ОБАВЕШТЕЊЕ О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ
13.05.2021. 12:20

ОБАВЕШТЕЊЕ

О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

 

Носилац пројекта Тодор Томић из сеоског нацеља Горобиље, Пожега, као носиоц пројекта – „Реконструкције и доградње економског објекта – штале за гајење говеда, капацитета 104 грла, са пратећим простором на кат. парцели бр.298 КО Горобиље, Општуна Пожега“, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на  животну  средину.

Локација на којој ће се спроводити пројекат, кат. парцела бр.298 КО Горобиље  је у приватном власништву носиоца пројекта Тодора Томића, у уделу 1/1.

Катастарска парцела број 298 КО Горобиље налази се изван оквира урбанистичког подручја Пожеге, где су правила изградње и уређења локације прописана Просторним планом општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ број 8/13). Према намени простора дефинисаној у Просторном плану општине Пожега („Сл. лист општине Пожега“ бр. 8/13), тј. на основу шеме уређења насеља Горобиље, део катастарске парцеле број 298 КО Горобиље припада постојећем руралном становању у грађевинском подручју, док се остатак предметне кат.парцеле налази на подручју намењеном за пољопривредно земљиште а које се налази уз границу постојећег грађевинског подручја. За парцеле које се налазе на граници или са друге стране одређених граница (грађевинског подручја, зоне, одређене намене и сл,) правила изградње издају се на основу правила овог плана за доминанатну намену у окружењу предметне парцеле.

Објекат штале планиран је као приземни објекат габарита 48,09 м х 18,50 м за који је инвеститор прибавио Локацијске услове 03 број 350 –100/2021 ROP-POZ-8061-LOCА-1/2021  09.04.2021.године, издате од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега.

Предметна катастарска парцела има саобраћајни прикључак на јавну саобраћајницу – некатегорисан пут (  кат.парцела број 3576  КО Горобиље ).

У приложеном Идејном решењу за реконструкцију и доградњу економског објекта-штале за гајење говеда са пратећим простором, се наводи да је снабдевање пијаћом и техничком водом обезбеђено из сопствених извора (каптаже - бунара). 

Одвођење отпадних техничких и канализационих вода решено је изградњом септичких јама ( сенгрупа ) са таложником и предтретманом филтрирања пре повезивања на реципијент. Изђубравање је решено изградњом водонепропусне осочаре.

Основни процеси које ће се одвијати у објекту су следећи :

  • Процес исхране,
  • Процес измужаања и складиштења млека и
  • Одржавање хигијене.

 

Овим путем се обавештавају заинтересовани органи и организације као и заинтересована јавност да  могу извршити увид у поднети ЗАХТЕВ за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта, у згради општине Пожега, канцеларија бр.46, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, тј.  до закључно са 21.05.2021.год.

oпширније...
 
6. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
10.05.2021. 08:51

Дневни ред - Преузми

Материјал за седницу (.zip формат) - Преузми

oпширније...
 
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 2 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја
08.04.2021. 10:27

На основу члана 10 Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 8 (у даљем тексту: Правилник), 01 број 020-156-1/20 од 01.07.2020. године, а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији – Потпројекат 8 и са Уговором о гранту – Регионални стамбени програм – Стамбени пројекат у Републици Србији, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЈУП) и општине Пожега (у даљем тексту: Општина), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 8 (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 08.04.2021. године, расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 2 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја

 

  1. Предмет јавног позива

Предмет Јавног позива је додела помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 2 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја за лица која имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине (у даљем тексту: помоћ).

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи је бесповратна и одобрава се у максималном износу до 11.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије.

Помоћ за куповину сеоске куће одобрава се у максималном износу до 9.500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије, док се пакет помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја (у даљем тексту: пакет помоћи) одобрава у максималном износу до 1.500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије.

Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће из става 3. овог дела Јавног позива.

Сеоска кућа за коју се подноси Пријава за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: пријава) на Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: Јавни позив), не мора се налазити на територији Општине, већ се може налазити у било којој јединици локалне самоуправе на територији Републике Србије.

 

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Позив за подношење понуда - Радови на одржавању јавне расвете
11.05.2021. 07:24

Позив за подношење понуда - Радови на одржавању јавне расвете - Преузми

oпширније...
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -Услуга екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пожега за 2020. годину
29.04.2021. 07:06

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -Услуга екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пожега за 2020. годину - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Обавештење о поднетом захтеву за допуну дозволе за третман одн. складиштење и механичку припрему неопасног отпада за транспорт
07.05.2021. 14:20

Обавештење о поднетом захтеву за допуну дозволе за третман одн. складиштење и механичку припрему неопасног отпада за транспорт

Оператер - Александар Цветковић ПР“Сакупљање и рециклажа секундарних сировина Цветковић метали“ Узићи 45, Пожега (матични број : 61216324 и ПИБ : 106600878, а претежна делатност : 37100-Рециклажа металних отпадака и остатака), са делатношћу на локацији у Узићима, Узићи бб, на кат. парцели 892/2, КО Узићи на територији општине Пожега, поднео је захтев за допуну дозволе.

За управљање отпадом и обављање делатности складиштења и механичке припреме неопасног отпада за транспорт (откуп, обављање механичких поступака припреме : сечење, савијање, извлачење и сл.) као и привременог складиштења неопасног металног отпада који има употребну вредност од алуминјума и њихове легуре (месинг, бронза и челик), оператер поседује дозволу за третман одн. складиштење неопасног отпада рег. бр. 019, решење број 504-13/16 од 31.03.2017.год. као и Решење о измени и допуни дозволе 03 број 504-13/16 од 25.10.2017., оба издата од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега.

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 05.05.2021.год. оператер- Александар Цветковић ПР“Сакупљање и рециклажа секундарних сировина Цветковић метали“ Узићи 45, Пожега поднео Захтев за измену и допуну дозволе (бр. предмета 504-13/16 од 05.05.2021.год).

Захтев је поднет ради усклађивања постојеће дозволе са важећом законском и подзаконском регулативом, одн. усклађивање са Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом ("Службени гласник РС", број 93 од 26. децембра 2019.), који између осталог обавезује оператере на разврставање поступака Операције поновног искоришћења отпада - R листа и Операције одлагања - D листа.

С тим у вези оператер је доставио листу отпада разврстаног по Операцијама поновног искоришћења отпада са R листе.

Овим путем се обавештавају заинтересовани органи и организације као и заинтересована јавност да  могу извршити увид у поднети ЗАХТЕВ за издавање дозволе за управљање неопасним отпадом, у згради општине Пожега, канцеларија бр.46, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, тј.  до закључно са 16.05.2021.год.

 

Обавештење о поднетом захтеву за допуну дозволе за третман одн. складиштење и механичку припрему неопасног отпада за транспорт - Преузми

oпширније...
 
ЈАВНИ   УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ТРАНСФОРМАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЕМС – ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ У ПОЖЕГИ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ТРАНСФОРМАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЕМС – ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ У ПОЖЕГИ
29.04.2021. 12:35

На основу члана 50 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и члана 19 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину («Сл.гл.РС» број 135/04 и 88/10), Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега оглашава

ЈАВНИ   УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ТРАНСФОРМАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЕМС – ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ У ПОЖЕГИ

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ТРАНСФОРМАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЕМС – ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ У ПОЖЕГИ

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације комплекса трансформаторског постројења ЕМС – Електромрежа Србије у Пожеги и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације комплекса трансформаторског постројења ЕМС – Електромрежа Србије у Пожеги трајаће од 30. априла 2021.године до 29. маја 2021. године.

Непосредни увид у графичке прилоге нацрта Плана и Стратешке процене утицаја, може се обавити у холу испред просторија Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на другом спрату зграде ОУ Пожега, сваког радног дана од 0800 до 1400 сати. Непосредни увид у текстуални део нацрта Плана и Стратешке процене утицаја, може се извршити у канцеларији број 45, на другом спрату зграде, сваког радног дана од 0800 до 1400 сати, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези са овим документом.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе на нацрт Плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, могу доставити  у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега или путем мејла на адресу arhitekta.urbanizma@pozega.org.rs, закључно са даном завршетка јавног увида.

Након завршетка јавног увида Комисија за планове СО Пожега ће 08.јуна 2021.године одржати јавну седницу у биоскопској сали Спортско културног центра Пожега са почетком у 1200 сати, на којој сва физичка и правна лица која су доставила у датом року своје примедбе на предметни нацрт Плана и Стратешку процену утицаја, могу исте образложити пред комисијом, у складу са епидемиолошким условима.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Пратећа документација:

ПГР ЕМС, текст - Преузми

Образац за подношење примедаба и сугестија - Преузми

ПДР ЕМС планирана намена површина - Преузми

СПУ за ПДР трафостанице - Преузми

 

oпширније...
 
ЈАВНИ   УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГЕ
28.04.2021. 14:43

На основу члана 50 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега оглашава

ЈАВНИ   УВИД

У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПОЖЕГЕ

Јавни увид у нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације Пожеге трајаће од 29. априла 2021.године до 29. маја 2021. године.

Непосредни увид у графичке прилоге нацрта Плана, може се обавити у холу испред просторија Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на другом спрату зграде ОУ Пожега, сваког радног дана од 0800 до 1400 сати. Непосредни увид у текстуални део нацрта Плана може се извршити у канцеларији број 45, на другом спрату зграде, сваког радног дана од 0800 до 1400 сати, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези са овим документом.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе на нацрт Плана могу доставити  у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега или путем мејла на адресу arhitekta.urbanizma@pozega.org.rs, закључно са даном завршетка јавног увида.

Јавна презентација нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације Пожеге, одржаће се 19.05.2021. године у 1200 сати, у биоскопској сали Спортско културног центра Пожега, у складу са епидемиолошким условима.

Након завршетка јавног увида Комисија за планове СО Пожега ће 08.јуна 2021.године одржати јавну седницу у биоскопској сали Спортско културног центра Пожега са почетком у 1200 сати, на којој сва физичка и правна лица која су доставила у датом року своје примедбе на предметни нацрт плана, могу исте образложити пред комисијом, у складу са епидемиолошким условима.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Пратећа документација:

Измена и допуна ПГР Пожега, текст плана - Преузми

Образац за подношење примедаба и сугестија ПГР Пожега - Преузми

Карта планиране намене површина - Преузми

Карта урбанистичке регулације - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Позив за подношење понуда-Средства за личну хигијену
22.04.2021. 16:08

Позив за подношење понуда-Средства за личну хигијену - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда-услуга прања возила
22.04.2021. 16:08

Позив за подношење понуда-услуга прања возила - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда-Гуме и делови за путничка возила
22.04.2021. 16:07

Позив за подношење понуда-Гуме и делови за путничка возила - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке