Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пожега
19.11.2018. 08:51

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ПОЖЕГА» број 5/18 од 03.07.2018.г), Председник општине ПОЖЕГА је дана 19.11.2018.године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ ПОЖЕГА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА

 

Комплетан текст огласа - Преузми

oпширније...
 
Анкета о информатичкој писмености и спремности грађана и пословног сектора за коришћење електронских услуга
14.11.2018. 13:48

Анкета о информатичкој писмености и спремности грађана и пословног сектора за коришћење електронских услуга је  део истраживања о електронској управи, у коме учествује и општина Пожега. Ово истраживање спроводи се у оквиру Swiss PRO програма, који финансира Влада Швајцарске, спроводи УНОПС и подржава Владина канцеларија за информационе технологије и електронску управу.

Молимо Вас да учествујете у анкети попуњавањем следећих упитника:

Анкета за грађане о коришћењу информационих технологија и електронских услуга

Анкета за пословни сектор о коришћењу информационих технологија и електронских услуга

oпширније...
 
Јавни позив за бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27%N из републичких робних резерви
26.10.2018. 12:57

ОПШТИНА ПОЖЕГА

ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА БЕСПОВРАТНУ ИСПОРУКУ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА KAN 27%N

ИЗ РЕПУБЛИЧКИХ РОБНИХ РЕЗЕРВИ

I

На основу закључка Владе 05 број: 339-9528/2018 од 11.10.2018. године Општина Пожега оглашава бесповратну испоруку 172.500 кг минералног ђубрива KAN 27% N физичким лицима – носиоцима пољопривредног газдинства са територије општине Пожега.

II

На Јавни позив се може јавити физичко лице – носилац пољопривредног газдинства, које у структури газдинства има пријављење површине под воћем у 2018. години у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, ако и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“бр.46/2017), са територије општине Пожега.

III

Физичко лице које има право на бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27% N, може да преузме највише до 500 кг по хектару, а највише за један хектар пријављење површине под воћем, у складу са Правилником.

IV

Захтев за преузимање минералног ђубрива KAN 27%N, физичко лице–носилац пољопривредног газдинства поднеће општини Пожега почев од 29.10.до 02.11.2018. године на Обрасцу  - Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива.

Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива физичко лице -  носилац пољопривредног газдинства може поднети лично на писарници општинске управе Пожега у времену од 07,30-15,30 часова преко  Месних канцеларија у Тометином Пољу, Душковцима, Горњој Добрињи, Лорету,  Годовику и Рогама у времену од 08,00-14,00 часова.

V

Подносилац Захтева доставља следећа документа:

 1. Попуњен Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива;
 2. Фотокопију потврде о активном статусу из регистра пољопривредних газдинстава Управе за трезор за 2018.годину;
 3. Фотокопију извода биљне структуре Управе за трезор за 2018.годину.

VI

Након утврђивања листе корисника, извршиће се подела минералног ђубрива.

Пратећа документација:

Текст јавног позива - Преузми

Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Емилија Остојић“, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега. ЈН бр.1.1.33/2018
12.12.2018. 18:46

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Емилија Остојић“, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега. ЈН бр.1.1.33/2018 - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда Набавка дрва за огрев за потребе Гимназије „Свети Сава“, ОШ „Петар Лековић“ и ОШ „Емилија Остојић“ Пожега ЈН бр. 1.1.33/2018
12.12.2018. 18:46

Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда Набавка дрва за огрев за потребе Гимназије „Свети Сава“, ОШ „Петар Лековић“ и ОШ „Емилија Остојић“ Пожега ЈН бр. 1.1.33/2018 - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
16.10.2018. 16:39

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене аутопута Е-761, деоница Пожега - Ужице - граница са Босном и Херцеговином
16.10.2018. 16:39

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене аутопута Е-761, деоница Пожега - Ужице - граница са Босном и Херцеговином, објављена је у "Службеном гласнику РС", број 68/18.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 19. октобра 2018. године до 2. новембра 2018. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина општина Пожеге, Чајетине и Ужица.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми локалним самоуправама и Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 2. новембром 2018. године.

Графички и текстуални прилог - Преузми

oпширније...
 
18. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
08.10.2018. 11:25

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),


За четвртак 11.10.2018. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега
  
с   а   з   и   в   а   м

ОСАМНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ЗАПИСНИК СА СЕДАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ 
 3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА М2 ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 
 5. ОДЛУКА  О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 6. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ ГРАНИЦА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА У ОКВИРУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ФАБРИКЕ СТРЕЉАЧКЕ МУНИЦИЈЕ
 7. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ ЈАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ДОО ПОЖЕГА У ЛИКВИДАЦИЈИ
 9. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 10. ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
 11. ОДЛУКА О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ
 12. САГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
 13. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 14. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници) 
 15. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
 16. РАЗНО

ПРЕДСЕДНИК СО

                                                                                                     Зорица Митровић


Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 

Јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци Услуга израде пројектне документације за изградњу мостова у Великој Јежевици, Папратишту, Годовику и Горњој Добрињи
12.12.2018. 18:45

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци Услуга израде пројектне документације за изградњу мостова у Великој Јежевици, Папратишту, Годовику и Горњој Добрињи - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора за јавну набавку Услуга израде пројектне документације за изградњу моста у Тометином Пољу. ЈН бр.1.2.12/18
12.12.2018. 18:44

Одлука о додели уговора за јавну набавку Услуга израде пројектне документације за изградњу моста у Тометином Пољу. ЈН бр.1.2.12/18 - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Емилија Остојић“, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега. ЈН бр.1.1.33/2018
11.12.2018. 17:32

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Емилија Остојић“, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега. ЈН бр.1.1.33/2018 - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке