пратиоца, ЈНбр.1.2.5/2020
28.01.2020. 16:05

Одлука о измени конкурсне документације за јавну набавку Услуга личног пратиоца, ЈНбр.1.2.5/2020 - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

И у селима Пожешке општине, улице и путеви добијају називе
12.12.2019. 12:08

Највеће и најзначајније улице односно путеви, чак и на сеоском подручју пожешке  општине ће ускоро добити своје називе.

То је резултат рада општинске комисије, формиране са тим циљем а која је ових  дана тај посао привела крају. 

oпширније...
 
Почела изградња деонице ауто-пута од Прељине до Пожеге - видео прилог
12.12.2019. 12:04

Већ  су  почели  припремни  радови  на  изградњи  деонице  ауто-пута  од  Прељине  до  Пожеге,  а  "пуном  паром"  би  требало  да  се  гради  од  првих  пролећних  месеци.

Ово  је,  између  осталог,  речено  на  састанку  председника  општине  Ђорђа  Никитовића  и  његових  сарадника  са  представницима  Кинеске  компаније  којој  су  поверени  ови  радови. 

oпширније...
 
25. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
05.12.2019. 19:25

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега ("Сл. лист општине Пожега", бр. 1/19)

За среду 11.12.2019. године, у 10,00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега

с а з и в а м

ДВАДЕСЕТ ПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:
 

1. ПРЕСТАНАК И ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА (материјал на седници)
2. ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
3. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗУ
4. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ ПОЖЕГА
5. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ И НАЧИНУ РАДА ТЕЛА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА - ДЕЛА УЛИЦЕ ВАСЕ ПОПОВИЋА НА КП. БР. 431/179 КО ПОЖЕГА
7. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА ДЕЛА НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЗ ПИЛАТОВИЋИ, НА КП БР. 885/2 КО ПИЛАТОВИЋИ
8. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
9. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Верица Богићевић

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 

Јавне набавке

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Услуга личног пратиоца детета
27.01.2020. 16:23

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о покретању преговарачког поступка и конкурсна документација за јавну набавку Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште
27.01.2020. 16:21

Обавештење о покретању преговарачког поступка - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и конкурсна документација за јн Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица
27.01.2020. 16:19

Обавештење о покретању преговарачког поступка - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке