Решења донета по расписаном Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Пожега у 2019. години
20.03.2019. 16:51

Решење о додели средстава из области музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) - Преузми

Решење о додели средстава из области ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура - Преузми

Решење из области књижевност - Преузми

Решење из области откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем - Преузми

oпширније...
 
20. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
01.03.2019. 18:58

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),

За четвртак 07.03.2019. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега


с а з и в а м
ДВАДЕСЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
3. ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
4. ДОПУНА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА М2 ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
5. ОДЛУКА О БЕСПЛАТНОМ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА УЗ ЦЕНОВНИК , РЕД ВОЖЊЕ И СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА БЕСПЛАТНОГ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
6. ОДЛУКА О АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
7. ИЗМЕЊЕН И ДОПУЊЕН СТАТУТ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА СА МИШЉЕЊЕМ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
8. ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
9. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ АНЕКСА УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА
10. ПРЕДЛОГ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ – ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА
11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ ЈП „РЗАВ „ АРИЉЕ
12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ
13. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ ПОЖЕГА
14. ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ – ТО РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА
15. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
16. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
17. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК СО
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
Јавни конкурс за попуњавање положаја - Заменик начелника Општинске управе општине Пожега
02.03.2019. 10:32

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, на основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије,  број 21/16, 113/2017 и 95/18), члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 -др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16), члана 57. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе општине Пожега, 01број 011-3/19 од 27.02.2019. године, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА


I Орган у коме се раднo местo попуњава

Општинска управа општине Пожега, Трг Слободе бр.9.

II Положај који се попуњава

1.  Заменик начелника Општинске управе општине Пожега – II група положаја, број службеника на положају: 1.

Опис послова: Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине; обавља и друге послове из  надлежности Општинске управе  по овлашћењу начелника управе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.


Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Изјава 1 - Преузми

Изјава 2 - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Одлука о обустави поступка јавне набавке радова: Реконструкција моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега
26.03.2019. 11:18

Одлука о обустави поступка јавне набавке радова: Реконструкција моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега - Преузми

oпширније...
 
Oдлука о додели уговора о јавној набавци радова Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега
25.03.2019. 14:34

Oдлука о додели уговора о јавној набавци радова Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Одлука о прекиду образовно-васпитног рада на територији општине Пожега
14.02.2019. 17:18

На основу члана 54. статута Општине Пожега ("Сл. лист Општине Пожега" бр. 2/08, 3/10 и 8/15), члана 105 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гл. РС" бр 88/17) и на основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-00134/2019-07 од 13.02.2019. године, Председник доноси

Одлуку

о прекиду образовно-васпитног рада

1. Прекида се образовно-васпитни рад у основним и средњим школама на територији општине Пожега у периоду од 5 радних дана, од 18. фебруара до 22. фебруара 2019. године, из разлога да би се у околностима пријављене епидемије грипа спречило повећање броја оболелих међу децом, ученицима и запосленима у образовно-васпитним установама.

2. О предузетим мерама обавестити Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

 

ОПШТИНА ПОЖЕГА
ПРЕДСЕДНИК
01 број 020-88/19 од 14.02.2019. године

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
др Милан Божић

Прилог:

Текст Одлуке - Преузми

oпширније...
 
Позив за стручно предавање
08.02.2019. 10:55

Општина Пожега у сарадњи са Пољопривредно саветодавном стручном службом Ужице, организују стручно саветовање уз учешће еминентних предавача из Инстута за ратарство и повртарство-Нови Сад, из области пољопривредне производње са следећим темама:

  • др Горан Бекавац,

„Технологија производње кукуруза”

  • др Горан Малиџа,
  • Заштита кукуруза и резистентност корова на хербициде”
  • др Ђура Карагић,

„Препорука сортимента крмног биља за пролећну сетву“

Саветовање се одржава 19.02.2019.године (уторак) у Великој сали СО Пожега са почетком у 10 сати.

Позивамо Вас да вашим присуством и учешћем допринесете што успешнијем ширењу и примени нових сазнања у производњи и заштити кукуруза и крмног биља.

oпширније...
 
Обука за резидбу и калемљење воћа
30.01.2019. 11:46

Општина  Пожега,  у  сарадњи  са  средњом  пољопривредном  школом  „Љубо  Мићић“,  организује  обуке,  током  фебруара  и  марта  месеца,  за :

- резидбу  и 

- калемљење  воћа

Трошкове  обуке  ће  сносити  општина  Пожега.

Позивају  се  сви  заинтересовани  да  се  пријаве  на  обуке, у канцеларији  број  39,  Општинске управе Пожега, сваког радног дана у времену  од  7,30  до  15,30  часова.

Пријављивање  траје  до  15.  фебруара 2019.  године.

oпширније...
 

Јавне набавке

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности Субвенционисање набавке пољопривредне механизације за потребе пољопривредника са територије општине Пожега
22.03.2019. 15:56

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности Субвенционисање набавке пољопривредне механизације за потребе пољопривредника са територије општине Пожега - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Набавка канцеларијског материјала. ЈН 1.1.1/2019
21.03.2019. 16:07

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Гориво за службена возила за потребе Општинске управе Пожега
21.03.2019. 14:15

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке