ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА - Начелник Општинске управе општине Пожега
27.12.2020. 21:34

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, на основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије,  број 21/16, 113/2017 и 95/18), члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 -др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16), члана 72. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 1/19) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Пожега, 01број 011-50/20 од 25.12.2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 I Орган у коме се раднo местo попуњава

Општинска управа општине Пожега, Трг Слободе бр.9.

  II Положај који се попуњава

 1.  Начелник Општинске управе општине Пожега – I група положаја, број службеника на положају: 1.

 Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.

oпширније...
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА - Заменик начелника Општинске управе општине Пожега
27.12.2020. 21:26

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, на основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије,  број 21/16, 113/2017 и 95/18), члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 -др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16), члана 72. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 1/19) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе општине Пожега, 01број 011-49/20 од 25.12.2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

I Орган у коме се раднo местo попуњава

Општинска управа општине Пожега, Трг Слободе бр.9.

II Положај који се попуњава

 1.  Заменик начелника Општинске управе општине Пожега – II група положаја, број службеника на положају: 1.

Опис послова: Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине; обавља и друге послове из  надлежности Општинске управе  по овлашћењу начелника управе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.

oпширније...
 
Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Пожега за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења у 2021. години
21.01.2021. 11:16

На основу члана 38. Закона о удружењима  („Сл. гласник РС" број 51/09 и 99/11–др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), члана 9. Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. лист општине Пожега“ бр. 14/18), у складу са Одлуком о буџету општине Пожега за 2021. годину  („Сл. лист општине Пожега“ бр. 10/20),  председник општине Пожега, дана   21.01.2021. године расписује

 

ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
У 2021. ГОДИНИ

 

 1.  Увод

Јавни конкурс (у даљем тексту: конкурс) се расписује у циљу доделе средстава из буџета општине Пожега за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Пожега у 2021. години.

Овим  Конкурсом нису обухваћени програми и пројекти удружења за која су у буџету општине Пожега за 2021. годину већ планирана средства.

Под удружењем се подразумева добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења заједничког или општег циља или интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у складу са законом.

 1. Области од јавног интереса

Под програмом од јавног интереса, у смислу овог Конкурса, сматрају се програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, подстицањa наталитета, образовања, науке, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите биљног и животињског света, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

Програм нарочито садржи: област у којој се програм реализује, територију на којој би се програм реализовао, време и дужину трајања програма, циљ, врсту и обим активности које би се вршиле у току реализације програма и укупан број лица који је потребан за извођење програма.

У формалном смислу програм може бити означен и називом пројекат.

 1.  Износ опредељених средстава

На основу овог Конкурса расподелиће се средства у износу од 3.000.000,00 динара која су планирана  за ове намене у буџету општине Пожега за 2021. годину.

 1. Услови зa учешће

Право учешћа на  Конкурсу има удружење које испуњава следеће услове:

 • да је  регистровано најмање 6 месеци пре оглашавања конкурса;
 • да има седиште и програм реализује на територији општине Пожега, као и удружење која нема седиште на територији општине Пожега, али организује, подстиче или помаже активности од  јавног интереса које се реализују на територији општине Пожега, односно своје услуге пружа корисницима са подручја општине Пожега
 • да је директно одговорно за припрему и извођење програма;
 • да је поднело извештај о реализацији програма и оправдало средства додељена у претходној години ( уколико их је било );
 • да његово деловање није политичке природе;
 • да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења;
 • да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
 • да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

Једно удружење може учествовати на конкурсу са једним предлогом програма.

 

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Образац пријаве - Преузми

Извештај о реализацији - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Oбавештење о закљученом уговору-Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта Дома здравља у Пожеги
25.09.2020. 14:54

Oбавештење о закљученом уговору-Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта Дома здравља у Пожеги - Преузми

oпширније...
 
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА
07.09.2020. 18:09

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

4. Седница СО Пожега
14.12.2020. 15:33

На основу члана 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),

За петак  18.12.2020. године, у 10.00 часова

у сали Културног центра Пожега

с   а   з   и   в   а   м

ЧЕТВРТУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА  (предлог Комисије на седници)  
 2. ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ  СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
 3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
 4. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020.-30.09.2020. ГОДИНЕ
 5. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 6. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 7. ОДЛУКА О ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ЗА НОВОРОЂЕНЧАД
 8. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 9. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ ОТПАДНИХ ВОДА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 10. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
 11. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ - СКЦ ПОЖЕГА
 12. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ
 13. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
 14. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ
 15. ПРОГРАМ  ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
 16. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА 2021. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
 17. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 18. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ
 19. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 20. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ  НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА
 21. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ
 22. ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 23. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА
 24. ПРОГРАМ РАДА СПОРТСКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 25. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА, ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ
 26. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА, ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
 27. ИЗВЕШТАЈИ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА У 2020. ГОДИНИ И ПРОГРАМИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА-БЕЛЕ ВОДЕ“, „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА –ПОЧЕЧА“ И „СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА-ЉУТИЦЕ“
 28. ПРОГРАМ РАДА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА ЗА 2021/2022. ГОДИНУ
 29. ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ JП.–“Дирекција за изградњу” – ПОЖЕГА, у ликвидацији  
 30. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА                   
 31. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 32. ПРИБАВЉАЊЕ, ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП СРЕДСТАВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ:
 • ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ УДЕЛА У КАПИТАЛУ „FULL PROTECT“ DOO BEOGRAD И ОВЛАШЋЕЊЕ ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ИВАНУ НОВАКОВИЋУ ДА ПОТПИШЕ УГОВОР
 • ОДЛУКА О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ – ЗЕМЉИШТА – ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА И ПРЕДУЗЕЋА „РАТКО МИТРОВИЋ“ ПОЖЕГА ДОО, БЛИЖЕ  ОЗНАЧЕНИХ КАО КП. БР. 465/1, 358/1, 358/4 И 358/5 СВЕ КО ПОЖЕГА
 • ЗАКЉУЧАК О ПРИБАВЉАЊУ У СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА КП.БР. 1327/1 и 1327/31 ОБЕ КО ПОЖЕГА, ЗА ИЗГРАДЊУ ИГРАЛИШТА
 • ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА КП. БР.465/12 КО ПОЖЕГА
 • ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ –СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА КП. БР. 509/62 У КО ПОЖЕГА

33. ОДЛУКА О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ТРГУ СЛОБОДЕ БРОЈ 3 У ПОЖЕГИ РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА ДЕЛА УЛИЦЕ ПЕТРА ЛЕКОВИЋА, КП.БР.104/19  КО ПОЖЕА (БОЛОВИЋ ПРЕДРАГ,ПОЖЕГА)
34. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА – ДЕЛА НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЗ УЗИЋИ, КПБР 862 КО УЗИЋИ И ПРОГЛАШЕЊА ЗА ЈАВНО ДОБРО (ЈОКИЋ НЕБОЈША, БЕОГРАД И САМАРЏИЋ НИКОЛ, НЕМАЧКА)
35. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ ( материјал на седници)
36. 0ДБОРНИЧКА ПИТАЊА
                                                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК СО,

Дејан Мркић

Преузмите комплетан материјал за седницу (.zip формат)

oпширније...
 
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ПРОСТОРА УЗ КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ МУНИЦИЈЕ У ВИСИБАБИ
07.12.2020. 14:38

ЈАВНИ   УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ПРОСТОРА

УЗ КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ МУНИЦИЈЕ У ВИСИБАБИ

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за изградњу паркинг простора уз комплекс фабрике муниције у Висибаби трајаће од 07. децембра 2020.године до 08. јануара 2021. године.

Непосредни увид у графичке прилоге нацрта Плана може се обавити на писарници ОУ Пожега сваког радног дана од 0800 до 1400 сати. Непосредни  увид  у текстуални део нацрта Плана може се извршити на шалтеру број 4 писарнице ОУ Пожега, где се  могу  добити и сва детаљнија обавештења у вези са овим документом.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе на  нацрт  Плана могу доставити у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега или путем мејла  на адресу urbanizam45@gmail.com, закључно са даном завршетка јавног увида.

Након завршетка јавног увида Комисија за планове СО Пожега ће 15.јануара 2021.године одржати јавну седницу у Великој сали зграде СО-е Пожега са почетком у 1200 сати, на којој сва физичка и правна лица која су доставила у датом року своје примедбе на предметни нацрт плана, могу исте образложити пред комисијом.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Пратећа документација - Преузми

oпширније...
 
Закључак Штаба за ванредне ситуације 02.12.2020. године
02.12.2020. 15:12

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације ("Сл. гл. РС" бр. 27/2020) а на предлог Штаба за ванредне ситуације на телефонској седници од 02.12.2020. године, Командант штаба доноси:

ЗАКЉУЧАК

 

 • Забрањује се одржавање свих спортских активности у објектима затвореног типа, као што су школске сале, спортска хала и други слични објекти на територији општине Пожега због погоршања епидемиолошке ситуације.

 

КОМАНДАНТ ШТАБА

Ђорђе Никитовић

oпширније...
 

Јавне набавке

Позив за подношење понуда у поступку набавке: Услуга израде Акта о процени ризика на радним местима, правилника о безбедности и здрављу на раду и програма оспособљавања за безбедан и здрав рад
12.08.2020. 14:49

Позив за подношење понуда у поступку набавке: Услуга израде Акта о процени ризика на радним местима, правилника о безбедности и здрављу на раду и програма оспособљавања за безбедан и здрав рад - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију, реконструкцију, доградњу и изградњу дела научног комплекса у Пожеги за школе: Гимназију „Свети Сава“ и Техничку школу
31.07.2020. 16:46

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију, реконструкцију, доградњу и изградњу дела научног комплекса у Пожеги за школе: Гимназију „Свети Сава“ и Техничку школу. - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци-Набавка уџбеника
30.07.2020. 14:01

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци-Набавка уџбеника - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке