18. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
08.10.2018. 11:25

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),


За четвртак 11.10.2018. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега
  
с   а   з   и   в   а   м

ОСАМНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ЗАПИСНИК СА СЕДАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ 
 3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА М2 ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 
 5. ОДЛУКА  О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 6. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ ГРАНИЦА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА У ОКВИРУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ФАБРИКЕ СТРЕЉАЧКЕ МУНИЦИЈЕ
 7. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ ЈАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ДОО ПОЖЕГА У ЛИКВИДАЦИЈИ
 9. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 10. ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
 11. ОДЛУКА О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ
 12. САГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
 13. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 14. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници) 
 15. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
 16. РАЗНО

ПРЕДСЕДНИК СО

                                                                                                     Зорица Митровић


Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
06.08.2018. 16:20

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Конкурс за набавку субвенционисах садница воћа за подизање вишегодишњих засада у 2018. години на територији општине Пожега
11.10.2018. 12:10

К О Н К У Р С

 

ЗА НАБАВКУ СУБВЕНЦИОНИСАНИХ САДНИЦА ВОЋА

ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА

У 2018.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

 

 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ конкурса је подизање нових и осавремењивање постојећих засада, инвестирање у редован и стабилан принос високог квалитета, што дугорочно утиче на јачање конкурентности кроз повећање продуктивности газдинства, смањење производних трошкова, одрживог управљања ресурсима и прилагођавања захтевима домаћег и страног тржишта.

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газдинства које се налази у активном статусу.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 • Подносилац захтева треба да има регистровано комерцијално пољопривредно газдинство, уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;

 • Подносилац захтева мора бити са пребивалиштем на територији општине Пожега као и да се парцеле налазе на територији општине Пожега;

 • Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле дажбине према локалној самоуправи;

 

Услови у погледу површине производног засада:

Право на субвенцију остварује се за један подигнут производни засад, а најмања површина производног засада треба да износи:

 • 0,30 ха – за засад шљиве

 • 0,10 ха- за засад јабуке

 • 0,10 ха- за засад крушке

 • 0,10 ха- за засад трешње

 • 0,10 ха за засад дуње

 • 0,30 ха за језграсте врсте воћа

 

Број садница по воћним сортама:

 • Шљива укупно 1,700 комада,

Стенлеј 650 ком., Чачанска родна 350 ком.,Лепотица 500 ком.,Тимочанка 200ком.;

 • Јабука укупно 585 комада,

Кожара 50 ком., Будимка 50 ком., Ајдаред 200 ком.;Грени Смит 150 ком.;Јонаголд 50 ком.;Златни делишес 50 ком.;Мелрозе 35 ком.

 • Крушка укупно 540 комада,

Виљамовка 90 ком., Абате-фетел 200 ком.;Калуђерка 50 ком.;Јулска лепотица 100 ком.;Јунско злато 100 ком.

 • Трешња укупно 200 комада;

Бурлат 100 ком.;Шпанска марела 100 ком.

 • Вишња укупно 100 комада.

Шумадинка 100 ком.

 • Орах укупно 201 комад.

Расна 67 ком.;Шеиново 67 ком.;Гонзенхајин (Г-139) 67 ком.

 • Лешник укупно 1,110 комада

Делаланге 480 ком.;Дифони 420 ком.;Романа 210 ком.

 

Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину.

Пољопривредници учествују у цени саднице са 40,00 динара по комаду за воћне сорте Шљиве, Јабуке, Крушке, Трешње, Вишње и Лешника, а цена саднице Ораха је 100 динара, док је преостали износ до укупне цене садница учешће општине Пожега.

 

Предност код конкурса имаће :

 • млади пољопривредници, са навршених 18 и до напуњених 40 година живота у години у којој подносе пријаву, носиоци пољопривредног газдинства;

 • пољопривредна газдинства која се налазе у подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди;

 • жене, носиоци пољопривредног газдинства.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Читко попуњен образац захтева (преузети на писарници општинске управе општине Пожега);

 • Фотокопија личне карте за носиоца РПГ;

 • Потврду о активном статусу газдинства за 2018.годину (копија);

 • Извод из биљне производње из Управе за трезор за 2018.годину(копија);

 • Уверење о измиреним пореским обавезама (Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода,канц.број 9, у приземљу зграде општине Пожега).

 

Конкурс је отворен до 23.10.2018.године

Након завршетка конкурса Комисија ће прегледати све пристигле захтеве и сачинити листу корисника субвенција која ће бити објављена на огласној табли општинске управе.

Захтев са потребном документацијом доставити лично на писраницу општинске управе општине Пожега.

 

Пратећа документација

Комплетан текст конкурса - Преузми

Захтев за саднице - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Услуга јавног превоза бр. 1.2.1/2018
15.10.2018. 16:43

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора за јавну набавку Одржавање хоризонталне сигнализације, јн бр.1.3.6/2018
12.10.2018. 15:42

Одлука о додели уговора за јавну набавку Одржавање хоризонталне сигнализације, јн бр.1.3.6/2018 - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Обавештење о јавној расправи и јавној презентацији
06.08.2018. 16:19

Завод за заштиту природе Србије доставиo је Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Пожега, дана 20.07.2018.год. Студију заштите предела изузетних одлика „Маљен“ коју је израдио Завод за заштиту природе, ради обављања процедуре јавног увида и јавне расправе који ће бити одржани у петак 24.08.2018.год. са почетком у 12оо часова у просторијама Градске управе града Ваљева (Велика скупштинска сала).

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине је 26.06.2018.год. огласило следећи текст :

Подручје Предела изузетних одлика „Маљен”, које се предлаже за заштиту, се налази у западном делу Србије, на северу Ваљевских планина и обухвата Град Ваљево са катастарским општинама Дивчибаре, Пријездић и Бачевци, као и општине Горњи Милановац са катастарском општином Богданица, општина Мионица са катастарским општинама Брежђе, Горњи Лајковац, Крчмар, Осеченица и Планиница и општину Пожегу са катастарским општинама Љутице и Тометино поље, укупне површине 10.104,83 ха, од чега је 3.098, 33 ха (30,66%) у државном власништву, 5.335, 58 ха (52.80%) у приватном власништву и у јавном власништву, 1.670, 92 ха (16.54%).

Нацрт уредбе о проглашењу Предела изузетних одлика „Маљен” и Студија заштите са картографском документацијом, које је на основу овлашћења из чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 900 до 1400 часова у канцеларији бр.46, у згради ОУ Пожега.

Физичка и правна лица могу, примедбе и мишљења на поднети захтев могу поднети у писаном облику и доставити Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Пожега, све до закључно са 22.08.2018.год.

ЈАВНА РАСПРАВА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА докумената о заштити биће одржана у петак, 24. августа 2018. године, са почетком у 1200 часова у просторијама Градске управе града Ваљева (Велика скупштинска сала).  

У јавној расправи могу учествовати физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач документа о заштити јавно износи свој став.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине.

oпширније...
 
17. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
20.07.2018. 19:54

За четвртак 26.07.2018. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега
с а з и в а м


СЕДАМНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНК СА ШЕСНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА (материјал на седници)
3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ
4. РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА У ЛИКВИДАЦИЈИ
5. ОДЛУКА О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ПД „СПОРТСКИ ОБJЕКТИ“ доо ПОЖЕГА У ЛИКВИДАЦИЈИ
6. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ЛИКВИДАЦИОНОГ ОСТАТКА ПД „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ доо ПОЖЕГА У ЛИКВИДАЦИЈИ
7. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ, НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПОЖЕГА
8. СТАТУТ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА
9. ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“, ПОЖЕГА, ЗА 2018. ГОДИНУ
10. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
11. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
12. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК СО
Зорица Митровић

 

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
Општинско руководство организовало састанке са грађанима свих Месних заједница
09.07.2018. 12:57

Како би сагледали стање на терену, односно приоритете међу потребама мештана свих пожешких села, председник општине др Милан Божић је са својим сарадницима одржао састанке са грађанима свих села.

Након ових састанака, јасно је да је у највећој мери изражена потреба за улагање у инфраструктуру, у првом реду - путну.

Председник је обећао да ће у сарадњи са Одборима месних заједница и њиховим председницима обезбедити материјал за насипање некатегорисаних и категорисаних путева, наставити са започетим радовима на асфалтирању појединих путева, али и направити планове за ову годину, а све у складу са приоритетима које поставе саме Месне заједнице односно њихови мештани.

Видео прилоге са састанака можете погледати на страници Видео записи

oпширније...
 

Јавне набавке

Одлука о додели уговора за јавну набавку Рад грађевинске машине (булдожера) на градској депонији (сметлишту) на пословима разгртања и планирања смећа, јн бр.1.2.4/2018
12.10.2018. 15:41

Одлука о додели уговора за јавну набавку Рад грађевинске машине (булдожера) на градској депонији (сметлишту) на пословима разгртања и планирања смећа, јн бр.1.2.4/2018 - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора за јавну набавку Изградња потисног цевовода Милаве-Шеварице и реконструкција постојећих објеката, јн бр.1.3.15/2018
12.10.2018. 15:41

Одлука о додели уговора за јавну набавку Изградња потисног цевовода Милаве-Шеварице и реконструкција постојећих објеката, јн бр.1.3.15/2018 - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора за јавну набавку Реконструкција улица: Воденичка, Ратарска, Васка Попе и дела улице Стевана Синђелића, јн бр.1.3.14/2018
12.10.2018. 15:38

Одлука о додели уговора за јавну набавку Реконструкција улица: Воденичка, Ратарска, Васка Попе и дела улице Стевана Синђелића, јн бр.1.3.14/2018 - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке