Одлука о додели средстава за финансирање пројеката месних заједница
30.10.2019. 15:31

Одлука о додели средстава за финансирање пројеката месних заједница - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама на територији општине Пожега
30.10.2019. 15:05

Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама на територији општине Пожега - Преузми

oпширније...
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
04.11.2019. 07:25

На основу члана 4, 94 и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије,  број 21/16, 113/2017 и 95/18), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-9587/2019 од 27. септембра 2019. године, Општинска управа општине Пожега, оглашава.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

 

I Орган у коме се раднo местo попуњава

Општинска управа општине Пожега, у Пожеги, Трг Слободе бр.9.

II Радно место које се попуњава

1.  Радно место Послови пољопривреде и руралног развоја у Одсеку за пољопривреду у Одељењу за привреду и локални економски развој, у звању млађи саветник – 1 извршилац.

Опис послова: Прати и анализира кретања у области пољопривреде и развоја села  и израђује потребне извештаје, анализе, програме, информације и нацрте општих и посебних аката; учествује у припреми нацрта Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине и учествује у реализацији активности предвиђених овим Програмом и учествује у изради и спровођењу развојних пројеката у области руралног и пољопривредног развоја општине; води управни поступак и одлучује по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта, утврђује накнаду сходно закону и учествује у поступку комасације пољопривредног земљишта: учествује у изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног замљишта;  учествује у раду Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода,  Комисије за давање у закуп државног пољопривредног земљишта; израђује нацрте аката којим се одлучује о начину коришћења пашњака и привођењу пашњака другој култури и стара се о њиховом спровођењу; сарађује у акцијама у вези са сузбијањем биљних штеточина и болести ширих размера; сарађује са министарством надлежним за област пољопривреде и другим стручним службама, представницима агробизнис сектора, пољопривредним удружењима и другим релевантним организацијама и институцијама и стара се о благовременом информисању пољопривредних произвођача о питањима од значаја за ову област, врши и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из научне области пољопривредних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање годину радног искуства радног искуства.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, број 18/16), Закона о пољопривреди и руралном развоју („Сл. гл. РС“, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл.гл. РС“, број 10/2013,142/2014, 103/2015 и 101/2016) – усмено; вештина комуникације – кроз разговор са кандидатом

III Место рада 

Општина Пожега, Општинска управа, Трг Слободе бр. 9. 

IV. Адреса на коју се подносе пријаве

Општинска управа општине Пожега – Конкурсној комисији, са назнаком. „За јавни конкурс на радно место Послови пољопривреде и руралног развоја , ул. Трг Слободе 9, или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Пожега.

V. Лице које је задужено за обавештења о конкурсу

Милорајка Марковић, тел: 0698977878, сваког радног дана од 11 до 14.00 часова.

Пратећа документација:

Комплетан текст јавног конкурс - Преузми

Изјава - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци Анализа (студија) постојећег стања канализационог система на територији Општине Пожега
15.11.2019. 18:11

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци Анализа (студија) постојећег стања канализационог система на територији Општине Пожега - Преузми

oпширније...
 
Одлука о измени уговора о јавној набавци Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Лопаш Л=600м и Речице Л=1000м )
13.11.2019. 16:44

Одлука о измени уговора о јавној набавци Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Лопаш Л=600м и Речице Л=1000м ) - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Рани јавни увид плана детаљне регулације за изградњу паркинг простора уз комплекс фабрике муниције у Висибаби
02.10.2019. 10:02

На основу члана 45а Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 и 37/19-др. закон), Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ПРОСТОРА УЗ КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ МУНИЦИЈЕ У ВИСИБАБИ

Рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу паркинг простора уз комплекс фабрике муниције у Висибаби, трајаће од 02. октобра до 16. октобра 2019-е године.

Непосредни увид у графичке прилоге који приказују извод из плана вишег реда – Просторног плана општине Пожега («Службени лист Општине Пожега» бр. 8/13), границу Плана детаљне регулације за изградњу паркинг простора уз комплекс фабрике муниције у Висибаби, као и планирану претежну намену површина, може се обавити у холу зграде СО Пожега - II спрат сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Непосредни увид у осталу документацију израде плана може се извршити у канцеларији број 45 зграде СО Пожега сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези поступка израде предметног плана.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије у току раног јавног увида могу доставити у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, закључно са даном завршетка раног јавног увида, са назнаком «примедба/сугестија са раног јавног увида».

Након завршетка раног јавног увида наставља се израда предметног Плана детаљне регулације у складу са Законом, а све евидентиране примедбе и сугестије биће достављене обрађивачу плана ради разматрања могућности уградње у план.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

oпширније...
 
24. Седница СО Пожега (друга ванредна) - дневни ред и материјал
01.10.2019. 15:06

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),

За четвртак 03.10.2019. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега

с а з и в а м
ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
-ДРУГУ ВАНРЕДНУ-
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 

1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА (материјал на седници)
2. ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

ПРЕДСЕДНИК СО,
Верица Богићевић

 

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
23. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
09.09.2019. 08:54

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),

За четвртак 12.09.2019. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега

с а з и в а м
ДВАДЕСЕТ ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О МАНДАТИМА ОДБОРНИКА
2. ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ДРУГЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019.-30.06.2019. ГОДИНЕ
4. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
5. ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
6. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
7. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
8. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 30.06.2019.
9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ, СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ И ИЗВЕШТАЈЕМ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ И ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО РЕДОВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2018. ГОДИНУ
10. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ СТАТУТА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
11. ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА – У ЛИКВИДАЦИЈИ
12. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
13. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА


ПРЕДСЕДНИК СО,
Верица Богићевић

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 

Јавне набавке

Одлука о измени уговора о јавној набавци Реконструкција улица: Воденичка Л=145м, Ратарска Л=130м Васка Попе Л=140м и три крака улице Бана Милутина укупне дужине Л=160м
13.11.2019. 16:43

Одлука о измени уговора о јавној набавци Реконструкција улица: Воденичка Л=145м, Ратарска Л=130м Васка Попе Л=140м и три крака улице Бана Милутина укупне дужине Л=160м - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора за јавну набавку -Рад грађевинске машине (булдожера)на депонији на пословима разгртања и планирања смећа за потребе ЈКП "Наш дом" Пожега
08.11.2019. 10:53

Одлука о додели уговора за јавну набавку - Рад грађевинске машине (булдожера) на депонији на пословима разгртања и планирања смећа за потребе ЈКП "Наш дом" Пожега - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Радови на постављању саобраћајне сигнализације на државном путу II A реда број 178 у зони ОШ „Петар Лековић“ Јежевица. ЈН бр.1.3.26/2019
06.11.2019. 15:32

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Радови на постављању саобраћајне сигнализације на државном путу II A реда број 178 у зони ОШ „Петар Лековић“ Јежевица. ЈН бр.1.3.26/2019 - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке