Бесплатна правна помоћ за избегла, ИРЛ и повратнике по основу Споразума о реадмисији - 15.06.2021.
11.06.2021. 10:02

Дана 15. јуна 2021. године, у 12ч, правници Канцеларије бесплатне правне помоћи која пружа бесплатну правну помоћ избеглицама, интерно расељеним лицима и повратницима по основну споразума о реадмисији посетиће општину ПОЖЕГА.

Правна помоћ је бесплатна и односи се на:
1. Избеглице:
- пружање правних савета и информација уз усмеравање у вези са поступцима и надлежним институцијама и организацијама значајним за остваривање права,
- правна помоћ у прибављању документације у Р. Хрватској,
- правне помоћи у припреми поднесака неопходних у поступцима за остваривање њихових права у Р. Хрватској;

2. Интерно расељена лица:
- правно саветовање, упућивање и информисање
- правна помоћ и заступање у поступцима заштите њихових радних, својинских и других имовинских права на Косову и Метохији
- правна помоћ у прибављању релевантне документације на Косову и Метохији;
- и, друга у вези са наведеним, правна асистенција;

3. Повратнике по основу споразума о реадмисији:
- правно саветовање, информисање и усмеравање
- правна помоћ при упису у матичне регистре
- правна помоћ у поступку пријаве боравишта/пребивалишта 
- правна помоћ у поступку прибављања личних и осталих докумената значајних за остваривање њихових статусних права.

Састанци са корисницима ће се одржати у просторијама Црвеног Крста Пожега, адреса Косовских јунака бб, са почетком у 12ч.

Моле се сва заинтересована лица којима је правна помоћ потребна да се јаве Повереништву за избеглице и миграције, како би се могли имати у виду за састанак са правним тимом.
За све додатне информације обратити се Повереништву за избеглице и миграције Општине Пожега.

oпширније...
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ НА К.П. БРОЈ 270/3 И 272/1 ОБЕ У КО МИЛИЋЕВО СЕЛО
26.05.2021. 11:42

О п ш т и н с к а   у п р а в а

О д е љ е њ е  з а  у р б а н и з а м ,  г р а ђ е в и н а р с т в о ,  с т а м б е н о – к о м у н а л н е   п о с ло в е   и  з а ш т и т у  ж и в о т н е  с р е д и н е

На основу члана 63 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-др. Закон и 9/20) и члана 88-95 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања («Сл. гл. РС» брoj 32/19),

О г л а ш а в а

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ НА К.П. БРОЈ 270/3 И 272/1 ОБЕ У КО МИЛИЋЕВО СЕЛО

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од 7 дана, од 26.05.2021. до 01.06.2021. године,  у просторијама зграде Општинске управе Пожега - II спрат, канцеларија 45, где се може извршити увид у Урбанистички пројекат, у току трајања јавне презентације у времену од 07,00 до 15,00 часова, као и на на званичној интернет адреси Општине Пожега (http://www.pozega.org.rs/).

Информације и обавештења о јавној презентацији могу се добити на телефон 031/3816-401 локал 142, или у канцеларији 45-други спрат, у времену од 10-12 часова радним данима у току трајања јавне презентације, од овлашћеног лица Иване Кораћ, маст.инж.арх.

Наручилац израде предметног урбанистичког пројекта је „ФРИГО ЈУНИОР“ д.о.о. из Ариља, а обрађивач урбанистичког пројекта је Агенција за пројектовање „ФОРМА ИН“ из Ариља.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат. Примедбе и сугестије могу доставити овом Одељењу искључиво у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, Трг Слободе број 9, са назнаком «ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ», или путем мејла на адресу arhitekta.urbanizma@pozega.org.rs у току трајања јавне презентације а најкасније до 01.06.2021. године.

Пратећа документација:

Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. број 270/3 и 272/1, КО Милићево Село - Преузми

oпширније...
 
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за побољшање услова становања породица  интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће
10.06.2021. 07:19

На основу Правилника о раду Комисије 01 број 020-152-5/21 од 08.06.2021. године и Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат) и општине Пожега (у даљем тексту: Општина) заведеног код Комесаријата под бројем 9-9/165 од 17.05.2021. године, а код Општине под бројем 01 број 020-152-4/21 од 07.05.2021. године, Комисија за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности (у даљем тексту: Комисија), дана 09.06.2021. године, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за избор корисника помоћи за побољшање услова становања породица

 интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом,

односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и

другом материјалу односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

 

 

I Предмет јавног позива

Предмет Јавног позива је додела помоћи за куповину 3 сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности.

Правилником су уређени услови и мерила за избор корисника за доделу помоћи намењене за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности, као и поступак и начин рада Комисије.

Средства за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности (у даљем тексту: Помоћ) додељују се интерно расељеним лицима док су у расељеништву и члановима њиховог породичног домаћинства, у циљу побољшања услова становања.

Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности у износу који не може бити већи од 1.500.000 РСД (словима: једанмилионпетстотинахиљададинара), по породичном домаћинству корисника и то:

1) до 1.300.000 РСД (словима: једанмилионтристотинехиљададинара) за помоћ при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и

2) до 200.000 РСД (словима: двестотинехиљададинара) са обрачунатим ПДВ-ом за додатну помоћ намењену за грађевински материјал и други материјал односно   опрему за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању.

Изабрани корисник Помоћи може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању из става 2. тачка 1. овог члана.

Уколико корисник не учествује сопственим средствима у плаћању купопродајне цене, а вредност сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене    становању  прелази  износ од  1.300.000 РСД (словима: један милион тристотине хиљада динара), пријава се одбија.

Уколико корисник учествује сопственим средствима, а вредност сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању прелази износ од 1.950.000 РСД (словима: један милион деветс тотина педесет хиљада динара) пријава се одбија.

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Позив за подношење понуда-Услуга контроле и управљања радом саобраћајне светлосне сигнализације на територији општине Пожега
04.06.2021. 07:09

Позив за подношење понуда-Услуга контроле и управљања радом саобраћајне светлосне сигнализације на територији општине Пожега - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда, угоститељске услуге
02.06.2021. 09:58

Позив за подношење понуда, угоститељске услуге - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ
21.05.2021. 09:53

На основу чланова 10 и 29  Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гл.РС'', бр.135/04 и 36/09), Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, издаје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

Носилац пројекта Мирко Дабић из Пожеге,  ул. Кнеза Михаила бр.21, ЈМБГ 09029791813, за пројекат – „Самоуслужна аутоперионица моторних возила на кат. парцели бр. 3229 КО Пожега, општина Пожега са четири места за истовремено прање испод надстрешнице и једног возила ван надстершнице“, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на  животну  средину.

Локација на којој се планира изградња самоуслужне перионице налази се на кат.парцели 3229 КО Пожега у близини путничке железничке станице у Пожеги. Наведена кат.парцела нема директан излазак на улицу Железничка, одваја је кат.парцела 3223 КО Пожега. Носилац пројекта је потписао уговор о привременом коришћења кат.парцеле 3223 КО Пожега са ЈП „Железнице“ Србије (број I4/06-324 од 22.12.2006.год.).

Од централне зоне Општине локација је удаљена ваздушном линијом 760 м, а улицом Железничка удаљеност је 1350 м.

Према Информацији о локацији 03 бр. 350-162/20 од 06.07.2020.год. издата од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, предметна локација припада целуни Ц17 – рад и пословање.

oпширније...
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  КОЈИМ  ЈЕ  УТВРЂЕНО  ДА НИЈЕ  ПОТРЕБНА  ИЗРАДА  СТУДИЈЕ  О  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ
21.05.2021. 09:51

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено- комуналне послове и заштиту животне средине, Општинска управа Пожега, на основу члана 10. и члана 29. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гл.РС'',бр.135/04 и 36/09), издаје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  КОЈИМ  ЈЕ  УТВРЂЕНО  ДА НИЈЕ  ПОТРЕБНА  ИЗРАДА  СТУДИЈЕ  О  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

На захтев Томић Тодор из сеоског насеља Горобиље, Општина Пожега, ЈМБГ 0911975791818, носиоца пројекта -  „Реконструкција и доградња економског објекта – штале за гајење говеда са пратећим простором капацитета 104 места, у оквиру комплекса фарме за узгој говеда на кат. парцели бр.289 КО Горобиље, Општина Пожега“, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине спровело је поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину.

У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте објеката, као и одговарајућих мера заштите и услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајнији негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему је узето у обзир да предметна делатност није обухваћена Листом I, Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листом II Пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Сл.гл.РС'',бр.114/08).

Одлуком којом утврђује да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину надлежни орган може утврдити минималне услове заштите животне средине, у складу са посебним прописима те је носиоцу пројекта наложено следеће :

2. ОБАВЕЗА ЈЕ носиоца пројекта да примени важеће техничке нормативе и стандарде прописане за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте објеката, сигурносну и другу опрему, у складу са важећим техничким нормативима и стандардима, односно прописима којима се уређује изградња и коришћење ове врсте објеката као и да се истих придржава у току пословне експлоатације као и одговарајућих мера заштите и услова које су утврдили други овлашћени органи и организације.

oпширније...
 
Обавештење
20.05.2021. 13:15

Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, Министарство заштите животне средине доставило је дана 17.05.2021.год. Захтев ради прибављања мишљења за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији оператера „Volfrez“д.о.о. Београд-Палилула ул.Вишњичка 96А.

У складу са чл. 63 став 4 Закона о управљању отпадом ( „Сл. г. РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/16 и 95/18-др.закон), Министарство је овом одељењу доставило захтев за прибављање мишљења за издавање дозволе за управљање опасним отпадом (складиштење опасног отпада операција R13, максималног дневног капацитета 94 тоне опасног отпада) и то :

16 01 04 - отпадна возила

16 02 11*-  одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике, HCFC, HFC16 02 13* одбачена опрема која садржи опасне компоненте другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 12

16 02 15*-  опасне компоненте уклоњене из одбачене опреме

16 06 01* - оловне батерије

16 06 02* - батерије од никл-кадмијума

20 01 21* - флуоресцентне цеви и други отпад који садржи живу

20 01 23* - одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике (Посебна обрада)

20 01 33*-  батерије и акумулатори укључени у 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и несортиране батерије и акумулатори који садрже ове батерије

20 01 35* - одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21 и 20 01 23 која садржи опасне компоненте,

оператеру „Volfrez“д.о.о. Београд, на локацији оператера кат. парцела бр.516/1 КО Милићево село, Пожега.

У складу са поменутим чланом, Јединица локалне самоуправе, пре давања мишљења, прибавља мишљења других заинтересованих органа и организација (урбанизма, заштите природе, комуналних делатности, унутрашњих послова, заштите потрошача и др.) и заинтересоване јавности.

Овим путем се обавештавају заинтересовани органи и организације као и заинтересована јавност да  могу извршити увид у садржину захтева до закључно са 07.06.2021.год., у згради Општинске управе Пожега, соба бр.46, радним данима од 11-14 часова.

oпширније...
 

Јавне набавке

Позив за подношење понуда - Радови на одржавању светлосне сигнализације
28.05.2021. 07:17

Позив за подношење понуда-Радови на одржавању светлосне сигнализације - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда-Услуга израде финанасијског извештаја ревизора за ЈП"Дирекција за изградњу-у ликвидацији" Пожега за 2020. годину
17.05.2021. 07:23

Позив за подношење понуда-Услуга израде финанасијског извештаја ревизора за ЈП"Дирекција за изградњу-у ликвидацији" Пожега за 2020. годину - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда-Tехничка контрола пројектно-техничке документације за грађевинску дозволу за објекат Гимназије „Свети Сава“ и Техничке школе Пожега
17.05.2021. 07:22

Позив за подношење понуда-Tехничка контрола пројектно-техничке документације за грађевинску дозволу за објекат Гимназије „Свети Сава“ и Техничке школе Пожега - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке