Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
19.02.2018. 16:29

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Позив за стручно саветовање из области пољопривредне производње
19.02.2018. 16:29

Општина Пожега у сарадњи са Пољопривредно саветодавном стручном службом Ужице, организују стручно саветовање уз учешће еминентних предавача из Инстута за ратарство и повртарство-Нови Сад, из области пољопривредне производње са следећим темама:

ПССС Ужице,
    “ИПАРД фондови”

др Горан Бекавац,
„Технологија производње кукуруза”

др Горан Малиџа,
„Начин предузимања мера у заштити биља карактеристичних у пољопривредној производњи за ово подручје са посебним освртом на кукурузну златицу”

др Драган Милић,
„Препорука сортимента крмног биља најпогоднијег у исхрани стоке у брдско-планинском подручју“

Саветовање се одржава 28.02.2018.године (среда) у Великој сали СО Пожега са почетком у 11 сати.

Позивамо Вас да вашим присуством и учешћем допринесете што успешнијем ширењу и примени нових сазнања у производњи и заштити кукуруза и крмног биља.

oпширније...
 
ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање пројеката удружења из буџета општине Пожега у 2018. години
12.02.2018. 14:35

На основу чл. 38. Закона о удружењима (,,Службени гласник РС“ бр.51/09, 99/2011), Одлуке  о буџету општине Пожега за 2018. годину (,,Службени лист општине Пожега“ бр.11/17) и Одлуке о финансирању пројеката удружења из буџета општине Пожега (,,Службени лист општине Пожега“ бр.5/10), Комисија за финансирање пројеката удружења из буџета општине Пожега, дана 12.02.2018. године расписује

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА  УДРУЖЕЊА

 ИЗ  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  ПОЖЕГА У 2018. ГОДИНИ

 

Укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката удружења из буџета општине Пожега за 2018. годину износи  4.370.000,00 динара. Ова средства се распоређују на следећи начин:

- за финансирање пројеката из области културно-уметничког аматеризма 370.000,00 динара

и

- за финансирање пројеката из осталих области 4.000.000,00 динара.

1. Области у којима ће се финансирати пројекти удружења:

    1. подстицање и развој привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати, задругарство, пољопривреда, рурални развој и др.)

    2. развој локалне заједнице

    3. екологија, заштита животне средине

    4. заштита, очување и развој биљног и животињског света

    5. здравствена заштита

    6. афирмисање људских и мањинских права

    7. програми за предшколску, школску децу и младе

    8. програми за стара лица

    9. програми из области образовања, науке, културе, информисања

  10.неговање културне баштине, очување народне традиције и стваралаштва и историјског наслеђа

   11.социјална заштита

   12. борачко-инвалидска заштита

   13. подршка особама са инвалидитетом

   14. превенција и заштита од болести зависности

   15. волонтерство

   16. активности пензионерских удружења

   17. афирмисање женских права

   18. превенција насиља

   19. подстицање наталитета

   20. хуманитарни пројекти

   21.други пројекти који искључиво и непосредно следе јавне потребе општине  Пожега

2. Услови које треба да испуни удружење:

 • да је уписано у регистар удружења
 • да је удружење поднело извештај о  реализацији програма/пројекта и оправдало средства додељена у претходној години, у складу са уговором
 • да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења
 • да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности (у моменту подношења пријаве)
 • да нема блокаду рачуна (од тренутка објављивања Јавног конкурса до момента подношења пријаве на Јавни конкурс), пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања
 • да поднесе предлог пројекта у складу са Одлуком о финансирању пројеката удружења из буџета општине Пожега

3. Услови које треба да испуни предлог пројекта:

 • да се већи део пројектних активности реализује на територији општине Пожега
 • уколико се мањи део пројектних активности реализује на територији општине Пожега, може се добити само финансирање поменутих активности
 • изузетно, Комисија за финансирање пројеката удружења из буџета општине Пожега може предложити да се финансира пројекат чији се већи део активности реализује ван територије Општине, уколико је то у интересу општине Пожега (ову могућност треба тумачити као изузетак)
 • да се активности које се финансирају из буџета општине Пожега заврше најкасније до 15. децембра текуће године
 • да су пројектне активности из области прописаних јавним конкурсом
 • да у буџету трошкови запослених лица, канцеларије и путовања у збиру не буду већи од програмских трошкова
 • да добије највише до 40% од укупне суме намењене финансирању пројеката удружења у календарској години

4. Критеријуми за оцењивање предлога пројекта:

 • усаглашеност са стратегијама општине Пожега и Републике Србије
 • квалификације и стручност особа ангажованих на пројекту
 • искуство удружења у областима за које тражи финансирање
 • висина тражених средстава
 • обезбеђено учешће других донатора
 • одрживост пројекта

5. Општина Пожега у овом Конкурсу неће финансирати:

 • појединце за учешће на конференцијама, путовања, студирање и сличне активности
 • иницијативе које доносе профит удружењима
 • политичке и страначке организације
 • владине организације или институције укључујући школе, месне заједнице, спортска удружења, цркве и верске заједнице и сл.
 • активности које заговарају нетолерантност и насиље

6. Документа која удружење предаје на конкурсу:

1.  попуњен предлог пројекта, одштампан и оверен у два примерка и у електронској форми на диску

2. биографија пројeкт менаџера и кључних особа укључених у рад на пројекту,

3. фотокопија решења о упису удружења у регистар,

4. фотокопија Статута удружења,

5. фотокопија финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну годину (документ није потребан код новооснованих удружења),

6. фотокопије Извештаја о реализацији пројеката - наративни и финансијски, којима се правдају средства добијена из буџета општине Пожега за претходне 2 године  

7.писмена изјава о обезбеђивању учешћа других донатора, у случају суфинансирања пројекта од стране општине Пожега

7. Рок и начин слањa предлога пројеката:

 • предлози пројеката предају се у року од 30 дана од дана објављивања Конкурса на званичној интернет презентацији општине Пожега www.pozega.org.rs и на огласној табли општине Пожега.
 • предлог пројекта мора бити у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Пожега у 2018.години– не отварати“
 • предлог пројекта доставља се на писарници општине Пожега или поштом на адресу: Општина Пожега – Комисија за финансирање пројеката удружења из буџета општине Пожега у 2018.години,  Трг Слободе бр. 9, 31210 Пожега
 • неблаговремене пријаве неће бити разматране
 • уколико је пријава непотпуна, Комисија за финансирање пројеката удружења одлучиће да ли ће тражити допуну документације или ће одбити пријаву као непотпуну

8. Рок за одлучивање и објављивање одлуке о финансирању предлога пројеката удружења

 • комисија за финансирање пројеката удружења у року од 30 дана од закључења Конкурса доноси одлуку о пројектима које ће предложити председнику Општине за финансирање, а председник Општине има рок од десет дана да закључи уговор о финансирању удружења
 • одлука о избору пројеката удружења која се финансирају из буџета општине Пожега биће објављена на огласној табли општине Пожега и званичној интернет презентацији Општине.

9. Информације о начину реализације одобрених пројеката

 • уплата одобрених средстава извршиће се у складу са динамиком реализације пројеката/програма и према достављеној документацији.
 • за све одобрене пројекте који се финансирају из буџета општине Пожега потребно је отворити посебан наменски рачун у  Управи за трезор.
 • корисник средстава се обавезује да достави Извештај о реализацији пројекта на начин и са садржајем предвиђеним у одељку општих напомена у обрасцу Извештаја о реализацији пројекта који је саставни део докумената која се односе на Конкурс.

 

03 број 400 -1/18 од  12.02. 2018. године

Комисија за финансирање пројеката удружења

из буџета општине Пожега

 

                                      Председник Комисије

Велимир Максић

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Образац за предлог пројекта - Преузми

Извештај о реализацији пројекта - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Oдлука о измени уговора о извођењу радова на асфалтирању локалних путева у месним заједницама (Тометино Поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице)
14.02.2018. 11:39

Oдлука о измени уговора о извођењу радова на асфалтирању локалних путева у месним заједницама (Тометино Поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице) - Преузми

oпширније...
 
Одлука о измени уговора о јавној набавци радова - Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Мала Јежевица, Горња Добриња, Лорет, Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, Милићево село, Горобиље)
27.12.2017. 17:27

Одлука о измени уговора о јавној набавци радова - Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Мала Јежевица, Горња Добриња, Лорет, Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, Милићево село, Горобиље) - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Рани јани увид
19.02.2018. 16:26

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр 72/09...145/14)

оглашава 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА

БЕОГРАД-ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА ПОЖЕГА-БОЉАРЕ (ГРАНИЦА СА ЦРНОМ ГОРОМ)

(АУТО-ПУТ Е-763)

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд-Јужни Јадран, деоница Пжега-Бољаре (граница са Црном Гором) (аутопут Е-763), објављена је у "Службеном гласнику РС", број 78/17.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15. дана, од 26. фебруара 2018. године до 12. марта 2018. године, на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних јавних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина општина Пожеге, Ариља, Ивањице и Сјенице.

oпширније...
 
Бројне прославе Савиндана у Пожешкој општини су крунисане одржавањем светосавског бала, у организацији локалне самоуправе
31.01.2018. 11:25

Обележавање Светог Саве у Пожешкој општини се од прошле године завршава Светосавским балом, који, што је посебно занимљиво, организује локална самоуправа.

Наиме, након прошлогодишње организације, чији је мото био да се прикупе одређена средства за хуманитарне намене, Светосавски бал је организован и ове године, уз најаву да ће већ од наредне, ова идеја општинског руководства попримити неку нову форму.

oпширније...
 
Пројекат ОПИС - Резултати јавног позива
31.01.2018. 08:46

Комисија за избор корисника подршке за запошљавање у области одрживе пољопривреде, у оквиру пројекта "Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село", који финансира ГИЗ, у оквиру програма "Иницијатива за инклузију", објављује Листу реда првенства и Одлуку о избору корисника подршке.

Преузмите:

Листа реда првенства

Одлука

oпширније...
 

Јавне набавке

Одлука о измени уговора о јавној набавци радова- Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице)
27.12.2017. 17:26

Одлука о измени уговора о јавној набавци радова- Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице) - Преузми

oпширније...
 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТА НА ДОБРИЊСКОЈ РЕЦИ – К.О. ЧЕСТОБРОДИЦА И РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКА У ЗОНИ МОСТА
08.12.2017. 17:43

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТА НА ДОБРИЊСКОЈ РЕЦИ – К.О. ДОЊА ДОБРИЊА И РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКА У ЗОНИ МОСТА
08.12.2017. 17:41

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

 

oпширније...
 
све вести све јавне набавке