Среда 15. јул 2020. године - Дан жалости на територији општине Пожега
14.07.2020. 13:56

На основу члана 19. Пословника о раду Општинског већа општине Пожега  (''Службени лист општине Пожега'', број 1/2008), Општинско веће општине Пожега на телефонској седници од  14.07.2020.  године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I

Проглашава се среда 15. јул 2020. године, Даном жалости на територији општине Пожега, поводом смрти грађана општине Пожега, преминулих од последица епидемије вирисум COVID-19.

II

    Државни органи и органи локалне самоуправе, организације и друга правна лица која истичу заставу, дужна су да заставу Републике Србије и заставу општине  Пожега, спусте на пола копља. Радиодифузне организације за информисање на територији општине Пожега, дужне су да у својим програмима емитују Одлуку о проглашењу Дана жалости, да уместо хумористичких, забавних, фолклорних и других емисија забавног карактера, емитују музику и емисије прикладне Дану жалости и да програмску шему ускладе са Даном жалости.

01 број : 06-33/20 од 14.07.2020. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

 

                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ПРЕДСЕДНИК  OПШТИНЕ ПОЖЕГА,

                          Ђорђе Никитовић

Закључак Општинског већа - Преузми

oпширније...
 
Могуће рестрикције у снабдевању водом
10.07.2020. 18:39

Из ЈКП “Наш Дом” Пожега апелују на кориснике да рационално користе воду, односно да водом за пиће не наводњавају пољопривредна добра и заливају зелене површине, расхлађују плочнике, пуне базене…Неопходно је нагласити да је систем за водоснабдевање општине Пожега пројектован за употребу у домаћинствима, а не за потребе пољопривреде.

Размотрићемо могућности да према онима који у време црвеног метео-аларма прекомерно троше воду, комунална полиција поступи у складу са нашим одлукама и да они буду кажњени, јер у овакво време вода не сме да се троши за заливање башта.

Општинском одлуком наводњавање пољопривредних поседа се сматра ненаменском потрошњом и мора бити санкционисано.

Најоптерећенији систем за водоснабдевање је у делу Расне, Узића, Горјана, Висибабе, Радоваца и Шеварица.

Управа ЈКП “Наш Дом” Пожега 

oпширније...
 
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву набавком грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта
13.07.2020. 08:46

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених
лица док су у расељеништву набавком грађевинског материјала за завршетак или
адаптацију стамбеног објекта

I Предмет јавног позива

Предмет Јавног позива је додела 5 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији Општине.
Помоћ намењена интерно расељеним лицима кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена интерно расељеним лицима док су расељеништву и члановима њиховог породичног домаћинства, која имају пребивалиште/боравиште на територији Општине, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: корисник).
Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи до РСД 550.000,00 (словима: петстотинапедесетхиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 184.000,00 (словима: стоосамдесетчетирихиљадединара), по породичном домаћинству корисника.
Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији Општине и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

 

Пратећа документација

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

Образац за пријављивање - Преузми

Изјава подносиоца пријаве - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију, реконструкцију, доградњу и изградњу дела научног комплекса у Пожеги за школе: Гимназију „Свети Сава“ и Техничку школу
31.07.2020. 16:46

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију, реконструкцију, доградњу и изградњу дела научног комплекса у Пожеги за школе: Гимназију „Свети Сава“ и Техничку школу. - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци-Набавка уџбеника
30.07.2020. 14:01

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци-Набавка уџбеника - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Конститутивна седница СО Пожега
08.07.2020. 14:37

На основу члана 2. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),

За понедељак 17.08.2020. године, у 10.00 часова

  у великој сали Скупштине општине Пожега

с   а   з   и   в   а   м

КОНСТИТУТИВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

са

ДНЕВНИМ РЕДОМ

 1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА - УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ОДРЖАНИМ 21.06.2020. ГОДИНЕ
 2. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 3. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 4. ПОСТАВЉАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 5. ИЗБОР АДМИНИСТРАТИВНО - МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ 

Председник СО

Стево Јешић

Напомена уз дневни ред - Преузми

oпширније...
 
Рани јавни увид Елабората за израду Плана детаљне регулације комплекса трансформаторског постројења ЕМС – Електромрежа Србије у Пожеги
07.07.2020. 11:50

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, на основу чл. 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –др.закон и  9/2020) 

оглашава

Рани јавни увид Елабората за израду

Плана детаљне регулације комплекса трансформаторског постројења ЕМС – Електромрежа Србије у Пожеги

 

Рани јавни увид у Елаборат за израду Плана детаљне регулације комплекса трансформаторског постројења ЕМС – Електромрежа Србије у Пожеги трајаће од 08.јула до 22. јула 2020.год. ради упознавања јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Непосредни увид у графичке прилоге Елабората за израду Плана детаљне регулације комплекса трансформаторског постројења ЕМС – Електромрежа Србије у Пожеги може се обавити у холу зграде СО Пожега – 2. спрат сваког радног дана од 700 до 1500 сати. Непосредни увид у изложени материјал, може се извршити у канцеларији бр.46 зграде СО Пожега сваког радног дана од 800 до 1400 сати, где ће бити пружене потребне информације и стручна помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе могу доставити у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, или електронском поштом на адресу : urbanizam45@gmail.com, закључно са даном завршетка јавног увида.

Након завршетка јавног увида наставља се израда предметног плана у складу са Законом, а све евидентиране примедбе, сугестије и предлози биће достављени обрађивачу плана ради разматрања могућности уградње истих у план.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Материјал за рани јавни увид - Преузми

oпширније...
 
Ванредна ситуација - НАРЕДБА 05.07.2020.
05.07.2020. 13:51

Председник општине Пожега на основу члана 38 и 39. Став 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, број 87/2018), члана 17. Став 1. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, број 27/2020), а на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације на  ванредној седници одржаној  05.07.2020.  доноси

Н   А   Р   Е   Д   Б   У

 1. Обавезно је ношење заштитних маски у затвореном простору (у трговинским и другим објектима, јавним и другим установама) и на зеленој пијаци.
 2. У угоститељским и сличним објектима не могу се организовати музичке, забавне и друге манифестације, прославе и породична окупљања.
 3. Ограничава се радно време угоститељских објеката, кладионица и осталих објеката који обављају приређивање игара на срећу, тако да радно време може почети најраније у 6 часова а завршити најкасније до 22.00 часова.
 4. Ограничава се број особа у трговинским и објектима у којима се пружају услуге, укључујући и угоститељске, на број којим се обезбеђује социјална дистанца од најмање 2 метра.
 5. Обавезно је поштовање мера из Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 66/2020-4) – делатност у области трговине на мало и услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића, препорука Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ које се односе на предшколске установе, школе, факултете, студентске домове, понашање у парковима, дечјим и спортским игралиштима, излетиштима и током вежбања на отвореном, спорт, јавни превоз, угоститељске објекте, библиотеке, музеје, галерије, теретане и фитнес клубове, фризерске салоне, козметичке салоне, педикир и маникир, масажу и тетоважу, пружање услужних делатности у кући или стану и друго, као и препоруке других државних органа у вези са поступањем у току епидемије корона вируса.
 6. У јавном превозу (градски, међуградски и такси превоз) обавезно је ношење заштитних маски.
 7. Налаже се вршиоцима јавних услуга, органима локалне самоуправе, јавним предузећима и установама на територији општине Пожега да предузму мере за заштиту запослених и организују вршење услуга грађанима у складу са датим препорукама.
 8. Налаже се појачано прање и дезинфекција јавних простора.

 

       у  Пожеги  , 05. јула 2020. године

 

ОПШТИНА  ПОЖЕГА

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

01 број 020-44-37/2020 од 05.07.2020.године

 

ПРЕДСЕДНИК

Ђорђе Никитовић

 

Ванредна ситуација - Наредба - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Oбавештење о закљученом уговору о јавној набавци : Набавка пакета за потребе интерно расељених лица -Машина за шивење и вез
22.07.2020. 19:08

Oбавештење о закљученом уговору о јавној набавци : Набавка пакета за потребе интерно расељених лица -Машина за шивење и вез - Преузми

oпширније...
 
Oбавештење о закљученом уговору о јавној набавци Радови на реконструкцији крака улице Николе Пашића (поред робне куће) „Идеа“
20.07.2020. 19:32

Oбавештење о закљученом уговору о јавној набавци Радови на реконструкцији крака улице Николе Пашића (поред робне куће) „Идеа“ - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора за јавну набавку-Набавка за потребе интерно расељених лица-Машина за шивење и вез
20.07.2020. 10:03

Одлука о додели уговора за јавну набавку-Набавка за потребе интерно расељених лица-Машина за шивење и вез - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке