Анкета о информатичкој писмености и спремности грађана и пословног сектора за коришћење електронских услуга
14.11.2018. 13:48

Анкета о информатичкој писмености и спремности грађана и пословног сектора за коришћење електронских услуга је  део истраживања о електронској управи, у коме учествује и општина Пожега. Ово истраживање спроводи се у оквиру Swiss PRO програма, који финансира Влада Швајцарске, спроводи УНОПС и подржава Владина канцеларија за информационе технологије и електронску управу.

Молимо Вас да учествујете у анкети попуњавањем следећих упитника:

Анкета за грађане о коришћењу информационих технологија и електронских услуга

Анкета за пословни сектор о коришћењу информационих технологија и електронских услуга

oпширније...
 
Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
16.10.2018. 16:39

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Јавни позив за бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27%N из републичких робних резерви
26.10.2018. 12:57

ОПШТИНА ПОЖЕГА

ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА БЕСПОВРАТНУ ИСПОРУКУ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА KAN 27%N

ИЗ РЕПУБЛИЧКИХ РОБНИХ РЕЗЕРВИ

I

На основу закључка Владе 05 број: 339-9528/2018 од 11.10.2018. године Општина Пожега оглашава бесповратну испоруку 172.500 кг минералног ђубрива KAN 27% N физичким лицима – носиоцима пољопривредног газдинства са територије општине Пожега.

II

На Јавни позив се може јавити физичко лице – носилац пољопривредног газдинства, које у структури газдинства има пријављење површине под воћем у 2018. години у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, ако и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“бр.46/2017), са територије општине Пожега.

III

Физичко лице које има право на бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27% N, може да преузме највише до 500 кг по хектару, а највише за један хектар пријављење површине под воћем, у складу са Правилником.

IV

Захтев за преузимање минералног ђубрива KAN 27%N, физичко лице–носилац пољопривредног газдинства поднеће општини Пожега почев од 29.10.до 02.11.2018. године на Обрасцу  - Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива.

Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива физичко лице -  носилац пољопривредног газдинства може поднети лично на писарници општинске управе Пожега у времену од 07,30-15,30 часова преко  Месних канцеларија у Тометином Пољу, Душковцима, Горњој Добрињи, Лорету,  Годовику и Рогама у времену од 08,00-14,00 часова.

V

Подносилац Захтева доставља следећа документа:

 1. Попуњен Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива;
 2. Фотокопију потврде о активном статусу из регистра пољопривредних газдинстава Управе за трезор за 2018.годину;
 3. Фотокопију извода биљне структуре Управе за трезор за 2018.годину.

VI

Након утврђивања листе корисника, извршиће се подела минералног ђубрива.

Пратећа документација:

Текст јавног позива - Преузми

Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Реконструкција улица: Воденичка, Ратарска, Васка Попе и дела улице Стевана Синђелића. ЈН бр.1.3.14/2018
14.11.2018. 13:51

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Реконструкција улица: Воденичка, Ратарска, Васка Попе и дела улице Стевана Синђелића. ЈН бр.1.3.14/2018 - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Радови на поправци оштећених делова коловоза. ЈН бр.1.3.32/2018
14.11.2018. 13:50

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Радови на поправци оштећених делова коловоза. ЈН бр.1.3.32/2018 - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене аутопута Е-761, деоница Пожега - Ужице - граница са Босном и Херцеговином
16.10.2018. 16:39

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене аутопута Е-761, деоница Пожега - Ужице - граница са Босном и Херцеговином, објављена је у "Службеном гласнику РС", број 68/18.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 19. октобра 2018. године до 2. новембра 2018. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина општина Пожеге, Чајетине и Ужица.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми локалним самоуправама и Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 2. новембром 2018. године.

Графички и текстуални прилог - Преузми

oпширније...
 
18. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
08.10.2018. 11:25

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),


За четвртак 11.10.2018. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега
  
с   а   з   и   в   а   м

ОСАМНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ЗАПИСНИК СА СЕДАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ 
 3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА М2 ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 
 5. ОДЛУКА  О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 6. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ ГРАНИЦА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА У ОКВИРУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ФАБРИКЕ СТРЕЉАЧКЕ МУНИЦИЈЕ
 7. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ ЈАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ДОО ПОЖЕГА У ЛИКВИДАЦИЈИ
 9. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 10. ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
 11. ОДЛУКА О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ
 12. САГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
 13. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 14. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници) 
 15. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
 16. РАЗНО

ПРЕДСЕДНИК СО

                                                                                                     Зорица Митровић


Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
Обавештење о јавној расправи и јавној презентацији
06.08.2018. 16:19

Завод за заштиту природе Србије доставиo је Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Пожега, дана 20.07.2018.год. Студију заштите предела изузетних одлика „Маљен“ коју је израдио Завод за заштиту природе, ради обављања процедуре јавног увида и јавне расправе који ће бити одржани у петак 24.08.2018.год. са почетком у 12оо часова у просторијама Градске управе града Ваљева (Велика скупштинска сала).

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине је 26.06.2018.год. огласило следећи текст :

Подручје Предела изузетних одлика „Маљен”, које се предлаже за заштиту, се налази у западном делу Србије, на северу Ваљевских планина и обухвата Град Ваљево са катастарским општинама Дивчибаре, Пријездић и Бачевци, као и општине Горњи Милановац са катастарском општином Богданица, општина Мионица са катастарским општинама Брежђе, Горњи Лајковац, Крчмар, Осеченица и Планиница и општину Пожегу са катастарским општинама Љутице и Тометино поље, укупне површине 10.104,83 ха, од чега је 3.098, 33 ха (30,66%) у државном власништву, 5.335, 58 ха (52.80%) у приватном власништву и у јавном власништву, 1.670, 92 ха (16.54%).

Нацрт уредбе о проглашењу Предела изузетних одлика „Маљен” и Студија заштите са картографском документацијом, које је на основу овлашћења из чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 900 до 1400 часова у канцеларији бр.46, у згради ОУ Пожега.

Физичка и правна лица могу, примедбе и мишљења на поднети захтев могу поднети у писаном облику и доставити Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Пожега, све до закључно са 22.08.2018.год.

ЈАВНА РАСПРАВА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА докумената о заштити биће одржана у петак, 24. августа 2018. године, са почетком у 1200 часова у просторијама Градске управе града Ваљева (Велика скупштинска сала).  

У јавној расправи могу учествовати физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач документа о заштити јавно износи свој став.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине.

oпширније...
 

Јавне набавке

Одлука о додели уговора за јавну набавку Радови на поправци оштећених делова коловоза
13.11.2018. 15:11

Одлука о додели уговора за јавну набавку Радови на поправци оштећених делова коловоза - Преузми

oпширније...
 
Одлука о измени уговора за јавну набавку Набавка гасног уља за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега. Јн бр.1.1.3/2018
13.11.2018. 15:10

Одлука о измени уговора за јавну набавку Набавка гасног уља за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега. Јн бр.1.1.3/2018 - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора за јавну набавку Изградња потисног цевовода Милаве-Шеварице и реконструкција постојећих објеката бр. 1.3.15/2018
13.11.2018. 15:09

Одлука о додели уговора за јавну набавку Изградња потисног цевовода Милаве-Шеварице и реконструкција постојећих објеката бр. 1.3.15/2018 - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке