Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
13.10.2017. 13:15

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Рани јавни увид - Измене и допуне плана генералне регулације Пожеге
13.10.2017. 13:14

На основу члана 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГЕ

Рани јавни увид измене и допуне Плана генералне регулације Пожеге трајаће од 20.октобра до 04.новембра 2017. године.

Непосредни увид у графичке прилоге документације припремљене за рани јавни увид може се обавити у холу зграде СО Пожега - II спрат сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова. Непосредни увид у осталу документацију може се извршити у канцеларији 45 зграде СО Пожега сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези поступка израде предметног плана.

Јавна презентација материјала припремљеног за рани јавни увид биће одржана у уторак 24.10.2017.године, у великој сали зграде СО Пожега са почетком у 13,00 сати, а у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом измене и допуне плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања.

oпширније...
 
Јавни конкурс за  доделу средстава из буџета општине Пожега за финансирање програма, односно пројеката цркви и верских заједница за 2017. годину
01.08.2017. 01:12

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за  доделу средстава из буџета општине Пожега за финансирање програма, односно пројеката цркви и верских заједница за 2017. годину

1.Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета општине Пожега за 2017. годину за финансирање програма, односно  пројеката цркви и верских заједница у износу од  750.000 динара. Наведена средства обезбеђена су у буџету општине Пожега за 2017.годину - у разделу 3.Општинска управа Пожега,функција 160 Опште јавне услуге које нису квалификоване на другом месту,програм 0602 Локална самоуправа, пројекат 0015 Конкурсно финансирање удружења, позиција 41,економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

2. Право на учешће на конкурсу имају цркве и верске заједнице у складу са чланом 10 став 1 и 2 Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06), под следећим условима:

- да је седиште подносиоца програма односно пројекта  на територији општине Пожега

- да је  програм односно пројекат  од јавног интереса  и да се реализује на територији општине Пожега.

3. Цркве и верске заједнице могу поднети само једну пријаву на конкурс, а средства по овом  јавном конкурсу додељују се за финансирање једног програма, односно пројекта.

4. Средства из става 1. овог конкурса опредељују се црквама  и верским заједницама за реализацију програма, односно пројеката, из следећих области:

- изградњу или обнову цркава и верских објеката

- адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката

- инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

- набавка намештаја и опреме

- за реализацију догађаја битних за верску заједницу

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Јавни конкурс - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - Конструкција надстрешнице над бином на градском тргу
12.10.2017. 09:40

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Одлука о измени уговора о јавној набавци Грађевински радови на реконструкцији ОШ „Емилија Остојић“ у Пожеги
12.10.2017. 09:38

Одлука о измени уговора о јавној набавци Грађевински радови на реконструкцији ОШ „Емилија Остојић“ у Пожеги - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Амбасадора Велике Британије у Србији, Дениса Кифа, општинско руководство угостило у Тометином Пољу
09.10.2017. 15:28

Већ неколико месеци постоји и спроводи активности добровољано ватрогасно друштво "Тометино Поље".

На иницијативу мештанина овог села, који је годинама радио у Великој Британији, Зорана Ђукића и његове супруге Мелисе, набављено је једно ватрогасно возило, уз помоћ пријатеља из удружења ватрогасаца из Велса.

Они данас имају свој огранак у Србији, па ће та помоћ и подршка бити  настављени, а исто се може очекивати и од локалне самоуправе која је већ помогла санацију приступног пута до места где ће бити изграђен објекат за смештај возила и опреме.

Свечаном почетку радова на изградњи тог објекта, присуствовао је и амбасадор Велике Британије у Србији Њ.Е. Денис Киф, кога је уз домаћине дочекало и руководство општине Пожега.

oпширније...
 
Завршава се темељ нове стамбено-пословне зграде у Пожеги коју гради општинска Развојна агенција
09.10.2017. 12:02

Због административних послова који су морали да буду претходно обављени, почетак изградње пословно-стамбене зграде у насељу Трећи реон, почео је пре неколико недеља.

Ових дана је у току завршетак израде темеља зграде, а радове је обишао и председник општине др Милан Божић, који је изразио задовољство што се после толико година паузе, у Пожеги поново гради и то - од темеља до крова.

oпширније...
 
Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пожега
04.10.2017. 09:17

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09,112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Пожега» број 4/17), председник општине Пожега је дана 04.10.2017. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ПОЖЕГА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА

ПРИЛОГ:

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пожега - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Одлука о додели уговора - Испитивање плодности и утврђивање присуства опасних материја у пољопривредном земљишту на територији општине Пожега
12.10.2017. 09:33

Одлука о додели уговора - Испитивање плодности и утврђивање присуства опасних материја у пољопривредном земљишту на територији општине Пожега - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора - Набавка дрва за огрев за потребе ОШ "Емилија Остојић" Пожега
12.10.2017. 09:30

Одлука о додели уговора - Набавка дрва за огрев за потребе ОШ "Емилија Остојић" Пожега - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора - Набавка дрва за огрев за потребе ОШ "Петар Лековић" Пожега
12.10.2017. 09:28

Одлука о додели уговора - Набавка дрва за огрев за потребе ОШ "Петар Лековић" Пожега - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке