САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ О ПОЧЕТКУ СПРОВОЂЕЊА СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
07.09.2021. 12:21

У складу са Законом о заштити становништва од заразних болести, не територији Општине Пожега ће се спроводити систематска дератизација. Дератизација представља важне мере за заштиту становништва од заразних болести. Ове хигијенско епидемиолошке мере подразумевају се у циљу уништавања мишева, пацова, као важних чинилаца у настанку заразних болести.

Систематском дератизацијом биће обухваћене Јавне зелене површине, Јавне зграде, приобаљје, гробља, депоније, канализациона мрежа, подрумске просторије стамбених зграда као и индивидуална домаћинства.

Систематска дератизација ће се спроводити у периоду од 08.09 до 16.09.2021 године.

Систематску дератизацију ће спроводити обучене екипе предузећа ЕКОС ДДД  д.о.о. из Београда, стручан надзор и интерну контролу спровођења ће пратити, лекар епидемиолог, доктор ветеринарске медицине и санитарни инжењер.

Препарати ће се постављати на скровита места и биће видно обележена упозорењем, моле се суграђани да не дирају постављене мамке, препарати су намењени искључиво за сузбијање глодара и спадају у другу генерацију антикоагуланата, на бази бродифакума.

oпширније...
 
Решење о именовању директора ЈКП "Наш Дом"
07.09.2021. 10:53

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9.). Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др. закон, 101/116-др. закон и 47/18)  и члана 113. и 17. Статута општине Пожега (Службени лист општине Пожега'', бр.1/19) Скупштина општине Пожега, на седници одржаној 27.08.2021. године, донела је:

РЕШЕЊЕ

о именовању директора Јавног  комуналног

предузећа ,,Наш Дом Пожега

 

I

Миљко Краговић, дипл.ецц из Пожеге, именује се за директора ЈКП ,,Наш Дом” ПОЖЕГА “, на основу спроведеног јавног конкурса,на период од четири године,почев од дана ступања на рад именованог. 

II

Именовани кандидат је дужан да ступи на ту функцију у року од осам дана од дана објављивања овог решења у,,Службеном гласнику Републике Србије”.                   

III

Решење је коначно и доставља се именованом,Јaвном комуналном предузећу ,,Наш Дом’’ и архиви.

IV

Oво решење са образложењем објавити у ,,Службеном гласнику Републике Србије”Службеном листу општине Пожега и на званичичној интернет страници општине Пожега.

                                                                          V

Решење доставити именованом,Јавно комуналном предузећу ,,Наш Дом”Пожега у Пожеги,и  надлежним службама.

 

oпширније...
 
Ј А В Н И     К О Н К У Р С за доделу средстава црквама и верским заједницама са седишитем на територији општине Пожега за 2021. годину
15.09.2021. 15:42

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за доделу средстава црквама и верским заједницама

са седишитем на територији општине Пожега за 2021. годину

  1. Предмет Јавног конкурса

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава цркавама и верским заједницама са седиштем на територији општине Пожега за финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Пожега за 2021. годину.

  1. Намена и износ опредељених средстава

Средства намењена за финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница одобравају се за:

  1. Изградњу, адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката

  2. Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

  3. Обнову икона, иконостаса и других црквених реликвија

  4. Обележавање традиционалних годишњица и организовање манифестација

везаних за рад и историју црквене – верске заједнице

  1. Организовање стручних скупова и научних истраживања везаних за цркву – верску заједницу

За финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница  опредељена су средства у износу од 6.000.000,00 динара.

  1. Право на доделу средстава

Право на доделу средстава могу остварити подносиоци који испуњавају следеће услове:

1.Да подносилац пријаве има статус цркве или верске заједнице (доказ: потврда или уверење надлежног органа Српске православне цркве – Српске православне Епархије Жичке или друге верске заједнице на територији Републике Србије)

2.Да подносилац има седиште на територији општине Пожега

Носилац програма/пројекта може учествовати на Конкурсу само са једним предлогом програма/пројекта. Изабрани програм/пројекат који се финансира или суфинансира средствима из буџета општине Пожега мора се реализовати до краја текуће буџетске године.

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Образац 1 - Преузми

Образац 2 - Преузми

Образац 3 - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Јавни позив за доделу ауто седишта
23.09.2021. 10:57

Јавни позив за доделу ауто седишта - Преузми

Захтев - пријавни формулар - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда-Столарски радови(хобловање и лакирање паркета)
21.07.2021. 07:33

Позив за подношење понуда - Столарски радови (хобловање и лакирање паркета) - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

8. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
20.08.2021. 14:34

 

Материјал за седницу (.зип формат) - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
12.08.2021. 14:26

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Моравице, да делу к.п. бр. 2074 КО Лопаш, на територији СО Пожега - Преузми

oпширније...
 
Одлука о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Пожега
10.08.2021. 12:51

Председник општине Пожега на основу члана 35.Став 5.Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама (,,Сл.гласник РС“ број 87/2018), а на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације на ванредној седници одржаној дана 10.08.2021. године у 9,00 часова,доноси:

О Д Л У К У 

О  П Р О Г Л А Ш Е Њ У  В А Н Р Е Д Н Е  С И Т У А Ц И Ј Е

Н А   Ц Е Л О Ј   Т Е Р И Т О Р И Ј И   О П Ш Т И Н Е  П О Ж Е Г А 

 

Проглашава се Ванредна ситуација на  целој територији општине Пожега

Због драстичног смањења воде коју општина Пожега добија из система Рзав на седници штаба за ванредне ситуације донета је одлука да се прогласи ванредна ситуација на целој територији општине Пожега и да се предузму одговарајуће превентивне мере које ће допринети мањој потрошњи воде.

Штаб је наложио следеће мере:

1) Да ЈКП „Наш Дом“ Пожега располаже са водом у складу са техничким могућностима и  количинама које добија из система Рзав.

2) Да се појача рад Комуналне инспекције на сузбијању потрошње воде предузећа или физичких лица који се несавесно понашају и троше воду без преке потребе.

3) Налаже се Општинској управи Пожега да у што краћем року набави  довољан број цистерни за воду,како за пиће тако и за техничку употребу.

4) Налаже се ЈКП ,,Наш Дом“ Пожега да у току сутрашњег дана обезбеди приступ старом изворишту и организује пуњење цистерни техничком водом,физичким лицима.

5) Изричита забрана заливања дворишта и парковских површина у граду,као и прања улица и платоа.

6) Наложити Комуналној инспекцији да донесе решења о забрани рада перионица и аутоперионица.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,

                                                                                               Ђорђе Никитовић

Одлука о проглашењу ванредне ситуације - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Позив за подношење понуда-Радови на одржавању хоризонталне сигнализације
09.07.2021. 11:46

Позив за подношење понуда-Радови на одржавању хоризонталне сигнализације - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда -Набавка бесплатних уџбеника
25.06.2021. 12:29

Позив за подношење понуда -набавка бесплатних уџбеника  школска 2021-2022.год. -25.06.2021.- Преузми

Спецификација-уџбеници-Набавка бесплатних уџбеника за школску 2021-2022.годину-Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда - Услуге осигурања запослених - Добровољно здравствено осигурање
24.06.2021. 12:45

Позив за подношење понуда - Услуге осигурања запослених - Добровољно здравствено осигурање- Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке