Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
17.05.2018. 11:12

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова
17.05.2018. 10:03

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова - Преузми

Коначна листа реда првенства - Преузми

oпширније...
 
Конкурс за доделу подстицајних средстава удружењима усмереним на развој и унапређење пољопривредне производње на територији општине Пожега у 2018. години
20.04.2018. 16:54

            На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Сл.гласник РС “, бр.10/2013, 142/2014 и 103/2015), члана 44.став 1. тачка 5.Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 54. став 1. Статута општине Пожега (“Службени лист опшине Пожега”, бр.2/08, 3/09 и 3/10), Одлуке о буџету општине Пожега за 2018.годину (“Службени лист општине Пожега”, бр.11/17), и тачке  2.4 шифра мере 102. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Пожега за 2018.годину 01 број 320-6/18 (“Службени лист општине Пожега”, бр. 2/18), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-00-01651/2018-09 од 19.марта.2018.године, Председник општине Пожега дана 20.04.2018, расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

 УСМЕРЕНИМ НА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

на територији општине Пожега у 2018.години

           

I. Предмет расподеле су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара, која су Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Пожега за 2018.годину, опредељена за меру 2.4 Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде.

а) Средства распоређена у оквиру Програма 0101 – Развој пољопривреде, функционална класификација 421- Пољопривреда, програмска активност -0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, позиција 54, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима у укупном износу од 2.000.000,00 динара;

б) Средства ће се одобрити удружењима са седиштем на територији општине Пожега за активности које се спроводе на територији општине Пожега.

в) При одлучивању руководиће се следећим:

  • јасна и развијена идеја деловања,
  • сопствено инвестирање у пројекат.

г) Одобрене пројектне активности морају бити спроведене до краја 2018.године.

д) Председник општине задржава право на избор апликације-пројекта који ће бити подржани- подношење предлога пројекта не гарантује његово финансирање.

ђ) Предмет подстицајних средстава нису трошкови које је подносилац пројекта платио трећем лицу за услугу састављања поднетих пројеката или програма или за попуњавање апликације или других формулара за подношење предлога пројеката или планова.

е) Пројекти се неће одобравати кроз добра или услуге, већ искључиво новчана средства, уплатом на текући рачун подносилаца прихваћених пројеката, а према достављеној техничкој спецификацији – предрачунима.

ж) Предмет подстицајних средстава су трошкови набавке квалитетних приплодних грла оваца, ради побољшања квалитета стада и повећање броја грла оваца, стварања базе мушких приплодњака елитног порекла преко којих би се даље радило на побољшању квалитета широке популације.

з) Са корисником одобрених средстава општина ће закључити Уговор о коришћењу средстава, којим ће регулисати међусобна права и обавезе, нарочито начин финансијског правдања наменског утрошка одобрених средстава.

  1. Пријаве на конкурс -пројекти подносе се на прописаном обрасцу- апликацији, а који се може преузети на сајту општине Пожега: www.pozega.org.rs или у канцеларији бр.39 – пољопривреда.
  2. Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком : “Пријава на Конкурс за финансирање пројеката – Удружења из области пољопривреде”.
  3. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити копију Решења о регистрацији удружења.
  4. V. Конкурс је отворен 7 (седам) дана од дана објављивања, а пријаве на конкурс се подносе на писарници општинске управе Пожега.

 

Конкурс је објављен 20.04.2018.године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

др Милан Божић

Пратећа документација:

Конкурс за доделу подстицајних средстава удружењима усмереним на развој и унапређење пољопривредне производње на територији општине Пожега у 2018. години - Преузми

Апликациони формулар за конкурс за доделу подстицајних средстава удружењима усмереним на развој и унапређење пољопривредне производње  за 2018. годину - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке радова - Поправкa путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији Општине Пожега
22.05.2018. 08:18

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке радова - Поправкa путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији Општине Пожега - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке радова - Изградња асфалтног тротоара у Устаничкој улици
22.05.2018. 08:09

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке радова - Изградња асфалтног тротоара у Устаничкој улици - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа
11.05.2018. 15:03

I. Предмет јавног позива

Предмет Јавног позива је пружање помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа у јединицама локалне самоуправе на територији Републике Србије.
Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица се додељује према условима предиђеним Законом о избеглицама, а са циљем решавања стамбених потреба избеглица.

II. Корисници

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом монтажних кућа (у даљем тексту: Помоћ), може бити додељена избеглицама које су услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, a које су:
1) смештене у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалном или неформалном или угрожене избеглице у приватном смештају и бивши носиоци станарског права,
2) без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији према критеријумима Регионалног стамбеног програма, а имајући у виду критеријуме угрожености утврђене од стране УНХЦР-а.
Земљиште којим се конкурише за доделу Помоћи може да се налази у било којој јединици локалне самоуправе на територији Републике Србије.

ПРЕУЗМИТЕ ПРАТЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

oпширније...
 
Обавештење за пријаву за одлазак на Сајам пољопривреде у Нови Сад
07.05.2018. 14:26

Обавештавају се пољопривредни произвођачи са територије општине Пожега да општинска управа организује и финансира (пут и улазнице) одлазак на Међународни пољопривредни сајам у Нови Сад.

Одлазак је планиран за 17.05.2018.године(четвртак) у 06.00 часова са „старе“ аутобуске станице у Пожеги.

Потребно је да заинтересовани пољопривредни произвођачи попуне пријаву за одлазак на сајам што пре јер је број места ограничен, а најкасније до 15.05.2018.године.

Пријављивање се врши на шалтеру писранице општинске управе Пожега.

Коначан списак путника биће објављен на огласној табли општинске управе 16.05.2018.године.

oпширније...
 
Пројекат ОПИС - Резултати јавног позива, друга фаза
30.04.2018. 14:18

Комисија за избор корисника подршке за запошљавање у области одрживе пољопривреде, у оквиру пројекта „Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село“ који финансира ГИЗ, у оквиру програма „Иницијатива за инклузију“, објављује Листу реда првенства и Одлуку о избору корисника подршку у другој фази.

Преузмите:
Листа реда првенства
Одлука о избору корисника подршке
 

oпширније...
 

Јавне набавке

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку - Услуге спасилаца на градском базену
21.05.2018. 15:09

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Услуга израде пројектне документације за изградњу новог дела дома ученика Пољопривредне школе
21.05.2018. 12:02

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Услуга израде пројектне документације за изградњу новог дела дома ученика Пољопривредне школе - Преузми

oпширније...
 
ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Радови на реконструкцији базена у Пожеги IV фаза
17.05.2018. 10:05

ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Радови на реконструкцији базена у Пожеги IV фаза - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке