4. седница СО Пожега - дневни ред и материјал
12.10.2016. 13:55

За четвртак 13.10.2016. године, у 10,00 сати
у великој сали Скупштине општине Пожега
с а з и в а м
ЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА МАКСИЋ ВЕЛИМИРА
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ
(Предлог на седници)
3. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 2016-2021. ГОДИНЕ
4. ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2016.
ГОДИНУ
- Извршење буџета општине Пожега за период 01.01-30.09.2016.
годину
5. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА М2 ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017.
ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
6. ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ
ПОЖЕГА
7. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈП
''ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА''
8. ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП ''НАШ ДОМ''
ПОЖЕГА
9. ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА'' ПОЖЕГА
10. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА РАДА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА'' ПОЖЕГА
11. ПРОГРАМ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА ЗА
2016/2017.
12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ОЛГА ЈОВИЧИЋ-
РИТА'' ПОЖЕГА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
- План рада ПУ ''Олга Јовичић-Рита'' за школску 2016/2017. годину
13. ЗАКЉУЧАК ЗА ПРЕНОШЕЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА КАТ.ПАРЦ.БР.465/1
КО ПОЖЕГА НА ЈП ''ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА''
14. ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ''МОТО КЛУБУ'' ПОЖЕГА ДА
У НАЗИВУ УДРУЖЕЊА КОРИСТИ НАЗИВ ''ПОЖЕГА''
15. ЗАКЉУЧАК О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА НА
ТРГУ СЛОБОДЕ БРОЈ 3
16. ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ О ПРОМЕНИ ГРАНИЦА
КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА У ОКРИВУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У ЦИЉУ
ИЗГРАДЊЕ ФАБРИКЕ СТРЕЉАЧКЕ МУНИЦИЈЕ
17. ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОТПИСИВАЊЕ
ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА И
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ’’KRISNEV MHE’’ Д.О.О. БЕОГРАД
18. ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
19. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ
(Материјал на седници)
20. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
Конкурс за суфинансирање медија
07.10.2016. 14:27

Због усклађивања са примедбама Коалиције новинарских удружења Србије, ПОВЛАЧИМО СТАРИ И ОБЈАВЉУЈЕМО НОВИ ТЕКСТ

ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ДРУГОМ КРУГУ КОНКУРСА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Конкурс - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Образац - пријава за пројектно финансирање - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Образац - буџет пројекта - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

oпширније...
 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1.1.6/2016 - Противградне ракете
12.09.2016. 13:00

Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Конкурсна документација - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

oпширније...
 
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 1.1.5/2016 - Рачунарска опрема.
14.07.2016. 22:28

Одговор на питање 1. - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Одговор на питање 2. - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

oпширније...
 

Актуелности

Обавештење о прибављању личних података о којима се води службена евиденција
03.10.2016. 09:12

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Министарство државне управе и локалне самоуправе донело је Упутство о примени одредаба чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а која ће појаснити и унапредити поступање органа управе у складу са наведеним одредбама. Како је Упутство необавезујућег карактера, његов садржај ће се проширивати и унапређивати у складу са развојем технолошких и техничких решења по питању размене података из службених евиденција по службеној дужности.

Закон о општем управном поступку, је усвојен у Народној Скупштини дана 29. фебруара 2016. године. Закон је ступио на снагу 9.марта 2016. године, а примењује се од 1. јуна 2017. године, изузев одредаба које прописују обавезе органа да бесплатно размењују податке из службених евиденција (чл. 9, 103. и 207.), које почињу да се примењују истеком 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, односно 8. јуна 2016. године. Органи који поступају у управном поступку дужни су да по службеној дужности, прибаве све податке о одлучним чињеницама који се воде у службеним евиденцијама, односно да органи по службеној дужности бесплатно размењују податке из службених евиденција, те да не смеју да захтевају од странке да их она достави.

                                                                    ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА

 

Списак службених евиденција - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

oпширније...
 
КОНКУРС ЗА НАБАВКУ САДНИЦА ШЉИВА, ЈАБУКА, ТРЕШАЊА, КРУШАКА И КАЈСИЈА ЗА ЈЕСЕЊУ САДЊУ 2016. ГОДИНЕ
22.09.2016. 08:29

Текст конкурса - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Захтев за саднице - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

oпширније...
 
Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
21.09.2016. 08:24

Текст огласа - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

oпширније...
 

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 1.1.5/2016 - Рачунарска опрема
12.07.2016. 02:17

Позив за подношење понуде - рачунари - Преузми документ

Конкурсна документација - рачунари - Преузми документ

oпширније...
 
ЈАВНА НАБАВКА - Отворени поступак 1.3.4/2016 - Радови на санацији клизишта у месту Каленићи - засеок Филиповићи - Одлука о додели уговора.
04.07.2016. 03:22

Одлука о додели Уговора, стр. 1 - Преузми документ

Одлука о додели Уговора, стр. 2 - Преузми документ

oпширније...
 
ЈАВНА НАБАВКА - Отворени поступак 1.3.5/2016 - Радови на санацији клизишта у насељу Пријановићи - Одлука о додели уговора.
04.07.2016. 03:18

Одлука о додели Уговора, стр. 1 - Преузми документ

Одлука о додели Уговора, стр. 2 - Преузми документ

oпширније...
 
све вести све јавне набавке