Телефони за пружање информација грађанима где могу да се обрате за одређене здравствене услуге у оквиру  Дома здравља Пожега:
19.03.2020. 08:43

Телефони за пружање информација грађанима где могу да се обрате за одређене здравствене услуге у оквиру  Дома здравља Пожега:

Фиксни телефони: 031/3816-411 и 031/3816-418

Мобилни телефони:

Медицина рада: 063/732-30-64

Општа медицина: 064/33-90-569

Гинекологија: 062/286-599

oпширније...
 
Штаб за ванредне ситуације - Наредба 18.03.2020.
18.03.2020. 14:26

oпширније...
 
ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2020. ГОДИНИ
07.02.2020. 13:16

На основу члана 38. Закона о удружењима  („Сл. гласник РС" број 51/09 и 99/11–др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), члана 9. Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. лист општине Пожега“ бр. 14/18), у складу са Одлуком о буџету општине Пожега за 2020. годину  („Сл. лист општине Пожега“ бр. (16/19),  председник општине Пожега, дана  07.02. 2020. године расписује

 

ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2020. ГОДИНИ

 1.  Увод

 Јавни конкурс (у даљем тексту: конкурс) се расписује у циљу доделе средстава из буџета општине Пожега за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Пожега у 2020. години.

 Овим  Конкурсом нису обухваћени програми и пројекти удружења за која су у буџету општине Пожега за 2020. годину већ планирана средства.

Под удружењем се подразумева добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења заједничког или општег циља или интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у складу са законом.

 1. Области од јавног интереса

Под програмом од јавног интереса, у смислу овог Конкурса, сматрају се програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, подстицањa наталитета, образовања, науке, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите биљног и животињског света, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

Програм нарочито садржи: област у којој се програм реализује, територију на којој би се програм реализовао, време и дужину трајања програма, циљ, врсту и обим активности које би се вршиле у току реализације програма и укупан број лица који је потребан за извођење програма.

     У формалном смислу програм може бити означен и називом пројекат.

 1.  Износ опредељених средстава

На основу овог Конкурса расподелиће се средства у износу од 2.000.000,00 динара која су планирана  за ове намене у буџету општине Пожега за 2020. годину.

 1. Услови зa учешће

Право учешћа на  Конкурсу има удружење које испуњава следеће услове:

 • да је  регистровано најмање 6 месеци пре оглашавања конкурса;
 • да има седиште и програм реализује на територији општине Пожега, као и удружење која нема седиште на територији општине Пожега, али организује, подстиче или помаже активности од  јавног интереса које се реализују на територији општине Пожега, односно своје услуге пружа корисницима са подручја општине Пожега
 • да је директно одговорно за припрему и извођење програма;
 • да је поднело извештај о реализацији програма и оправдало средства додељена у претходној години ( уколико их је било );
 • да његово деловање није политичке природе;
 • да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења;
 • да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
 • да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

Једно удружење може учествовати на конкурсу са једним предлогом програма.

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Образац пријаве - Преузми

Извештај о реализацији програма - Преузми

 

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Пројекат крака улице Нићифора Максимовића и дела улице Николе Пашића, крак поред робне куће „ИДЕА“, Партија број 2. Пројекат крака улице Нићифора Максимовића. ЈН бр.1.2.3/2020
23.03.2020. 15:19

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Пројекат крака улице Нићифора Максимовића и дела улице Николе Пашића, крак поред робне куће „ИДЕА“, Партија број 2. Пројекат крака улице Нићифора Максимовића. ЈН бр.1.2.3/2020 - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Услуга израде пројектне документације за изградњу потисног цевовода „Старо извориште – резервоар Лисиште“ (L=1500m). ЈН бр.1.2.17/2020
23.03.2020. 15:18

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Услуга израде пројектне документације за изградњу потисног цевовода „Старо извориште – резервоар Лисиште“ (L=1500m). ЈН бр.1.2.17/2020 - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Ванредно стање - Наредба
17.03.2020. 09:20

Председник општине Пожега на основу члана 38 и 39. Став 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, број 87/2018), у складу са  одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије од  15. марта 2020.  председника Републике Србије , председника народне скупштине Србије   и председника владе Републике Србије , а на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације на  ванредној седници одржаној  16.03.2020.  доноси

 

Н   А   Р   Е   Д   Б   У

 

 1. ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПОЖЕГА – ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗДАЈЕ СЕ НАРЕДБА ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗА ПРЕКИД РАДА СВИХ ПРЕДШКОЛСКИХ И ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
 2. ЈАВНОМ ПРЕВОЗНИКУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ИЗДАЈЕ СЕ НАРЕДБА ЗА СМАЊЕЊЕ – РЕДУКЦИЈУ ОБИМА ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ОД УТОРКА , 17. МАРТА 2020. ГОДИНЕ И ЊЕГОВО СТАВЉАЊЕ НА СУБОТЊИ РЕЖИМ ВОЖЊЕ , УЗ УКИДАЊЕ СВИХ НОЋНИХ ЛИНИЈА
 3. ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПОЖЕГА – ОДЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ,  ИЗДАЈЕ СЕ НАРЕДБА ЗА СКРАЋЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА (РЕСТОРАНА,  КАФИЋА , БАРОВА И ДРУГИХ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ) ОД  8:ОО ДО 20:00 ЧАСОВА У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА .   ЗА ВРЕМЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ЗАТВОРЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА ДОЗВОЉЕНО ЈЕ ПРИСУСТВО НАЈВИШЕ ПЕДЕСЕТ ЛИЦА.
 4. ДИРЕКТОРУ УСТАНОВЕ  “ СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР “ ПОЖЕГА  ИЗДАЈЕ СЕ НАРЕДБА ЗА ПРЕКИД РАДА СВИХ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ , ТУРИСТИЧКИХ  И КУЛТУРНИХ ДОГАЂАЈА И МАНИФЕСТАЦИЈА
 5. СВИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА  ИЗДАЈЕ СЕ ПРЕПОРУКА  ЗА ОМОГУЋАВАЊЕ РАДА ОД КУЋЕ ТЕШКИМ ХРОНИЧНИМ БОЛЕСНИЦИМА И ЛИЦИМА СТАРИЈИМ ОД 60. ГОДИНА
 6. ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПОЖЕГА – ОДЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ИЗДАЈЕ СЕ НАРЕДБА ДА У КООРДИНАЦИЈИ СА РЕПУБЛИЧКОМ САНИТАРНОМ ИНСПЕКЦИЈОМ  ВРШИ  ПОЈАЧАНИ НАДЗОР НА СВИМ ОБЈЕКТИМА ЗАТВОРЕНОГ ТИПА КОЈИ ПРИМАЈУ ВИШЕ ОД 50 ОСОБА , У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 15. МАРТ
 7. ЦРВЕНОМ КРСТУ ПОЖЕГА , ИЗДАЈЕ СЕ НАРЕДБА ДА ВРШИ ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛИХ ОБРОКА,  ЛЕКОВА И ОСТАЛОГ НА КУЋНУ АДРЕСУ СТАРИЈИХ И БОЛЕСНИХ КОРИСНИКА
 8. ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ПОЖЕГА ИЗДАЈЕ СЕ НАРЕДБА ДА СЕ СТАВЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ ОПШТИНСКОМ ШТАБУ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА СВЕ ПОТРЕБНЕ РЕСУРСЕ
 9. НАЧЕЛНИКУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ИЗДАЈЕ СЕ НАРЕДБА ДА У ЦИЉУ КООРДИНАЦИЈЕ СА ГРАЂАНИМА ПРИЛАГОДИ РАД ПОЗИВНОГ ЦЕНТРА НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА 031/3816-401 , РАДИ ПРУЖАЊА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОМОЋ ГРАЂАНИМА .   

 

            У  ПОЖЕГИ  , 16. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

 

ОПШТИНА  ПОЖЕГА

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

01 број 020-44-5/2020 од 16.03.2020.године

 

КОМАНДАНТ ШТАБА,

Ђорђе Никитовић

oпширније...
 
Решења о додели средстава за суфинансирање пројеката у култури у 2020. години
16.03.2020. 13:37

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у култури у 2020. години из области откривање, прикупљање , истраживање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација,коришћење и управљање
културним наслеђем - Преузми

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у култури у 2020. години из области уметничка игра-класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација) - Преузми

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у култури у 2020. години из области књижевност (стваралаштво,преводилаштво) - Преузми

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у култури из области ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура у 2020. години - Преузми

Решење о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из области музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) у 2020. години - Преузми

oпширније...
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА НА ПРИКУПЉАЊУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ЗА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ НА ПРОЈЕКТУ (управљање јавном својином - у циљу увећања прихода, одговорности, транспарентности јавне управе и унапређења економских услова и пословном окружењу)
10.03.2020. 16:13

На основу Одлуке о расписивању јавног конкурса за ангажовање лица на прикупљању геопросторних података за канализациону мрежу (I број: 400-310/17 од 09.03.2019. године) за потребе реализације пројекта "Управљање јавном својином - у циљу увећања прихода, одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу", број уговора 48-00-000-32/2016-28-14 који се финансира у оквиру грант шеме Подршка јединицама локалне самоуправе, Europe Aid/139223/ID/ACT/RS у оквиру програма Exchange 5, Конкурсна комисија општине Ариље, дана 10.03.2020. године расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА НА ПРИКУПЉАЊУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ЗА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ НА ПРОЈЕКТУ (управљање јавном својином - у циљу увећања прихода, одговорности, транспарентности јавне управе и унапређења економских услова и пословном окружењу)

 

Пројекат Управљање јавном својином - у циљу увећања прихода, одговорности, транспарентности јавне управе и унапређења економских услова и пословном окружењу финансира Европска унија у оквиру Програма Exchange 5, из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са сталном конференцијом градова и општина (СКГО), као и имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU). Пројекат спроводе општине Ариље, Пожега, Косјерић и Лучани.

У складу са обавезним активностима на пројекту општина Ариље објављује Јавни позив за ангажовање:

- У општини Пожега 3 лица која ће спровести прикупљање геопросторних података за канализациону мрежу у трајању од 3 месеца. Ангажована лица ће радити на прикупљању података за канализациону мрежу на територији општине Пожега;

Пратећа документација

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Конкурс - пријава - Преузми

Конкурс - изјава - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Oбавештење о закљученом уговору о јавној набавци Угоститељске услуге - за партију 1
23.03.2020. 11:52

Oбавештење о закљученом уговору о јавној набавци Угоститељске услуге - за партију 1 - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Услуга израде пројектне документације за асфалтирање локалног пута Пожега-Стрмац-Доња Добриња и некатегор.пута Миљаковина-Глумач-Држ.пут Пожега-Косјерић - за партију 1
23.03.2020. 11:00

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Услуга израде пројектне документације за асфалтирање локалног пута Пожега-Стрмац-Доња Добриња и некатегор.пута Миљаковина-Глумач-Држ.пут Пожега-Косјерић - за партију 1 - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора за јавну набавку Услуга израде техничке документације за потребе изградње топлификационе мреже и подстаница за грејање јавних објеката у Пожеги
18.03.2020. 14:50

Одлука о додели уговора за јавну набавку Услуга израде техничке документације за потребе изградње топлификационе мреже и подстаница за грејање јавних објеката у Пожеги - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке