very cheap sigaretta elettronica polmoni aperti are crafted with top-level case.
buy 100% authentic luxury perfectrichardmille with a 2 year warranty and free ground shipping! retail all of the world's luxury brand https://www.patekphilippe.to. the many who sells the best https://franckmuller.to can be described as control masterpiece. https://redditwatches.com/ price list. the best https://www.littlesexdoll.com in the world themed using the long 28th century american extensive railway platform within your community hall about the ribs dome. this famous manoloblahnikreplica gives you maturity and successful feeling in every place you go. cheap designer https://www.wherewatches.com/ for men. breitling replica high quality online at acceptable prices.180 smoke vape store promo code matter completed by hand-made on your own.a leader in https://www.discountreplicawatch.com/ making since 1868. Пожега
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину
27.03.2024. 08:32

Oпштина Пожега, носиoц пројекта : „Комплекс Трансфер станице за комунални отпад капацитета 80 тона на дан, општина Пожега, Ариље, Косјерић и Лучани, са припадајућом приступном саобраћајницом, на кат. парцелама бр.1156, 1168, 1169, 1170/1, 1172/1 и 1172/2 све у КО Расна и на кат. парцелама бр.2211, 2212/2, 2212/3, 2214/1, 2216/1, 2216/2 и 2216/3 све у КО Горобиље", поднела је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на  животну  средину, бр. е-писарница : 000975794 2024 06706 000 000 380 001.

Текст Обавештења - Преузми

oпширније...
 
4. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
22.03.2024. 16:14

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закон) и члана 11. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 4-1/2024),

За  четвртак  28.03.2024. године, у 10.00 часова

с   а   з   и   в   а   м

ЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 1. ПОТВРЂИВАЊЕ И ПРЕСТАНАК МАНДАТА ОДБОРНИКА
 2. ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 3. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКОГ ПРИЗНАЊА „7. АПРИЛ“  ЗА 2024. ГОДИНУ
 4. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2024. ГОДИНУ, СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА
 5. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ ЗА 2024. ГОДИНУ
 6. ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ
 7. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2024. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ
 8. ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЖЕГА ЗА 2024. ГОДИНУ
 9. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА
 10. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА, ЗА 2024. ГОДИНУ
 11. ПРОГРАМ РАДА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЖЕГИ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА - за 2024/2025 год
 12. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023. ГОДИНЕ ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ – ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
 13. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023. ГОДИНЕ ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ –ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 14. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023. ГОДИНЕ ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ – ЈКП „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА
 15. ИЗВЕШТАJ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ  ПОЖЕГА У 2023. ГОДИНИ
 16. ПОСТАВЉАЊЕ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 17. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ ( материјал на седници)

ПРЕДСЕДНИК СО ПОЖЕГА,

Славица Симовић

                                     

Преузмите комплетан материјал за седницу - Преузми

oпширније...
 
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Пожега у 2024. години
29.03.2024. 11:57

На основу члана 76.  Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, бр. 105/16 и 112/17), члана   55.  Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр.1/19) и Одлуке о буџету општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр. 12/24), председник општине Пожега, дана 29.03.2024. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У 2024. ГОДИНИ

 

I Предмет Јавног конкурса

Jaвни конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке пројектима у  култури, као и пројектима уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури који се реализују у 2024. години, а који својим квалитетом доприносе развоју и афирмацији уметности и културе.

Jавни конкурс се расписује за следеће области културне делатности:

 1. књижевност (стваралаштво, преводилаштво);
 2. музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
 3. ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура;
 4. позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 5. уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 6. филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
 7. дигитално стваралаштво и мултимедији;
 8. остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.);
 9. делатност заштите у области непокретних културних добара;
 10. делатност заштите у области покретних културних добара;
 11. делатност заштите у области нематеријалног културног наслеђа;
 12. библиотечко-информационе делатности;
 13. научно-истраживачке и едукативне делатности у култури;
 14. менаџмент у култури;
 15. употреба информационе и комуникационе технологије у културној делатности.

II Циљ Јавног конкурса

Циљ Јавног конкурса jе стварање подстицајног окружења за унапређење утврђених културних области,  обезбеђивање услова за доступност културних садржаја и развоја публике, као и усклађен културни развој на територији општине Пожега.

III Средства за финансирање/суфинансирање пројеката

За реализацију пројеката поднетих по овом Јавном конкурсу, Одлуком о буџету општине Пожега за 2024. годину („Службени лист општине Пожега“ бр. 12/24) опредељена су средства у износу од 1.500.000,00 динара.

 

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Образац пријаве - Преузми

Образац за извештај - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
План јавних набавки за наручиоца Општинска управа Пожега за 2024.годину
22.03.2024. 12:19

План јавних набавки за наручиоца Општинска управа Пожега за 2024.годину - Преузми

oпширније...
 
План јавних набавки за општинску управу за 2023. годину
19.12.2023. 07:50

План јавних набавки за општинску управу за 2023. годину - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за кат. парцелу бр. 633/4 КО Узићи
15.03.2024. 09:04

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КАТ. ПАРЦЕЛУ БР.633/4 КО УЗИЋИ

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за кат. парцелу бр.633/4 КО Узићи, обавиће се у згради Општинске управе Пожега, са адресом Трг Слободе бр.9, на другом спрату у периоду од 22.03.2024. год. до закључно са 29.03.2024.год.
Инвеститор предметног Урбанистичког пројекта је Милојка Секулић из Ужица, ул.Друге пролетерске бр.4, а финансијер и носилац израде техничке документације АРХИМИС Д.О.О. Друге пролетерске бр.4, Ужице, одговорни урбаниста Никола Секулић, д.и.а., бр.лиценце 200 1583 17.
У току јавне презентације, урбанистички пројекат, биће изложен, и на сајту Општине Пожега, http://www.pozega.org.rs/ у рубрици “Актуелности“.
Непосредни увид у урбанистички пројекат може се обавити у канцеларији 46 зграде СО Пожега сваког радног дана у периоду трајања јавне презентације од 10,00 до 14,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези истог, као и на званичном сајту Општине Пожега.
Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији Драгана Стефановић, дипл.инж.арх., контакт 031/3806-401, локал 149.
Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу доставити непосредно преко писарнице Општинске управе у Пожеги, искључиво у писаном облику и закључно са периодом завршетка јавне презентације (29.03.2024.год.), са назнаком «ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ»

Пратећа документација:

Текст Јавног позива - Преузми

Урбанистички пројекат - Преузми

oпширније...
 
Јавни позив за доделу новчаних средстава за финансирање вантелесне оплодње у 2024. години 
04.03.2024. 12:46

На основу Одлуке о буџету општине Пожега за 2024. годину ("Сл. лист оштине Пожега бр. 12/24) и Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу ("Сл. лист општине Пожега" бр. 8/20, 18/22), Комисија за остваривање права на вантелесну оплодњу општине Пожега, дана 4. марта 2024. године, објављује

Јавни позив

за доделу новчаних средстава

за финансирање вантелесне оплодње у 2024. години 

I

Предмет Јавног позива представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Пожега за 2024. годину, у износу од 900.000,00 динара за финансирање вантелесне оплодње.

Висина финансијске помоћи износи до 300.000,00 динара по пару и исплаћује се једнократно, у износу према профактури здравствене установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње.

У исој календарској години финансијска помоћ се може доделити само једном.

 

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

oпширније...
 
3. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
22.02.2024. 14:38

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закон), члана 40. Статута општине Пожега („Сл.лист општине Пожега 1/19, 12/21 и 10-1/23) и члана 11. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 4-1/2024),

За среду  28.02.2024. године, у 10.00 часова

с   а   з   и   в   а   м

ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ПОТВРЂИВАЊЕ И ПРЕСТАНАК МАНДАТА ОДБОРНИКА
 2. ЗАПИСНИК СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 3. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2024. ГОДИНУ
 4. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2024. ГОДИНУ
 5. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 6. АДМИНИСТРАТИВНО – МАНДАТНА КОМИСИЈА (материјал на седници)
 7. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

 

ПРЕДСЕДНИК СО ПОЖЕГА,

Славица Симовић

Материјал за седницу (.зип формат) - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Измена плана јавних набавки бр. 5 за наручиоца Општинско веће за 2023.годину
18.08.2023. 13:38

Измена плана јавних набавки бр. 5 за наручиоца Општинско веће за 2023.годину - Преузми

oпширније...
 
Измена плана јавних набавки бр.3 за наручиоца Општинско веће општине Пожега
05.05.2023. 07:29

Измена плана јавних набавки бр.3 за наручиоца Општинско веће општине Пожега - Преузми

oпширније...
 
Измена плана јавних набавки бр.2 за наручиоца Општинско веће за 2023.год.
28.03.2023. 10:45

Измена плана јавних набавки бр.2 за наручиоца Општинско веће за 2023.год. - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
zlibrary ai nude
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
betebet
bostancı escort beykoz escort
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
casino siteleri
güvenilir casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu