23. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
09.09.2019. 08:54

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),

За четвртак 12.09.2019. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега

с а з и в а м
ДВАДЕСЕТ ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О МАНДАТИМА ОДБОРНИКА
2. ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ДРУГЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019.-30.06.2019. ГОДИНЕ
4. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
5. ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
6. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
7. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
8. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 30.06.2019.
9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ, СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ И ИЗВЕШТАЈЕМ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ И ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО РЕДОВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2018. ГОДИНУ
10. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ СТАТУТА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
11. ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА – У ЛИКВИДАЦИЈИ
12. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
13. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА


ПРЕДСЕДНИК СО,
Верица Богићевић

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пожега
31.07.2019. 13:44

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пожега - Преузми

 

oпширније...
 
Јавни конкурс за попуњавање положаја
04.09.2019. 08:31

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, на основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије,  број 21/16, 113/2017 и 95/18), члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 -др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16), члана 58. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 1/19) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Пожега, 01број 011-29/19 од 30.08.2019. године, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

   I Орган у коме се раднo местo попуњава

Општинска управа општине Пожега, Трг Слободе бр. 9

II Положај који се попуњава

1.  Начелник Општинске управе општине Пожега – I група положаја, број службеника на положају: 1.

Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.

 Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 -др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018), Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010...103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), Закона о општем управном поступку(„Службени гласник РС“, број 18/16), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(„Службени гласник РС“, број 21/16,113/2017 и 95/18), Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006,47/2011, 93/2012...104/2016 –др.закон, 96/2017 – усклађени дин.изн., 89/2018 – усклађени дин.изн. и 95/2018- др. закон), као и других области из делокруга локалне самоуправе, стручна оспособљеност за рад на положају вештина комуникације. Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата утврђиваће,у усменом разговору и кроз увид у податке из пријаве, Конкурсна комисија и евентуално стручна лица која ће се ангажовати за потребе Конкурсне комисије. О времену и месту одржавања усмене провере сваки кандидат ће бити писмено обавештен, као и путем mail адресе или телефонским позивом.     

III Место рада 

Пожега, Трг Слободе бр. 9. 

IV Општи услови за положај

Држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да има прописано образовање, да учесник конкурса није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

V Трајање рада на положају

Рад на положају траје пет година. 

                        VI Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве

Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Политика“ које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, mail адресу,  податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава мора бити својеручно потписана.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Изјава - Преузми

 

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега, број ЈН ОП 1.1.17/2019. Партија 1- угаљ ​​​​​​​
17.09.2019. 14:33

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега, број ЈН ОП 1.1.17/2019. Партија 1- угаљ - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега, број ЈН ОП 1.1.17/2019. Партија 1- угаљ 
13.09.2019. 11:27

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега, број ЈН ОП 1.1.17/2019. Партија 1- угаљ - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

ИНФОРМАЦИЈА за учеснике Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2019.години
18.07.2019. 12:36

Сви учесници Конкурса који су Решењем о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2019.години добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема решења, доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (образац- ревидирани буџет пројекта), односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена, јер ће се у супротном  сматрати да су одустали од додељених средстава.

oпширније...
 
Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2019. години
18.07.2019. 12:24

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2019. години - Преузми

oпширније...
 
Обавештење за црквене општине
10.07.2019. 10:32

Обавештавају се црквене општине које су учествовале на конкурсу за финансирање пројеката цркви и верских заједница из буџета општине Пожега у 2018.години да поднесу Извештај о утрошку буџетских средстава најкасније до 31.07.2019.године.

Извештај доставити у два примрека потписан и оверен печатом.

Образац извештаја се налази на сајту општине Пожега, адреса www.pozega.org.rs

Извештај се доставља у затвореној коверти на адресу: Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама, трг Слободе 9, 31210 Пожега, са назнаком:“не отварати- Извештај о реализацији пројекта“.

Председник Комисије,

Душко Ђорђевић

Прилог:

Образац Извештаја - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Реконструкција улица: Воденичка Л=145м, Ратарска Л=130м Васка Попе Л=140м и три крака улице Бана Милутина укупне дужине Л=160м. ЈН бр.1.3.21/2019
11.09.2019. 12:24

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Реконструкција улица: Воденичка Л=145м, Ратарска Л=130м  Васка Попе Л=140м и три крака улице Бана Милутина укупне дужине Л=160м. ЈН бр.1.3.21/2019 - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Лопаш Л=600м и  Речице Л=1000м ). ЈН бр.1.3.20/2019
11.09.2019. 12:15

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Лопаш Л=600м и  Речице Л=1000м ). ЈН бр.1.3.20/2019 - Преузми

 

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка лож уља за потребе Пољопривредне школе „Љубо Мићић“ Пожега. ЈН бр.1.1.14/2019
11.09.2019. 12:07

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка лож уља за потребе Пољопривредне школе „Љубо Мићић“ Пожега. ЈН бр.1.1.14/2019 - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке