Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пожега
31.07.2019. 13:44

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пожега - Преузми

 

oпширније...
 
ИНФОРМАЦИЈА за учеснике Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2019.години
18.07.2019. 12:36

Сви учесници Конкурса који су Решењем о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2019.години добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема решења, доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (образац- ревидирани буџет пројекта), односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена, јер ће се у супротном  сматрати да су одустали од додељених средстава.

oпширније...
 
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пожега за 2020. годину
09.07.2019. 08:17

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ


У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта/надлежни орган јединице локалне самоуправе Пожега, општине Пожега, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

  • власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и
  • власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Пожега за 2020. годину, до дана 31. октобра 2019. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром je :

  1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
     
  2. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром:

а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе)и/или

б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу Законом о рачуноводству за правно лице, за пољопривредну нфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева) и/или

в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева).

3. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);

4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);

Прилог:

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Угоститељске услуге – „Ketering“. Јн број. 1.2.7/2019
19.08.2019. 12:47

Позив - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Питање и одговор у вези јн Радови на изградњи ветеринарске амбуланте за потребе Пољопривредне школе са домом ученика „Љубо Мићић“ Пожега-прва фаза
16.08.2019. 15:48

Питање и одговор у вези јн Радови на изградњи ветеринарске амбуланте за потребе Пољопривредне школе са домом ученика „Љубо Мићић“ Пожега-прва фаза - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2019. години
18.07.2019. 12:24

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2019. години - Преузми

oпширније...
 
Обавештење за црквене општине
10.07.2019. 10:32

Обавештавају се црквене општине које су учествовале на конкурсу за финансирање пројеката цркви и верских заједница из буџета општине Пожега у 2018.години да поднесу Извештај о утрошку буџетских средстава најкасније до 31.07.2019.године.

Извештај доставити у два примрека потписан и оверен печатом.

Образац извештаја се налази на сајту општине Пожега, адреса www.pozega.org.rs

Извештај се доставља у затвореној коверти на адресу: Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама, трг Слободе 9, 31210 Пожега, са назнаком:“не отварати- Извештај о реализацији пројекта“.

Председник Комисије,

Душко Ђорђевић

Прилог:

Образац Извештаја - Преузми

oпширније...
 
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу верског објекта црква са пратећим објектима на КП 1141 КО Велика Јежевица
04.07.2019. 13:51

У складу са одредбом члана 63 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и члана 88 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. гл. РС" број 32/19), Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА
ЦРКВА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА
НА КП 1141 КО Велика Јежевица

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу верског објекта - црква са пратећим објектима на кп 1141 КО Велика Јежевица обавиће се у просторијама зграде Општинске управе Пожега - II спрат, канцеларија 45, од 05.07.2019. до истека трајања јавне презентације, тј. закључно са 11.07.2019. године, сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова.

Наручилац израде предметног урбанистичког пројекта је Црквена општина Горња Добриња, а обрађивач урбанистичког пројекта је Предузеће за пројектовање, консалтинг и инжењеринг "Д.А. - ДИЗАЈН АРХИТЕКТУРА" д.о.о. Београд.

Сва заинтересована правна и физичка лица могу да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења доставе овом Одељењу искључиво у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, закључно са даном завршетка јавне презентације, са назнаком "ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ"

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

Прилог: Текст Јавне презентације

oпширније...
 

Јавне набавке

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Услуга личног пратиоца детета. Јн број 1.2.8/2019
16.08.2019. 10:40

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци Угоститељске услуге - Партија број 1 Услуге ресторана
16.08.2019. 10:38

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци Угоститељске услуге - Партија број 1 Услуге ресторана - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Асфалтирање локалног пута у Тометином Пољу (засеок Дивнићи)
15.08.2019. 15:03

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке