buy 100% authentic luxury perfectrichardmille with a 2 year warranty and free ground shipping! retail all of the world's luxury brand https://www.patekphilippe.to. the many who sells the best https://franckmuller.to can be described as control masterpiece. https://redditwatches.com/ price list. the best https://www.littlesexdoll.com in the world themed using the long 28th century american extensive railway platform within your community hall about the ribs dome. this famous manoloblahnikreplica gives you maturity and successful feeling in every place you go. cheap designer https://www.wherewatches.com/ for men. Пожега
Листа вредновања и рангирања пријављених предлога програма по расписаном Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Пожега за подстицање програма или  недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења у 2023. години
22.03.2023. 13:14

Листа вредновања и рангирања пријављених предлога програма по расписаном Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Пожега за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења у 2023. години у областима Заштита лица са инвалидитетом, Борачко инвалидска заштита, Заштита и унапређење људских и мањинских права - Преузми

Листа вредновања и рангирања пријављених предлога програма по расписаном Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Пожега за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења у 2023. години у областима Заштита животне средине и очување природе, противпожарна заштита, пољопривреда - Преузми

oпширније...
 
Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу седам типских објеката
21.03.2023. 13:31

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега  на основу члана 63 Закона о планирању и изградњи изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- др. Закон, 9/2020 и 52/2021 ) и члана 76 и 77 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(«Сл.гл.РС» број 32/2019. год), оглашава:

ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СЕДАМ ТИПСКИХ ОБЈЕКАТА СПРАТНОСТИ  Пр+Гал1+Гал2  НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 389/9, 389/331, 389/332, 389/333, 389/334, 389/335 И 389/336 СВЕ КО ТОМЕТИНО ПОЉЕ

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу седам типских објеката спратности Пр+Гал1+Гал2 на кат.парцелама број: 389/9, 389/331, 389/332, 389/333, 389/334, 389/335 И 389/336 све у КО  Тометино Поље, биће организована  у периоду од 28.03.2023.год.  до 04.04.2023. године.

Носилац израде предметног урбанистичког пројекта је „ШТРИХ“ Д.О.О.

БЕОГРАД, Теразије број 14, одговорног урбанисте, Марије Д. Радишић, број лиценце: 200 1439 14. Наручиоци пројекта су :Срђан Милић, Душан Вуков, Душан Џунић, Владимир Митровић, Невена Живковић, Владана Митровић и Јована Милић.

Непосредни увид у Урбанистички пројекат може се обавити у канцеларији 44 зграде СО Пожега сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова у периоду трајања јавне презентације, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези истог.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије на предметни Урбанистички пројекат могу доставити непосредно преко писарнице Општинске управе у Пожеги, на шалтеру број 4,  искључиво у писаном облику и закључно са периодом завршетка јавне презентације ( 04.04.2023. године), са назнаком «ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ».

oпширније...
 
Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Пожега у 2023. години
24.03.2023. 21:40

На основу члaна 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Рeпублике Србије”, број 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење), Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник Рeпублике Србије”, број 23/21), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/16, 8/17 и 6/23), члана 55. Статута општине Пожега ("Службени лист општине Пожега", број 1/19), Одлуке о буџету општине Пожега за 2023. годину („Службени лист општине Пожега”, број 18/22), Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега 01 број 020-143/23 од 20.03.2023.године, председник општине Пожега расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Пожега у 2023. години

 

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Пожега; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Пожега за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања општина Пожега обезбеђује из свог буџета средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, у укупном износу од  8.500.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 4.000.000,00 динара.

Средства која се расподељују на основу спроведеног Конкурса, расподељују се у складу са условима и критеријумима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи).

Средства намењена суфинансирању пројеката производње медијског садржаја додељују се једнократно или у више рата, у зависности од тога да ли се ради о мањем или већем износу средстава\

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

Изјава - Преузми

Образац 1 (пријава) - Преузми

Образац 1 (буџет) - Преузми

Образац 2 (наративни извештај) - Преузми

Образац 2 (финансијски извештај) - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Измена плана јавних набавки бр.2 за наручиоца Општинско веће за 2023.год.
28.03.2023. 10:45

Измена плана јавних набавки бр.2 за наручиоца Општинско веће за 2023.год. - Преузми

oпширније...
 
Измена плана јавних набавки бр.1 за 2023.год. за наручиоца Општинско веће општине Пожега
17.02.2023. 17:08

Измена плана јавних набавки бр.1 за 2023.год. за наручиоца Општинско веће општине Пожега - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

17. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
18.03.2023. 12:00

За петак  24.03.2023. године, у 10.00 часова

У великој сали општине Пожега

с   а   з   и   в   а   м

СЕДАМНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА
 2. ЗАПИСНИК СА ШЕСНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 4. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКОГ ПРИЗНАЊА „7. АПРИЛ“ ЗА 2023. ГОДИНУ
 5. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД  2023.-2030. ГОДИНЕ
 6. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 7. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД 2023-2025. ГОДИНЕ
 8. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРЕДАЈНИ ЦЕНТАР МАЉЕН НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 9. ОДЛУКА О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА (материјал на седници)
 10. ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА ПРЕМА СПЕЦИФИЧНОСТИМА СРЕДИНА
 11. ПРОГРАМ РАДА ТО РЕГИЈА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
 12. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2022. ГОДИНУ – ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА
 13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2022. ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА
 14. СТАТУТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА
 15. СТАТУТ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ ПОЖЕГА
 16. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ
 17. СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2023-2027 ГОДИНА – ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
 18. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ
 19. ИЗМЕНА ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2017-2027. ГОДИНА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 20. СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2023-2026 ГОДИНА – ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 21. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ
 22. ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
 23. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ
 24. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2022. ГОДИНУ
 25. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА И ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2022. ГОДИНУ
 26. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
 27. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ ( материјал на седници)
 28. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА        

                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СО,      

                                                                                                                                                        Славица Симовић        

Материјал за седницу СО Пожега - Преузми

oпширније...
 
Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса ради пружања финансијске подршке пројектима  у култури као и пројектима уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури који се реализују у 2023.години
10.02.2023. 09:19

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07... бр.111/21-др закон), члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 105/16 и 112/17), члана 55 Статута општине Пожега (,, Службени лист општине Пожега”, бр 1/19) и Одлуке о буџету општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр. 18/22),  председник општине Пожега доноси

О Д Л У К У

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Члан 1.

 Овом одлуком општина Пожега покреће поступак за доделу средстава из буџета општине Пожега ради пружања финансијске подршке пројектима  у култури као и пројектима уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури који се реализују у 2023.години, а који својим квалитетом доприносе развоју и афирмацији уметности и културе. 

Члан 2.

Средства се додељују путем Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Пожега у 2023.години, који се објављује на званичној интернет страни општине Пожега (www.pozega.org.rs) и у штампаном медију НИД Компанија „Новости“ д.о.о.

Члан 3.

Одабрани пројекти финансираће се и суфинансирати у складу са Одлуком о буџету општине Пожега за 2023. годину („Службени лист општине Пожега“ број 18/22) којом су опредељена  средства у износу од  1.000.000,00 динара.

 

Комплетан текст Одлуке - Преузми

oпширније...
 
Коначна ранг листа за доделу дечијих ауто – седишта за 2022. годину
30.12.2022. 11:13

Коначна ранг листа за доделу дечијих ауто – седишта за 2022. годину - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

План јавних набавки за 2023.годину за наручиоца Општинско веће општине Пожега
01.02.2023. 13:04

План јавних набавки за 2023.годину за наручиоца Општинско веће општине Пожега - Преузми

oпширније...
 
Измене планова јавних набавки
16.06.2022. 09:15

План јавних набавки (измена бр. 1), Општинско веће - Преузми

План јавних набавки (измена бр.2 ), Општинско веће - Преузми

План јавних набавки (измена), Општинска управа - Преузми

oпширније...
 
Измена плана јавних набавки
30.03.2022. 12:36

Измена плана јавних набавки за општинску управу - Преузми

Измена плана јавних набавки за општинско веће - Презми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке