Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
06.08.2018. 16:20

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Обавештење о јавној расправи и јавној презентацији
06.08.2018. 16:19

Завод за заштиту природе Србије доставиo је Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Пожега, дана 20.07.2018.год. Студију заштите предела изузетних одлика „Маљен“ коју је израдио Завод за заштиту природе, ради обављања процедуре јавног увида и јавне расправе који ће бити одржани у петак 24.08.2018.год. са почетком у 12оо часова у просторијама Градске управе града Ваљева (Велика скупштинска сала).

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине је 26.06.2018.год. огласило следећи текст :

Подручје Предела изузетних одлика „Маљен”, које се предлаже за заштиту, се налази у западном делу Србије, на северу Ваљевских планина и обухвата Град Ваљево са катастарским општинама Дивчибаре, Пријездић и Бачевци, као и општине Горњи Милановац са катастарском општином Богданица, општина Мионица са катастарским општинама Брежђе, Горњи Лајковац, Крчмар, Осеченица и Планиница и општину Пожегу са катастарским општинама Љутице и Тометино поље, укупне површине 10.104,83 ха, од чега је 3.098, 33 ха (30,66%) у државном власништву, 5.335, 58 ха (52.80%) у приватном власништву и у јавном власништву, 1.670, 92 ха (16.54%).

Нацрт уредбе о проглашењу Предела изузетних одлика „Маљен” и Студија заштите са картографском документацијом, које је на основу овлашћења из чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 900 до 1400 часова у канцеларији бр.46, у згради ОУ Пожега.

Физичка и правна лица могу, примедбе и мишљења на поднети захтев могу поднети у писаном облику и доставити Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Пожега, све до закључно са 22.08.2018.год.

ЈАВНА РАСПРАВА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА докумената о заштити биће одржана у петак, 24. августа 2018. године, са почетком у 1200 часова у просторијама Градске управе града Ваљева (Велика скупштинска сала).  

У јавној расправи могу учествовати физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач документа о заштити јавно износи свој став.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине.

oпширније...
 
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 2 сеоске куће са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметних сеоских кућа са окућницом
25.07.2018. 12:13

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 2 сеоске куће са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметних сеоских кућа са окућницом

 

  1. Предмет јавног позива

Предмет Јавног позива је додела помоћи за куповину 2 сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Сеоска кућа) и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне Сеоске куће (у даљем тексту: Пакет помоћи) за лица која имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине (у даљем тексту: Помоћ).  

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица за куповину Сеоске куће и доделу пакета Помоћи је бесповратна и одобрава се у максималном износу до РСД 1.355.016,3.

Помоћ за куповину Сеоске куће одобрава се у максималном износу до РСД 1.170.241,35, док се Пакет помоћи одобрава у максималном износу до РСД 184.774,95 са ПДВ.

Изабрани корисник помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину Сеоске куће и доделу пакета Помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће у износу до 50% од износа из става 3. дела I Јавног позива.

Изузетно, средства одобрена за Пакет помоћи могу бити употребљена за плаћање трошкова пореза на пренос апсолутних права, таксе за укњижење и других трошкова везано за стицање права својине на предметној сеоској кући и то само за најугроженије категорије изабраних корисника и под условом да не учествује додатно сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће.

Сеоска кућа за коју се подноси Пријава за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину Сеоске куће и доделу пакета Помоћи (у даљем тексту: Пријава) на Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину Сеоске куће и доделе пакета Помоћи (у даљем тексту: Јавни позив), не мора се налазити на територији Општине, већ се може налазити у било којој јединици локалне самоуправе на територији Републике Србије.

Подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у Пријави не могу да буду у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

  1. Корисници

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу Пакета помоћи (у даљем тексту: Помоћ), може бити додељена избеглицама које су услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, a које су

1) смештене у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалном или неформалном или угрожене избеглице у приватном смештају, и бивши носиоци станарског права,

2) без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији

према критеријумима Регионалног стамбеног програма, а имајући у виду критеријуме угрожености утврђене од стране УНХЦР-а.

Помоћ може да оствари избеглица и чланови његовог породичног домаћинства који имају боравиште/пребивалиште на територији Општине, под условима, мерилима и у поступку који су утврђени Правилником.

 

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА - ПРЕУЗМИ

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Реконструкција и доградња пословног школског објекта Техничке школе Пожега
14.08.2018. 14:10

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Реконструкција и доградња пословног школског објекта Техничке школе Пожега - Преузми

oпширније...
 
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Реконструкција и доградња пословног школског објекта Техничке школе Пожега
14.08.2018. 14:09

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Реконструкција и доградња пословног школског објекта Техничке школе Пожега - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

17. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
20.07.2018. 19:54

За четвртак 26.07.2018. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега
с а з и в а м


СЕДАМНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНК СА ШЕСНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА (материјал на седници)
3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ
4. РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА У ЛИКВИДАЦИЈИ
5. ОДЛУКА О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ПД „СПОРТСКИ ОБJЕКТИ“ доо ПОЖЕГА У ЛИКВИДАЦИЈИ
6. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ЛИКВИДАЦИОНОГ ОСТАТКА ПД „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ доо ПОЖЕГА У ЛИКВИДАЦИЈИ
7. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ, НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПОЖЕГА
8. СТАТУТ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА
9. ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“, ПОЖЕГА, ЗА 2018. ГОДИНУ
10. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
11. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
12. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК СО
Зорица Митровић

 

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
Општинско руководство организовало састанке са грађанима свих Месних заједница
09.07.2018. 12:57

Како би сагледали стање на терену, односно приоритете међу потребама мештана свих пожешких села, председник општине др Милан Божић је са својим сарадницима одржао састанке са грађанима свих села.

Након ових састанака, јасно је да је у највећој мери изражена потреба за улагање у инфраструктуру, у првом реду - путну.

Председник је обећао да ће у сарадњи са Одборима месних заједница и њиховим председницима обезбедити материјал за насипање некатегорисаних и категорисаних путева, наставити са започетим радовима на асфалтирању појединих путева, али и направити планове за ову годину, а све у складу са приоритетима које поставе саме Месне заједнице односно њихови мештани.

Видео прилоге са састанака можете погледати на страници Видео записи

oпширније...
 
Јавни увид у измене и допуне плана генералне регулације Пожеге
02.07.2018. 12:41

ЈАВНИ УВИД
У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГЕ


Јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације Пожеге трајаће од 29. јуна до 29. јула 2018. године.
Непосредни увид у графичке прилоге нацрта Измене и допуне Плана генералне регулације Пожеге може се обавити у холу зграде СО Пожега - II спрат сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова. Непосредни увид у текстуални део нацрта плана може се извршити у канцеларији 45 зграде СО Пожега сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези нацрта плана.
Јавна презентација нацрта Измене и допуне Плана генералне регулације Пожеге биће одржана у среду 18.07.2018.године, у великој сали зграде СО Пожега са почетком у 13,00 сати

oпширније...
 

Јавне набавке

Јавна набавка велике вредности, Набавка 1 пакета грађевинског материјала за адаптацију сеоскe кућe. ЈН бр.1.1.7/2018
07.08.2018. 14:15

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Питања и одговори везани за јавну набавку 1.3.12/2018– Реконструкција и доградња пословног школског објекта Техничке школе Пожега
06.08.2018. 16:12

Питања и одговори везани за јавну набавку 1.3.12/2018– Реконструкција и доградња пословног школског објекта Техничке школе Пожега - Преузми

oпширније...
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Субвенционисање набавке пољопривредне механизације за потребе пољопривредника са територије општине Пожега
03.08.2018. 10:03

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Субвенционисање набавке пољопривредне механизације за потребе пољопривредника са територије општине Пожега - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке