Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
06.12.2017. 11:58

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Најава јавног позива
06.12.2017. 11:58

Општина Ариље у партнерству са Општинама Бајина Башта, Чајетина, Лучани, Нова Варош, Пожега, Удружењем „Феномена“ Краљево, РРА „Златибор“ Ужице и Удружењем „Грађанска Ромска иницијатива жена“ Ариље, реализује пројекат „Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село. Пројекат се спроводи уз финансијску подршку ГИЗ-а, у оквиру програма „Иницијатива за инклузију“.

У оквиру пројекта је предвиђена подршка за самозапошљавање тешко запошљивих категорија становништва (повратници из земаља ЕУ – тражиоци азила, Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, млади до 30 година који су имали/који имају статус детета без родитељског старања, жртве трговине људима, зртве породичног насиља) у сектору одрживе пољопривреде.

Овим путем обавештавамо све заинтересоване потенцијалне кориснике са територија општина Ариље, Бајина Башта, Чајетина, Лучани, Нова Варош и Пожега да ће јавни позив за избор корисника подршке бити расписан током децембра 2017. године и да ће трајати најмање 30 дана.

Јавним позивом ће бити прецизирани услови за учешће, потребна документација за пријаву на јавни позив, критеријуми за одабир корисника, рокови за предају пријава, као и контакт информације за добијање детаљнијих образложења.

oпширније...
 
Конкурс за набавку субвенционисаних садница воћа за подизање вишегодишњих засада у 2017. години на територији општине Пожега
27.10.2017. 07:57

 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

    Циљ конкурса је подизање нових и осавремењивање постојећих засада, инвестирање у редован и стабилан принос високог квалитета, што дугорочно утиче на јачање конкурентности кроз повећање продуктивности газдинства, смањење производних трошкова, одрживог управљања ресурсима и прилагођавања захтевима домаћег и страног тржишта.

 КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

         Физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газдинства које се налази у активном статусу.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 • Подносилац захтева треба да има регистровано пољопривредно газдинство, уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;
 • Подносилац захтева мора бити са пребивалиштем на територији општине Пожега;
 • Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле дажбине према локалној самоуправи;

Услови у погледу површине производног засада:

Право на субвенцију остварује се за један подигнут производни засад, а најмања површина производног засада треба да износи:

 • 0,30 ха – за засад шљиве
 • 0,10 ха- за засад јабуке
 • 0,10 ха- за засад крушке
 • 0,10 ха- за засад трешње
 • 0,10 ха за засад дуње

Број садница по воћним сортама:

 • Шљива укупно 2.640 комада,

Стенлеј 800 ком., Чачанска родна 900 ком.,Лепотица 490 ком., Ваљевка 200 ком. и Чачанска најбоља 250 ком.;

 • Јабука укупно 240 комада,

Кожара 60 ком., Будимка 100 ком. и Ајдаред 80 ком.;

 • Крушка укупно 200 комада,

Виљамовка 100 ком., Абате-фетел 100 ком.;

 • Трешња укупно 180 комада;
 • Дуња укупно 70 комада.

Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину.

Пољопривредници учествују у цени саднице са 40,00 динара по комаду за све воћне сорте предвиђене конкурсом, док је преостали износ до укупне цене садсница учешће општине Пожега.

Предност код конкурса имаће :

 • млади пољопривредници, до напуњених 40 година живота, носиоци пољопривредног газдинства;
 • пољопривредна газдинства која се налазе у подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди;
 • жене, носиоци пољопривредног газдинства.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Читко попуњен образац захтева (преузети у општини)
 • Фотокопија личне карте за носиоца РПГ
 • Потврду о активном статусу газдинства за 2017.годину (копија)
 • Извод из биљне производње из Управе за трезор за 2017.годину(копија)
 • Уверење о измиреним пореским обавезама (Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода,канц.број 9, у приземљу зграде општине Пожега)

 

Конкурс је отворен до 10.11.2017.године

Након завршетка конкурса комисија ће прегледати све пристигле захтеве и сачинити листу корисника субвенција.

Захтев са потребном документацијом доставити лично на писраницу општине Пожега.

Додатне информације можете добити лично у канцеларији 39 општинске управе Пожега или путем телефона 031/3816-401 локал 124 сваког радног дана од  07,30 до 15,30 часова.

Текст конкурса и захтев за набавку субвенционисаних садница воћа за подизање вишегодишњих засада на територији општине Пожега могу се преузети лично у Одељењу за привреду и локлани економски развој канц.бр.39 или путем интернет сајта www.pozega.org.rs

Начелник општинске управе

Велимир Максић

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Текст конкурса - Преузми

Захтев за саднице - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТА НА ДОБРИЊСКОЈ РЕЦИ – К.О. ЧЕСТОБРОДИЦА И РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКА У ЗОНИ МОСТА
08.12.2017. 17:43

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТА НА ДОБРИЊСКОЈ РЕЦИ – К.О. ДОЊА ДОБРИЊА И РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКА У ЗОНИ МОСТА
08.12.2017. 17:41

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

 

oпширније...
 

Актуелности

На седници СО Пожега усвојена документа за оснивање нове установе - "Спортско-културни центар" Пожега
01.12.2017. 12:08

Одборници Скупштине општине Пожега су последњег дана новембра месеца одржали своје једанаесто, редовно заседање.

У нешто мањем дневном реду од уобичајеног, најважније теме су биле везане за извршење буџета у првих девет месеци 2017. године и усвајање аката за оснивање нове установе - "Спортско-културни центар" Пожега.

oпширније...
 
11. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
24.11.2017. 18:26

На основу члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),


За четвртак 30.11.2017. године, у 10,00 сати
у великој сали Скупштине општине Пожега
с а з и в а м
ЈЕДАНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНИК СА ДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ
3. ОДЛУКА О ОТПИСУ ДУГА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА „ЗГОП“ А.Д. НОВИ САД
4. СТАТУТ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ „СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ПОЖЕГА
5. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
6. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
7. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
Пожега је била домаћин Пете седнице тима координатора СЛИВА ЗАПАДНЕ МОРАВЕ
14.11.2017. 12:49

Представници  градова  и  општина,  чланица  заједнице  „Слива  Западне  Мораве“,  окупио  се  по  пети  пут.

Овога  пута,   састанак  је  одржан  у  Пожеги  а  поред  разматрања  досадашњих  активности,  највише  је  било  речи  о  плановима  за  нередни  период.

Поред  обуке  чланова  Заједнице,  најављено  је  веће  укључивање  грађанства  у  активности  а  подршка  у  томе  стиже  и  од  међународних  организација  и  институција.

oпширније...
 

Јавне набавке

Одлука о обустави поступка јавне набавке - Радови на изградњи аутобуских стајалишта
05.12.2017. 20:25

Одлука о обустави поступка јавне набавке - Радови на изградњи аутобуских стајалишта - Преузми

oпширније...
 
Одлука о измени уговора о јавној набавци радова на изградњи моста на Краваричкој реци и регулацији речног корита у зони моста
30.11.2017. 08:37

Одлука о измени уговора о јавној набавци радова на изградњи моста на Краваричкој реци и регулацији речног корита у зони моста - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора за јавну набавку Зимско одржавање локалних путева и улица у општини Пожега
23.11.2017. 13:01

Одлука о додели уговора за јавну набавку Зимско одржавање локалних путева и улица у општини Пожега - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке