Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
06.08.2018. 16:20

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Обавештење о јавној расправи и јавној презентацији
06.08.2018. 16:19

Завод за заштиту природе Србије доставиo је Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Пожега, дана 20.07.2018.год. Студију заштите предела изузетних одлика „Маљен“ коју је израдио Завод за заштиту природе, ради обављања процедуре јавног увида и јавне расправе који ће бити одржани у петак 24.08.2018.год. са почетком у 12оо часова у просторијама Градске управе града Ваљева (Велика скупштинска сала).

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине је 26.06.2018.год. огласило следећи текст :

Подручје Предела изузетних одлика „Маљен”, које се предлаже за заштиту, се налази у западном делу Србије, на северу Ваљевских планина и обухвата Град Ваљево са катастарским општинама Дивчибаре, Пријездић и Бачевци, као и општине Горњи Милановац са катастарском општином Богданица, општина Мионица са катастарским општинама Брежђе, Горњи Лајковац, Крчмар, Осеченица и Планиница и општину Пожегу са катастарским општинама Љутице и Тометино поље, укупне површине 10.104,83 ха, од чега је 3.098, 33 ха (30,66%) у државном власништву, 5.335, 58 ха (52.80%) у приватном власништву и у јавном власништву, 1.670, 92 ха (16.54%).

Нацрт уредбе о проглашењу Предела изузетних одлика „Маљен” и Студија заштите са картографском документацијом, које је на основу овлашћења из чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 900 до 1400 часова у канцеларији бр.46, у згради ОУ Пожега.

Физичка и правна лица могу, примедбе и мишљења на поднети захтев могу поднети у писаном облику и доставити Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Пожега, све до закључно са 22.08.2018.год.

ЈАВНА РАСПРАВА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА докумената о заштити биће одржана у петак, 24. августа 2018. године, са почетком у 1200 часова у просторијама Градске управе града Ваљева (Велика скупштинска сала).  

У јавној расправи могу учествовати физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач документа о заштити јавно износи свој став.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине.

oпширније...
 
Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама са седиштем на територији општине Пожега за 2018. годину
20.08.2018. 12:24

На основу члана 32 и члана 44 Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06), члана 54 Статута општине Пожега („Сл.лист општине Пожега“, број 2/08, 9/08,3/10 и 8/15), члана 6 Правилника о критеријумима, начину и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама (01 бр.08-1/18 од 18.06.2018. године) председник општине Пожега 20.08.2018. године, расписује                                         

 Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за доделу средстава црквама и верским заједницама

са седишитем на територији општине Пожега за 2018. годину

  

 1. Предмет Јавног конкурса

 Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава цркавама и верским заједницама са седиштем на територији општине Пожега за финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Пожега за 2018. годину.

 1. Намена и износ опредељених средстава

Средства намењена за финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница одобравају се за:

 1. Изградњу, адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката

 2. Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

 3. Обнову икона, иконостаса и других црквених реликвија

 4. Обележавање традиционалних годишњица и организовање манифестација везаних за рад и историју црквене – верске заједнице

 5. Организовање стручних скупова и научних истраживања везаних за цркву – верску заједницу

 За финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница  опредељена су средства у износу од 750.000,00 динара.

Наведена средства обезбеђена су Одлуком о буџету општине Пожега за 2018. годину, у оквиру раздела 3 Општинска управа, функција 160 – Опште јавне услуге које нису квалификоване на другом месту, програм 0602 – Локална самоуправа, пројекат 0015 – Конкурсно финансирање удружења, позиција 41, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама.

 

 1. Право на доделу средстава

Право на доделу средстава могу остварити подносиоци који испуњавају следеће услове:

 1. Да подносилац пријаве има статус цркве или верске заједнице (доказ: потврда или уверење надлежног органа Српске православне цркве – Српске православне Епархије Жичке или друге верске заједнице на територији Републике Србије)

 2. Да подносилац има седиште на територији општине Пожега

Носилац програма/пројекта може учествовати на Конкурсу само са једним предлогом програма/пројекта. Изабрани програм/пројекат који се финансира или суфинансира средствима из буџета општине Пожега мора се реализовати до краја текуће буџетске године.

 1. Конкурсна документација

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

 1. детаљно разрађен предлог програма/пројекта (Образац бр. 1);

 2. буџет програма/пројекта (Образац бр. 2);

 1. доказ да подносилац пријаве има статус цркве или верске заједнице (доказ: потврда или уверење надлежног органа Српске православне цркве – Српске православне Епархије Жичке или друге верске заједнице на територији Републике Србије

 1. фотокопију ПИБ обрасца;

 2. фотокопију картона депонованих потписа;

Обрасци се могу преузети са званичне интернет странице општине Пожега (www.pozega.org.rs) или сваког радног дана у згради Општинске управе општине Пожега, канцеларија број 39.

Поред прописане конкурсне документације, пријава на Конкурс може да садржи и друга документа које подносилац сматра значајним за доказивање (дозвола за изградњу, сагласност надлежне епархије, елаборат рестаураторских радова и сл).

 1. Критеријуми за одабир пројекта

 1. значај програма/пројекта

 2. оправданост пројекта

 3. стање у ком се објекат налази

 4. колике су могућности програма/пројекта да обухвати шири круг корисника

 5. обезбеђена финансијска средства из сопствених или других извора

 

 1. Начин доставе и рок за подношење пријава

Пријаве се подносе у штампаном облику и предају се на писарницу општине Пожега или достављају поштом.

Пријава са потребном документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу: Општина Пожега, Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама на територији општине Пожега, Трг Слободе 9, 31210 Пожега, са назнаком: „не отварати – Пријава на Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама на територији општине Пожега“.

Назив и адресу подносиоца пријаве потребно је назначити на полеђини коверте.

Благовременом доставом сматра се пријава предата на писарницу, односно препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (пријемни штамбиљ, односно печат поште).

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднете на прописаним обрасцима, као и пријаве које су поднете од стране неовлашћених лица, Комисија неће узети у разматрање.

Конкурс је отворен до 05.09.2018. године.

 1. Доношење одлуке о избору

Председник општине доноси Одлуку о додели средстава црквама и верским заједницама на територији општине Пожега, на основу Извештаја Комисије у року од 30 дана од дана достављања предлога.

Одлука се објављује јавно, на интернет страници општине Пожега и на огласној табли општине Пожега.

 1. Начин објављивања

Конкурс се објављује на интернет страници општине Пожега www.pozega.org.rs и на огласној табли општине Пожега ОПШТИНА ПОЖЕГА

01 број 020-286/18 од 20.08.2018. године

Председник општине

др Милан Божић

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Текст Јавног конкурса - Преузми

Образац 1 - Предлог пројекта - Преузми

Образац 2 - Буџет пројекта - Преузми

Образац 3 - Извештај о утрошку средстава - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку: Санација школе у Прилипцу, ЈН бр 1.3.7/2018
19.09.2018. 08:58

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку: Санација школе у Прилипцу, ЈН бр 1.3.7/2018

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јнмв - Одржавање хоризонталне сигнализације. ЈН 1.3.6/2018.
19.09.2018. 08:55

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јнмв - Одржавање хоризонталне сигнализације. ЈН 1.3.6/2018.

oпширније...
 

Актуелности

17. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
20.07.2018. 19:54

За четвртак 26.07.2018. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега
с а з и в а м


СЕДАМНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНК СА ШЕСНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА (материјал на седници)
3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ
4. РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА У ЛИКВИДАЦИЈИ
5. ОДЛУКА О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ПД „СПОРТСКИ ОБJЕКТИ“ доо ПОЖЕГА У ЛИКВИДАЦИЈИ
6. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ЛИКВИДАЦИОНОГ ОСТАТКА ПД „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ доо ПОЖЕГА У ЛИКВИДАЦИЈИ
7. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ, НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПОЖЕГА
8. СТАТУТ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА
9. ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“, ПОЖЕГА, ЗА 2018. ГОДИНУ
10. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
11. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
12. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК СО
Зорица Митровић

 

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
Општинско руководство организовало састанке са грађанима свих Месних заједница
09.07.2018. 12:57

Како би сагледали стање на терену, односно приоритете међу потребама мештана свих пожешких села, председник општине др Милан Божић је са својим сарадницима одржао састанке са грађанима свих села.

Након ових састанака, јасно је да је у највећој мери изражена потреба за улагање у инфраструктуру, у првом реду - путну.

Председник је обећао да ће у сарадњи са Одборима месних заједница и њиховим председницима обезбедити материјал за насипање некатегорисаних и категорисаних путева, наставити са започетим радовима на асфалтирању појединих путева, али и направити планове за ову годину, а све у складу са приоритетима које поставе саме Месне заједнице односно њихови мештани.

Видео прилоге са састанака можете погледати на страници Видео записи

oпширније...
 
Јавни увид у измене и допуне плана генералне регулације Пожеге
02.07.2018. 12:41

ЈАВНИ УВИД
У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГЕ


Јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације Пожеге трајаће од 29. јуна до 29. јула 2018. године.
Непосредни увид у графичке прилоге нацрта Измене и допуне Плана генералне регулације Пожеге може се обавити у холу зграде СО Пожега - II спрат сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова. Непосредни увид у текстуални део нацрта плана може се извршити у канцеларији 45 зграде СО Пожега сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези нацрта плана.
Јавна презентација нацрта Измене и допуне Плана генералне регулације Пожеге биће одржана у среду 18.07.2018.године, у великој сали зграде СО Пожега са почетком у 13,00 сати

oпширније...
 

Јавне набавке

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку: Услуга израде пројектне документације за санацију, адаптацију и реконструкцију објеката Дома Здравља у Пожеги 1.2.5/2018.
19.09.2018. 08:52

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку: Услуга израде пројектне документације за санацију, адаптацију и реконструкцију објеката Дома Здравља у Пожеги 1.2.5/2018.

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова: Асфалтирање локалног пута Глумач – Миљаковина ЈН 1.3.20./2018.
19.09.2018. 08:50

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова :Асфалтирање локалног пута Глумач – Миљаковина (до раскрснице за цркву) уз учешће грађана. ЈН 1.3.20./2018.

oпширније...
 
Одлука о измени Уговора о јавној набавци намирница за припремање хране - ЈН 1.1.4/18
19.09.2018. 08:47

Одлука о измени Уговора о јавној набавци намирница за припремање хране - ЈН 1.1.4/18

oпширније...
 
све вести све јавне набавке