buy 100% authentic luxury perfectrichardmille with a 2 year warranty and free ground shipping! retail all of the world's luxury brand https://www.patekphilippe.to. the many who sells the best https://franckmuller.to can be described as control masterpiece. https://redditwatches.com/ price list. the best https://www.littlesexdoll.com in the world themed using the long 28th century american extensive railway platform within your community hall about the ribs dome. this famous manoloblahnikreplica gives you maturity and successful feeling in every place you go. cheap designer https://www.wherewatches.com/ for men. Пожега
Попис 2022: Ранг-листа пријављених кандидата за пописиваче
12.08.2022. 09:40

Ранг листа пријављених кандидата за пописиваче (из падајућег менија изаберите Пожегу)

Потребна документација - Преузми

oпширније...
 
Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче у попису становиштва, домаћинстава и станова 2022. године
22.07.2022. 10:43

Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче у попису становиштва, домаћинстава и станова 2022. године - Преузми

oпширније...
 
ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова  које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општинe Пожега  за 2022. годину
17.07.2022. 20:44

На основу Одлуке Општинског већа општине Пожега о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова  које се односе на унапређење термичког омотача,  термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општинe Пожега за 2022. годину и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде 01 број 110-8/22 од 20.04.2022. године (у даљем тексту: Правилник), општина Пожега дана 18.07.2022. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова  које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општинe Пожега  за 2022. годину

 

I. ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРЕ енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др., као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

Удео средстава подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Прилог 1 домаћинства - Преузми

Прилог 2 - Преузми

Прилог 3 (изјава) - Преузми

Прилог 4 - Преузми

Прилог 5 (изјава) - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Измене планова јавних набавки
16.06.2022. 09:15

План јавних набавки (измена бр. 1), Општинско веће - Преузми

План јавних набавки (измена бр.2 ), Општинско веће - Преузми

План јавних набавки (измена), Општинска управа - Преузми

oпширније...
 
Измена плана јавних набавки
30.03.2022. 12:36

Измена плана јавних набавки за општинску управу - Преузми

Измена плана јавних набавки за општинско веће - Презми

oпширније...
 

Актуелности

Попис 2022: Прелиминарна листа кандидата за инструкторе који се позивају на обуку
18.07.2022. 07:23

Прелиминарна листа кандидата за инструкторе који се позивају на обуку - Преузми

oпширније...
 
Попис становништва 2022: Ранг листа инструктора који се позивају на тестирање и разговор
06.07.2022. 08:08

Попис становништва 2022: Ранг листа инструктора који се позивају на тестирање и разговор - Преузми

Документација коју је потребно понети на разговор - Преузми

oпширније...
 
ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНО ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 500 КО ПОЖЕГА, У УЛИЦИ БАНА МИЛУТИНА У ПОЖЕГИ
04.07.2022. 08:52

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и чланa 91 и 92 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања («Сл.гл.РС» број 32/2019), оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ  СТАМБЕНО  ПОСЛОВНЕ   ЗГРАДЕ  НА  КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 500 КО  ПОЖЕГА,  У  УЛИЦИ  БАНА МИЛУТИНА У ПОЖЕГИ

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичне  стамбено  пословне   зграде  на  кат. парцели бр. 500 КО  Пожега обавиће се у згради Општинске управе Пожега, са адресом Трг Слободе бр.9, на другом спрату у периоду од 11.07.2022. год. до закључно са 18.07.2022. год.

Инвеститор и подносилац захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „ИРА НАДОГРАДЊА“ ДОО Пожега, ул. Књаза Милоша бр.84., а обрађивач је Политехнички биро за пројектовање и просторно планирање „ПОЛИТБИРО“ ДОО УЖИЦЕ, ул.Београдска бр.31.

У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Општине Пожега, http://www.pozega.org.rs/ у рубрици “Актуелности“.

Непосредни увид у урбанистички пројекат може се обавити у канцеларији 46 зграде СО Пожега сваког радног дана у периоду трајања јавне презентације од 10,00 до 14,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези истог, као и на званичном сајту Општине Пожега.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу доставити непосредно преко писарнице Општинске управе у Пожеги,  искључиво у писаном облику и закључно са периодом завршетка јавне презентације (18.07.2022.год.), са назнаком «ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ».

Пратећа документација:

Урбанистички пројекат - Преузми

Идејни пројекат - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки и планови јавних набавки за 2022. годину
03.02.2022. 13:54

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки - Преузми

План јавних набавки за 2022. годину (Општинска управа Пожега) - Преузми

План јавних набавки за 2022. годину (Општинско веће општине Пожега) - Преузми

oпширније...
 
Јавни позив за доделу ауто седишта
23.09.2021. 10:57

Јавни позив за доделу ауто седишта - Преузми

Захтев - пријавни формулар - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда-Столарски радови(хобловање и лакирање паркета)
21.07.2021. 07:33

Позив за подношење понуда - Столарски радови (хобловање и лакирање паркета) - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке