О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ради отуђења из јавне својине општине Пожега градског грађевинског земљишта означеног као кат. парцела број 509/62 у површини од 1107 м2 уписана у листу непокретности број 5982 КО Пожега.
29.01.2021. 09:16

На основу члана 19 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности  непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права и Одлуке  Скупштине општине Пожега 01 број : 011-42/2020 од 18.12.2020.године, Комисија за спровођење поступка отуђења земљишта, објављује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ради отуђења из јавне својине општине Пожега градског грађевинског земљишта означеног као кат. парцела број 509/62 у површини од 1107 м2 уписана у листу непокретности број 5982 КО Пожега.

Почетна цена по 1м2 износи 3.527,34 динара, што укупно чини износ од 3.904.765,38 динара.

Почетна цена је утврђена на основу  обавештења Општинске управе Пожега, Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено- комуналне послове и заштиту животне средине 03 број 350-2/21 од 04.01.2021.године, и дописа  Министарства финансија, Пореске управе, Сектор за издвојене активности, Одсек за контролу издвојених активности малих локација Пожега број 081-464-08-00001/2021-0000 од 05.01.2021.године.

Рок за достављање понуда је  десет дана од дана објављивања огласа.

Поступак отварања приспелих понуда одржаће се дана 10.02.2021. године, са почетком у 14,00 30часова, у Великој сали општине Пожега.

Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица, уз претходну уплату учешћа у износу од 40% утврђене почетне цене, односно 1.561.906,15 динара, на текући рачун број 840-742152843-59.

Укупна купопродајна цена  се умањује за износ уплаћеног депозита.

Доказ о уплати депозита доставити на адресу Општина Пожега, Трг Слободе бр.9, поштом или на писарници Општинске управе, Комисији за спровођење поступка отуђења земљишта из јавне својине,  најкасније три дана, пре дана отварања приспелих понуда.

Учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда повраћај депозита извршиће се у року од десет од дана отварања понуда.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене накнаде.

Понуде доставити у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи , ко је подносилац понуде и назнаком „ не отварати“.

Подношење понуда се врши на адресу: Општина Пожега, Трг Слободе бр.9, поштом или на писарници Општинске управе, Комисији за спровођење поступка отуђења земљишта из јавне својине .

Понуда правног лица мора  да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.

Уз понуду правног лица се прилаже оригинал извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 дана.

Понуда физичког лица мора да садржи : име, презиме, адресу, број личне карте и број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице предузетник уз понуду се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана.

oпширније...
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА - Начелник Општинске управе општине Пожега
27.12.2020. 21:34

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, на основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије,  број 21/16, 113/2017 и 95/18), члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 -др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16), члана 72. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 1/19) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Пожега, 01број 011-50/20 од 25.12.2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 I Орган у коме се раднo местo попуњава

Општинска управа општине Пожега, Трг Слободе бр.9.

  II Положај који се попуњава

 1.  Начелник Општинске управе општине Пожега – I група положаја, број службеника на положају: 1.

 Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.

oпширније...
 
ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2021. години
05.02.2021. 12:18

Датум објаве 5.02.2021. године.
Датум истека рока за пријављивање 25.02.2021. године

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", број 83/14, 58/15, 12/16-аутентично тумачење), чланова 87. и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), чланa 8. и 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", број 16/16, 8/17), Решења Комисије за контролу државне помоћи РС број 401-00-00010/2021-01/2 од 25.01.2021.године, члана 55. Статута општине Пожега ("Службени лист општине Пожега", број 1/19), и Одлуке о буџету општине Пожега за 2021. годину ("Службени лист општине Пожега", број 10/20), председник општине Пожега, дана 05.02.2021.године,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2021. години

 

 1. Намена и износ средстава

 Конкурс се расписује ради суфинансирања пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Пожега; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју науке, развоју спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи; унапређењу медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Пожега за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања, општина Пожега опредељује из буџета средства за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања,  у износу од 7.500.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту производње медијских садржаја из области јавног информисања, а који ће бити суфинансиран средствима из буџета општине Пожега износи 10.000,00 динара а највећи износ средстава који се одобрава по пројекту износи 3.750.000,00 динара.

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација траје најкасније до 31.12.2021.године.

 

2. Право учешћа

Право учешћа на Конкурсу имају:

а) издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре.

б) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на конкурсу. Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на Конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Учесник Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима, који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са члановима 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи, односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

Учесник Конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за телевизију.
 

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање - Преузми

Образац 1 - Буџет пројекта - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Обавештење о закљученом уговору - Услуга јавног превоза
22.02.2021. 07:10

Обавештење о закљученом уговору - Услуга јавног превоза - Преузми

oпширније...
 
План јавних набавки за 2021. годину
11.02.2021. 07:22

План јавних набавки за 2021. годину - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА - Заменик начелника Општинске управе општине Пожега
27.12.2020. 21:26

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, на основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије,  број 21/16, 113/2017 и 95/18), члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 -др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16), члана 72. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 1/19) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе општине Пожега, 01број 011-49/20 од 25.12.2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

I Орган у коме се раднo местo попуњава

Општинска управа општине Пожега, Трг Слободе бр.9.

II Положај који се попуњава

 1.  Заменик начелника Општинске управе општине Пожега – II група положаја, број службеника на положају: 1.

Опис послова: Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине; обавља и друге послове из  надлежности Општинске управе  по овлашћењу начелника управе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.

oпширније...
 
4. Седница СО Пожега
14.12.2020. 15:33

На основу члана 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),

За петак  18.12.2020. године, у 10.00 часова

у сали Културног центра Пожега

с   а   з   и   в   а   м

ЧЕТВРТУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА  (предлог Комисије на седници)  
 2. ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ  СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
 3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
 4. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020.-30.09.2020. ГОДИНЕ
 5. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 6. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 7. ОДЛУКА О ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ЗА НОВОРОЂЕНЧАД
 8. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 9. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ ОТПАДНИХ ВОДА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 10. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
 11. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ - СКЦ ПОЖЕГА
 12. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ
 13. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
 14. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ
 15. ПРОГРАМ  ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
 16. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА 2021. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
 17. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 18. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ
 19. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 20. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ  НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА
 21. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ
 22. ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 23. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА
 24. ПРОГРАМ РАДА СПОРТСКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 25. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА, ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ
 26. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА, ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
 27. ИЗВЕШТАЈИ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА У 2020. ГОДИНИ И ПРОГРАМИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА-БЕЛЕ ВОДЕ“, „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА –ПОЧЕЧА“ И „СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА-ЉУТИЦЕ“
 28. ПРОГРАМ РАДА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА ЗА 2021/2022. ГОДИНУ
 29. ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ JП.–“Дирекција за изградњу” – ПОЖЕГА, у ликвидацији  
 30. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА                   
 31. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 32. ПРИБАВЉАЊЕ, ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП СРЕДСТАВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ:
 • ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ УДЕЛА У КАПИТАЛУ „FULL PROTECT“ DOO BEOGRAD И ОВЛАШЋЕЊЕ ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ИВАНУ НОВАКОВИЋУ ДА ПОТПИШЕ УГОВОР
 • ОДЛУКА О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ – ЗЕМЉИШТА – ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА И ПРЕДУЗЕЋА „РАТКО МИТРОВИЋ“ ПОЖЕГА ДОО, БЛИЖЕ  ОЗНАЧЕНИХ КАО КП. БР. 465/1, 358/1, 358/4 И 358/5 СВЕ КО ПОЖЕГА
 • ЗАКЉУЧАК О ПРИБАВЉАЊУ У СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА КП.БР. 1327/1 и 1327/31 ОБЕ КО ПОЖЕГА, ЗА ИЗГРАДЊУ ИГРАЛИШТА
 • ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА КП. БР.465/12 КО ПОЖЕГА
 • ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ –СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА КП. БР. 509/62 У КО ПОЖЕГА

33. ОДЛУКА О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ТРГУ СЛОБОДЕ БРОЈ 3 У ПОЖЕГИ РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА ДЕЛА УЛИЦЕ ПЕТРА ЛЕКОВИЋА, КП.БР.104/19  КО ПОЖЕА (БОЛОВИЋ ПРЕДРАГ,ПОЖЕГА)
34. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА – ДЕЛА НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЗ УЗИЋИ, КПБР 862 КО УЗИЋИ И ПРОГЛАШЕЊА ЗА ЈАВНО ДОБРО (ЈОКИЋ НЕБОЈША, БЕОГРАД И САМАРЏИЋ НИКОЛ, НЕМАЧКА)
35. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ ( материјал на седници)
36. 0ДБОРНИЧКА ПИТАЊА
                                                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК СО,

Дејан Мркић

Преузмите комплетан материјал за седницу (.zip формат)

oпширније...
 
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ПРОСТОРА УЗ КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ МУНИЦИЈЕ У ВИСИБАБИ
07.12.2020. 14:38

ЈАВНИ   УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ПРОСТОРА

УЗ КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ МУНИЦИЈЕ У ВИСИБАБИ

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за изградњу паркинг простора уз комплекс фабрике муниције у Висибаби трајаће од 07. децембра 2020.године до 08. јануара 2021. године.

Непосредни увид у графичке прилоге нацрта Плана може се обавити на писарници ОУ Пожега сваког радног дана од 0800 до 1400 сати. Непосредни  увид  у текстуални део нацрта Плана може се извршити на шалтеру број 4 писарнице ОУ Пожега, где се  могу  добити и сва детаљнија обавештења у вези са овим документом.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе на  нацрт  Плана могу доставити у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега или путем мејла  на адресу urbanizam45@gmail.com, закључно са даном завршетка јавног увида.

Након завршетка јавног увида Комисија за планове СО Пожега ће 15.јануара 2021.године одржати јавну седницу у Великој сали зграде СО-е Пожега са почетком у 1200 сати, на којој сва физичка и правна лица која су доставила у датом року своје примедбе на предметни нацрт плана, могу исте образложити пред комисијом.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Пратећа документација - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Oбавештење о закљученом уговору-Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта Дома здравља у Пожеги
25.09.2020. 14:54

Oбавештење о закљученом уговору-Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта Дома здравља у Пожеги - Преузми

oпширније...
 
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА
07.09.2020. 18:09

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда у поступку набавке: Услуга израде Акта о процени ризика на радним местима, правилника о безбедности и здрављу на раду и програма оспособљавања за безбедан и здрав рад
12.08.2020. 14:49

Позив за подношење понуда у поступку набавке: Услуга израде Акта о процени ризика на радним местима, правилника о безбедности и здрављу на раду и програма оспособљавања за безбедан и здрав рад - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке