Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину
23.07.2021. 10:24

ОБАВЕШТЕЊЕ

О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ДАВАЊЕ  САГЛАСНОСТИ   НА   СТУДИЈУ  О  ПРОЦЕНИ   УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

Предузеће „Beton IN1" д.о.о.Нови Београд, Савски насип бр.1, PIB:111352898, носиoц пројекта : „Мобилно привремено постројење за производњу бетона-бетоњерка, капацитета 100 м3/ сат која се поставља на кат.парцели 1559/1 КО Пожега, општина Пожега, у оквиру Индустријске зоне“, поднело је Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта  на  животну  средину (три примерка студије у аналогном и један у дигиталном облику).

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентације и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (''Сл.глРС'',бр.69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Скупштине општине Пожега, Трг Слободе бр.9, соба бр.46, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања  овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и чланом 6. горе поменутог Правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Пожега, Трг Слободе бр.9.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гл.РС'',бр.135/04,36/09) и са чланом 5. горе поменутог Правилника о поступку јавног увида, дана 23.08.2021.год. са почетком у 10 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама СО Пожега (Скупштинска сала).

oпширније...
 
Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пожега за 2022. годину
23.07.2021. 07:59

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија)/ надлежни орган општине Пожега, расписује јавни позив којим обавештава:

 • образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
 • високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
 • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пожега за 2022. годину, до дана 31.октобра 2021. године.

Потребна документација:

 1. Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
 2. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;

            Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине Пожега, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

            Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07 до 15 часова, у просторијама Одељења за привреду и локални економски развој, Општинске управе Пожега, општине Пожега, Улица трг Слободе, бр. 9, други спрат, канцеларија број 39 или са сајта www.pozega.org.rs.

            Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2021. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавнoм позиву сматраће се неблаговременим и Комисија/надлежни орган ће га вратити подносиоцу неотворен.

oпширније...
 
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пожега за 2022. годину
23.07.2021. 08:05

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта/надлежни орган јединице локалне самоуправе Пожега, општине Пожега, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

 • власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и
 • власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

 

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Пожега за 2022. годину, до дана 31. октобра 2021. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром je :

 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
 2. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром:

а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе) и /или

б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу са Законом о рачуноводству за правно лице, за пољопривредну нфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева) и/или

в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева).

 1. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);
 2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);

 

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

Пратећа документација:

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури - Преузми

Затев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Позив за подношење понуда-Столарски радови(хобловање и лакирање паркета)
21.07.2021. 07:33

Позив за подношење понуда - Столарски радови (хобловање и лакирање паркета) - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда-Радови на одржавању хоризонталне сигнализације
09.07.2021. 11:46

Позив за подношење понуда-Радови на одржавању хоризонталне сигнализације - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Померен рок за пријављивање за бесплатне информатичке обуке
22.07.2021. 13:37

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да је померен рок за пријављивање незапослених лица за похађање бесплатних специјалистичких обука из области информационо-комуникационих технологија.

Сви заинтересовани незапослени који се налазе на евиденцији НСЗ, могу се пријавити за учешће у овом програму најкасније до 1. септембра ове године, док је термин за почетак обука померен на 13. септембар.  

На основу Споразума о сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Национална служба за запошљавање позива незапослена лица да се пријаве за похађање специјалистичких обука из области информационо-комуникационих технологија.

Обуке за занимања Software Developer, Data Analyst, IT Administrator и AI Practitioner организоваће компанија ,,Semos Education“, као подршку Глобалној иницијативи за стицање дигиталних вештина компаније „Majkrosoft“ (GSI). 

Наведене обуке ће бити реализоване онлајн, док је учешће незапослених лица са евиденције НСЗ која се пријаве за овај вид стручног усавршавања, потпуно бесплатно. Једини услов за похађање обука је познавање енглеског језика, а пријављивање кандидата ће се обављати преко интернет сајта: gsi.algoritam.org

Извор: ww.nsz.gov.rs

oпширније...
 
Како постати еГрађанин – поступак регистрације и пријаве на портал еУправе
22.07.2021. 12:56

oпширније...
 
Фондација Ана и Владе Дивац: Конкурс за доделу РСК стипендија за школску 2021/2022. годину
13.07.2021. 14:11

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ РСК СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ


Фондација «Ана и Владе Дивац» у сарадњи са донаторима из САД, расписује конкурс за доделу РСК стипендија ученицима који 2021. године уписују први, други, трећи или четврти разред средње школе на територији Републике Србије, а по унапред утврђеним условима.

I УСЛОВИ

Право на стипендију имају ученици који у септембру 2021. године уписују I, II, III или IV разред средње школе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, а који имају успеха у учењу и владању и чији је барем један родитељ/старатељ имао избеглички статус у Републици Србији, а избегао је из Републике Хрватске и то из следећих општина: Бенковац, Војнић, Вргинмост, Глина, Грачац, Двор, Доњи Лапац, Дрниш, Книн, Кореница, Костајница, Крњак, Обровац, Петриња, Плашки, Слуњ, Задар, Цапраг, Грубишно Поље, Дарувар, Окучани, Пакрац, Слатина, Бели Манастир, Вуковар, Даљ, Мирковци, Тења.

На конкурс за доделу ученичких стипендија могу се пријавити ученици I, II, III или IV разредa средње школе који у школовању постижу одличан општи успех (од 4,50 до 5,00), а чији један или оба родитеља/старатеља имају доказ да су избегли из горе наведених општина. Предност при додели стипендије имаће кандидати који до сада нису добијали ову стипендију.

Број стипендија који се додељује за школску 2021/2022. годину је 32. Стипендије се исплаћују на месечном нивоу за време трајања школске године (10 месеци), а у месечном износу од 5,000 динара.  

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси обавезну документацију:

1.         Пријавни образац (преузети са сајта Фондације);

2.         Уверење о постигнутом успеху ученика у претходном школовању (Копија књижице/сведочанства за последње 3 године школовања)

3.         Уверење о постигнутим успесима на такмичењима (Копија диплома, награда и сл.)

4.         Уверење о просечном месечном приходу по члану породице ученика (Потврда од послодавца о висини нето примања за последња 3 месеца, пензиони лист или потврда националне службе за запошљавање за незапослене родитеље/старатеље)

5.         Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте оба родитеља или старатеља.

6.         Потврда о избеличком статусу оба или једног родитеља/старатеља (Копија избегличке легитимације или потврда од Комесаријата за избегла и расељена лица)

7.         Потврда о волонирању, уколико је ученик волонирао у некој институцији или организацији.

Конкурс ће бити отворен од 13.7.2021. до 30.7.2021. године. Пријаве се шаљу на адресу Фондације Ана и Владе Дивац, Илије Гарашанина 53а, 11 000 Београд са назнаком „За РСК стипендије“. Све додатне информације могу се добити на телефон 011/33 41 755.

 

Комплетан текст Конкурса можете погледати на сајту Фондације - www.divac.com/Konkursi/3001/KONKURS-ZA-DODELU-RSK-STIPENDIJA-ZA-SKOLSKU.shtml 

oпширније...
 

Јавне набавке

Позив за подношење понуда -Набавка бесплатних уџбеника
25.06.2021. 12:29

Позив за подношење понуда -набавка бесплатних уџбеника  школска 2021-2022.год. -25.06.2021.- Преузми

Спецификација-уџбеници-Набавка бесплатних уџбеника за школску 2021-2022.годину-Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда - Услуге осигурања запослених - Добровољно здравствено осигурање
24.06.2021. 12:45

Позив за подношење понуда - Услуге осигурања запослених - Добровољно здравствено осигурање- Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда-Услуга контроле и управљања радом саобраћајне светлосне сигнализације на територији општине Пожега
04.06.2021. 07:09

Позив за подношење понуда-Услуга контроле и управљања радом саобраћајне светлосне сигнализације на територији општине Пожега - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке