14. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
23.03.2018. 18:52

На основу члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),

 

За четвртак 29.03.2018. године, у 10.00 часова

у великој сали Скупштине општине Пожега

с   а   з   и   в   а   м

ЧЕТРНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ЗАПИСНИК СА ТРИНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 2. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА (материјал на седници)
 3. ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА „7. АПРИЛ“
 5. ОДЛУКА О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У УДЕО ОПШТИНЕ У КАПИТАЛУ ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „МОСТОГРАДЊА“ А.Д. БЕОГРАД
 6. ОДЛУКА ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ – КОРИСНИК ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ, ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖЕГА – ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖЕГА
 7. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
 8. ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА
 9. ОДЛУКА    О    АУТОБУСКИМ    СТАЈАЛИШТИМА        УЗ    САГЛАСНОСТ    МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
 10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ  ЗА  2017.  ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
 11. ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
 12. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
 13. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
 14. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА
 15. ПРЕДЛОГ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА
 16. ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ „Културни центар Пожега - у ликвидацији
 17. ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ „Спортски објекти“ ДОО Пожега – у ликвидацији
 18. ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ J.П. Дирекција за изградњу - Пожега, Пожега - у ликвидацији
 19. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ „СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ПОЖЕГА
 20. ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
 21. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
 22. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
 23. РАЗНО

 

ПРЕДСЕДНИК СО,

Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
08.03.2018. 14:41

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање пројеката удружења из буџета општине Пожега у 2018. години
12.02.2018. 14:35

На основу чл. 38. Закона о удружењима (,,Службени гласник РС“ бр.51/09, 99/2011), Одлуке  о буџету општине Пожега за 2018. годину (,,Службени лист општине Пожега“ бр.11/17) и Одлуке о финансирању пројеката удружења из буџета општине Пожега (,,Службени лист општине Пожега“ бр.5/10), Комисија за финансирање пројеката удружења из буџета општине Пожега, дана 12.02.2018. године расписује

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА  УДРУЖЕЊА

 ИЗ  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  ПОЖЕГА У 2018. ГОДИНИ

 

Укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката удружења из буџета општине Пожега за 2018. годину износи  4.370.000,00 динара. Ова средства се распоређују на следећи начин:

- за финансирање пројеката из области културно-уметничког аматеризма 370.000,00 динара

и

- за финансирање пројеката из осталих области 4.000.000,00 динара.

1. Области у којима ће се финансирати пројекти удружења:

    1. подстицање и развој привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати, задругарство, пољопривреда, рурални развој и др.)

    2. развој локалне заједнице

    3. екологија, заштита животне средине

    4. заштита, очување и развој биљног и животињског света

    5. здравствена заштита

    6. афирмисање људских и мањинских права

    7. програми за предшколску, школску децу и младе

    8. програми за стара лица

    9. програми из области образовања, науке, културе, информисања

  10.неговање културне баштине, очување народне традиције и стваралаштва и историјског наслеђа

   11.социјална заштита

   12. борачко-инвалидска заштита

   13. подршка особама са инвалидитетом

   14. превенција и заштита од болести зависности

   15. волонтерство

   16. активности пензионерских удружења

   17. афирмисање женских права

   18. превенција насиља

   19. подстицање наталитета

   20. хуманитарни пројекти

   21.други пројекти који искључиво и непосредно следе јавне потребе општине  Пожега

2. Услови које треба да испуни удружење:

 • да је уписано у регистар удружења
 • да је удружење поднело извештај о  реализацији програма/пројекта и оправдало средства додељена у претходној години, у складу са уговором
 • да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења
 • да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности (у моменту подношења пријаве)
 • да нема блокаду рачуна (од тренутка објављивања Јавног конкурса до момента подношења пријаве на Јавни конкурс), пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања
 • да поднесе предлог пројекта у складу са Одлуком о финансирању пројеката удружења из буџета општине Пожега

3. Услови које треба да испуни предлог пројекта:

 • да се већи део пројектних активности реализује на територији општине Пожега
 • уколико се мањи део пројектних активности реализује на територији општине Пожега, може се добити само финансирање поменутих активности
 • изузетно, Комисија за финансирање пројеката удружења из буџета општине Пожега може предложити да се финансира пројекат чији се већи део активности реализује ван територије Општине, уколико је то у интересу општине Пожега (ову могућност треба тумачити као изузетак)
 • да се активности које се финансирају из буџета општине Пожега заврше најкасније до 15. децембра текуће године
 • да су пројектне активности из области прописаних јавним конкурсом
 • да у буџету трошкови запослених лица, канцеларије и путовања у збиру не буду већи од програмских трошкова
 • да добије највише до 40% од укупне суме намењене финансирању пројеката удружења у календарској години

4. Критеријуми за оцењивање предлога пројекта:

 • усаглашеност са стратегијама општине Пожега и Републике Србије
 • квалификације и стручност особа ангажованих на пројекту
 • искуство удружења у областима за које тражи финансирање
 • висина тражених средстава
 • обезбеђено учешће других донатора
 • одрживост пројекта

5. Општина Пожега у овом Конкурсу неће финансирати:

 • појединце за учешће на конференцијама, путовања, студирање и сличне активности
 • иницијативе које доносе профит удружењима
 • политичке и страначке организације
 • владине организације или институције укључујући школе, месне заједнице, спортска удружења, цркве и верске заједнице и сл.
 • активности које заговарају нетолерантност и насиље

6. Документа која удружење предаје на конкурсу:

1.  попуњен предлог пројекта, одштампан и оверен у два примерка и у електронској форми на диску

2. биографија пројeкт менаџера и кључних особа укључених у рад на пројекту,

3. фотокопија решења о упису удружења у регистар,

4. фотокопија Статута удружења,

5. фотокопија финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну годину (документ није потребан код новооснованих удружења),

6. фотокопије Извештаја о реализацији пројеката - наративни и финансијски, којима се правдају средства добијена из буџета општине Пожега за претходне 2 године  

7.писмена изјава о обезбеђивању учешћа других донатора, у случају суфинансирања пројекта од стране општине Пожега

7. Рок и начин слањa предлога пројеката:

 • предлози пројеката предају се у року од 30 дана од дана објављивања Конкурса на званичној интернет презентацији општине Пожега www.pozega.org.rs и на огласној табли општине Пожега.
 • предлог пројекта мора бити у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Пожега у 2018.години– не отварати“
 • предлог пројекта доставља се на писарници општине Пожега или поштом на адресу: Општина Пожега – Комисија за финансирање пројеката удружења из буџета општине Пожега у 2018.години,  Трг Слободе бр. 9, 31210 Пожега
 • неблаговремене пријаве неће бити разматране
 • уколико је пријава непотпуна, Комисија за финансирање пројеката удружења одлучиће да ли ће тражити допуну документације или ће одбити пријаву као непотпуну

8. Рок за одлучивање и објављивање одлуке о финансирању предлога пројеката удружења

 • комисија за финансирање пројеката удружења у року од 30 дана од закључења Конкурса доноси одлуку о пројектима које ће предложити председнику Општине за финансирање, а председник Општине има рок од десет дана да закључи уговор о финансирању удружења
 • одлука о избору пројеката удружења која се финансирају из буџета општине Пожега биће објављена на огласној табли општине Пожега и званичној интернет презентацији Општине.

9. Информације о начину реализације одобрених пројеката

 • уплата одобрених средстава извршиће се у складу са динамиком реализације пројеката/програма и према достављеној документацији.
 • за све одобрене пројекте који се финансирају из буџета општине Пожега потребно је отворити посебан наменски рачун у  Управи за трезор.
 • корисник средстава се обавезује да достави Извештај о реализацији пројекта на начин и са садржајем предвиђеним у одељку општих напомена у обрасцу Извештаја о реализацији пројекта који је саставни део докумената која се односе на Конкурс.

 

03 број 400 -1/18 од  12.02. 2018. године

Комисија за финансирање пројеката удружења

из буџета општине Пожега

 

                                      Председник Комисије

Велимир Максић

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Образац за предлог пројекта - Преузми

Извештај о реализацији пројекта - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Одлука о додели уговора - јнмв 1.2.6/2018 Анализа воде
23.03.2018. 12:09

Одлука о додели уговора - јнмв 1.2.6/2018 Анализа воде - Преузми

oпширније...
 
Јавна набавка мале вредности, број јавне набавке 1.3.7/2018-Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације
22.03.2018. 15:55

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Решење о именовању стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2018. години
08.03.2018. 14:40

На основу члана 24. Закона о јавном  информисању и медијима (,,Службени гласник РС“ број 83­­/2014,58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“, бр.16/2016 и 8/2017), члана 54. Статута општине Пожега (,,Службени лист општине Пожега“ број 2/08, 9/08,3/10 и 8/15) председник општине Пожега доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА                

ПОДНЕТИХ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА  У 2018. ГОДИНИ

I

Именује се стручна комисија за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2018 години, (у даљем тексту Комисија), у саставу:

          1.  Новка Илић, на предлог УНС-а              

          2.  Владимир Илић,  на предлог ДНВ-а

          3.  Зорица Новаковић, медијски стручњак

II

Задатак Комисије је да на основу Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2018. години, изврши оцену пројеката поднетих на Конкурс, сачини образложени предлог о расподели средстава потписан од стране свих чланова Комисије и исти достави председнику општине ради доношења одлуке о расподели средстава.

 

Решење о именовању стручне комисије за оцену пројеката - Преузми

oпширније...
 
Јавна презентација урбанистичког пројекта за кат. парцеле бр. 184, 173, 172 и 179/3 КО Пожега на локацији "стара аутобуска станица"
08.03.2018. 12:45

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, на основу члана 63 Закона о планирању и изградњи изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 83 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања («Сл.гл.РС» број 64/15) оглашава

ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА

ЗА КАТ. ПАРЦЕЛE БР. 184, 173, 172 И 179/3 КО ПОЖЕГА

НА ЛОКАЦИЈИ „СТАРА АУТОБУСКА СТАНИЦА“
 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за кат. парцеле бр.184, 173, 172 и 179/3 КО Пожега, на локацији „Стара аутобуска станица“, биће организована  у периоду од 08.03.2018.године до 14.03.2018. године.

Обрађивач урбанистичког пројекта je Предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг „Урбанпројект“ д.о.о. Чачак, ул. Жупана Страцимира бр.35/III.

Непосредни увид у графичке прилоге урбанистичког пројекта може се обавити у холу зграде СО Пожега - II спрат сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова. Непосредни увид у осталу документацију урбанистичког пројекта може се извршити у канцеларији 46 зграде СО Пожега сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези истог.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу доставити непосредно преко писарнице Општинске управе у Пожеги, искључиво у писаном облику и закључно са периодом завршетка јавне презентације (14.03.2018.године), са назнаком «ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ».

oпширније...
 
Јавна презентација урбанистичког пројекта за кат. парцеле бр 184, 173, 172 и 179/3 КО Пожега на локацији "стара аутобуска станица"
23.02.2018. 13:40

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, на основу члана 63 Закона о планирању и изградњи изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 83 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања («Сл.гл.РС» број 64/15) оглашава

ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА КАТ. ПАРЦЕЛE БР. 184, 173, 172 И 179/3 КО ПОЖЕГА

НА ЛОКАЦИЈИ „СТАРА АУТОБУСКА СТАНИЦА“

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за кат. парцеле бр.184, 173, 172 и 179/3 КО Пожега, на локацији „Стара аутобуска станица“, биће организована у периоду од 23.02.2018.године до 01.03.2018. године.

Обрађивач урбанистичког пројекта je Предузеће за  консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг „Урбанпројект“ д.о.о. Чачак, ул. Жупана Страцимира бр.35/III.

oпширније...
 

Јавне набавке

ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)
22.03.2018. 11:30

ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема) - Преузми

oпширније...
 
Набавка материјала за одржавање водовода и канализације, отворени поступак, јнбр.1.1.11/2018
21.03.2018. 16:38

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора за јавну набавку број. 1.1.12/2018 , Набавка грађевинског материјала за потребе ЈКП "Наш Дом" Пожега
20.03.2018. 16:56

Одлука о додели уговора за јавну набавку број. 1.1.12/2018 , Набавка грађевинског материјала за потребе ЈКП "Наш Дом" Пожега - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке