Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
16.06.2018. 19:14

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Обавештење за пољопривредне произвођаче са територије општине Пожега
12.06.2018. 10:09

Обавештавaју се пољопривредни произвођачи са територије општине Пожега да ће општина Пожега суфинансирати камату на пољoпривредне кредите у 2018. години, на основу Одлуке о буџету општине Пожега за 2018. годину („Службени лист општине Пожега“, број 11/17), Одлуке о расподели средстава у оквиру Програма 0101,пољопривреда, 01 бр.020-224/18 од 14.05.2018. године, и на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Пожега за 2018. годину 01 број 320-6/18 (“Службени лист општине Пожега”, бр. 2/18).

Ова мера подразумева одобравање субвенције на краткорочни динарски кредит који ће бити одобрен током 2018.године.

Интезитет помоћи је фиксан и износи 100% од вредности камате на одобрени краткорочни кредит.

Износ краткорочног кредита за који се субвенционише камата не може бити већи од 250.000,00 динара.

oпширније...
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
18.06.2018. 15:09

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017 ), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија)/ надлежни орган општине  Пожега, расписује јавни позив којим обавештава:

  • образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
  • високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

 

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пожега за 2019. годину, до дана 31. октобра 2018. године.

Преузмите комплетан текст јавног позива

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: Услуге спасилаца на градском базену
19.06.2018. 13:18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: Услуге спасилаца на градском базену - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку - Прехрамбени и пољопривредни производи за потребе Центра за социјални рад - Пожега. јн бр. 1.1.7/2018
19.06.2018. 12:59

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

ЈАВНИ ПОЗИВ РАЗВОЈНОГ ПРОГРАМА ЕУ ПРО ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
06.06.2018. 10:35

Желите да унапредите пословање и подржите своју заједницу?

Да ли су вам потребна бесповратна средства за набавку опреме и увођење комплементарних услуга уз набављену опрему у укупном износу до 20.000 евра односно до 50.000 евра за извозно-оријентисана или брзорастућа предузећа?

Да ли испуњавате следеће услове?

  • претежна делатност вам је производња или пружање Ај-Ти услуга
  • имате предузетничку радњу, микро или мало предузеће регистровано између 2013. и 2017. године
  • регистровани сте на територији 99 општина и градова укључених у програм
  • у могућности сте да обезбедите учешће у трошковима пројекта
  • желите да подржите развој своје заједнице друштвено-одговорним пословањем


Како се пријавити?

  • преузмите детаљне информације о позиву као и формуларе за предлог пројекта са интернет странице www.eupro.org.rs


ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ИНФО СЕСИЈУ

  • пошаљите попуњен концепт пројекта у складу са условима позива до 6. јула 2018. на rsoc.applications@unops.org

oпширније...
 
Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "Овчарско-кабларска клисура"
28.05.2018. 14:45

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА“

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА“

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ (у даљем тескту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 28. МАЈА 2018. ГОДИНЕ ДО 26. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама градске управе града Чачка и општинске управе општина Лучани и Пожега, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 26. јуном 2018. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

oпширније...
 
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова
17.05.2018. 10:03

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова - Преузми

Коначна листа реда првенства - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци радова - Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селу Каленићи
14.06.2018. 10:08

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци радова - Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селу Каленићи - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци: Набавка противградних ракета
12.06.2018. 17:20

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци: Набавка противградних ракета - Преузми

oпширније...
 
Одлука о измени уговора о извођењу радова на изградњи моста на Добрињској реци К.О. Честобродица и регулацији речног корита у зони моста
12.06.2018. 17:19

Одлука о измени уговора о извођењу радова на изградњи моста на Добрињској реци К.О. Честобродица и регулацији речног корита у зони моста - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке